Menu
Je kan alle publicaties downloaden. Wil je de papieren versie bestellen, vul dan het contactformulier in met de naam van de publicatie die je wenst.
Boer&Tuinder
Het ledenblad Boer&Tuinder brengt wekelijks syndicaal, economisch en juridisch-sociaal nieuws voor al wie op professionele wijze bezig is met land- en tuinbouw.
Beleidsprioriteiten sectorvakgroepen 2018-2023
In dit document worden de prioritaire dossiers per sectorvakgroep opgesomd. Op basis van een stappenplan worden de noodzakelijke acties die hieraan gekoppeld worden geïdentificeerd.
Jaarverslag Boerenbond & Landelijke Gilden 2016
In 2016 toonden de weergoden alle grillen die ze in zich hebben. Het was een jaar om snel te vergeten, maar tegelijkertijd een jaar dat in landbouwmiddens niet snel vergeten zal worden.
Scholendossier 2018
In ons scholendossier reiken wij je de hand als je opteert voor het landbouwonderwijs. Je vindt de basisinformatie over het secundair en het hoger onderwijs in enkele tabellen. Scholen en instellingen krijgen ook de kans om zichzelf voor te stellen.
Sierteelt&Groenvoorziening
Voor wie wil weten wat er leeft in de sierteeltsector, op de hoogte wil blijven van fiscale en sociale sierteeltaangelegenheden en voeling wil hebben met de activiteiten binnen dé sierteelt- en groenfederatie.
Boer (m/v) zkt tijd
De brochure Boer [m/v] zkt tijd wil via verschillende thema’s land- en tuinbouwers laten nadenken over de arbeidsvraag op hun bedrijf. Het wil handvaten meegeven om eens bij stil te staan.
Signalisatie op landbouwvoertuigen: een praktische handleiding
Signalisatie op landbouwvoertuigen: een praktische handleiding
Deze brochure verduidelijkt de nieuwe regels met betrekking tot de signalisatie van landbouwvoertuigen. De toepassing van deze regels leidt tot een verhoogde zichtbaarheid van de landbouwvoertuigen.
Syndicaal jaaroverzicht
Elk jaar brengen we begin januari een syndicaal jaaroverzicht in Boer&Tuinder.
Boerenbond in de kering. Tussen 1990 en 2015
In deze publicatie brengen wij geen historisch overzicht van alle activiteiten die Boerenbond de voorbije 25 jaar ontwikkelde, wel een beeld van de gewijzigde omstandigheden waarbinnen de organisatie haar taak binnen de land- en tuinbouwsector in die periode heeft opgenomen.
Inzetten op duurzame groei. Toekomst van de Vlaamse land- en tuinbouw in Europees en mondiaal perspectief
Deze visienota is het resultaat van een denkoefening waarbij naast alle geledingen van Boerenbond ook ruim vijftig vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld, het bedrijfsleven en de academische wereld betrokken werden.
Veilig onderdak geven
Boerenbond informeert de telers over alle aspecten die komen kijken bij de huisvesting van seizoenarbeiders.
Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Boeren in het hart van Europa
In deze brochure geven wij duiding bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, bij het belang ervan voor Europa en de Europeanen, voor landbouwers, consumenten en plattelandsbewoners.
Landbouw 6.F, grenzen verleggen
Landbouw 6.F, grenzen verleggen
Zullen we tegen 2050 9 miljard mensen kunnen voeden, rekening houdend met de klimaatveranderingen en de beperkingen van vruchtbare grond en water? De brochure Landbouw 6.F tracht een antwoord te geven.
Nest
Nest is het blad waarin de Landelijke Gilden willen aantonen hoe rijk en goed het leven op het platteland kan zijn. Alle leden van Landelijke Gilden ontvangen Nest.
Buiten
Buiten is het ledenblad van Landelijke Gilden. Je leest erin wat er in onze vereniging leeft en beweegt.
2016 - Inzetten op de toekomst
Naar aanleiding van het Boerenbondcongres in 2006 werd dit Congresboek samengesteld.Het bundelt alle visieteksten van de vakgroepen, de achtergrondteksten over de sectoroverschrijdende thema’s, interviews met de vakgroepvoorzitters, enquêteresultaten én alle beleidslijnen voor de toekomst.
Dossier zuivel
De melkveehouderij staat op een keerpunt. De Europese spelregels veranderen in 2015. Het ‘Dossier Zuivel’ bundelt de toekomstvisie van de zuivelindustrie, actief in ons land.
Over trage wegen
Landelijke Gilden bracht een brochure uit over trage wegen met daarin onder meer het standpunt van onze organisatie.
Gids voor de goede omgang met landbouwdieren
De brochure is bedoeld als handleiding voor alle veehouders die streven naar een ethisch verantwoorde omgang met hun dieren.
Melken in 2020. Groeien door ondernemerschap
Deze nota is het resultaat van een discussie met de provinciale vakgroepen Melkvee van Boerenbond, waarbij er tijdens een paar debatavonden een grondige doorlichting werd gemaakt van de kansen en bedreigingen voor de sector.
Code voor deugdelijk bestuur van coöperaties
Met deze publicatie reikt het Coöperatief Overlegplatform de coöperaties een referentiekader en een hulpmiddel aan om een antwoord te kunnen bieden op de verschillende verwachtingen en bestuurlijke uitdagingen.
Duurzaamheidsmonitoring van de melkveehouderij
Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Ook de zuivelketen ontsnapt niet aan vragen over duurzaamheid.
Waarheen met je huishoudelijk afvalwater?
Eind 2007 werden de gemeenteljke zoneringsplannen definitief vastgelegd. Met deze brochure richten we ons vooral op die bewoners van het platteland - gezinnen en land- en tuinbouwers- die aangewezen zijn op een individuele behandeling van hun afvalwater.
Wil je adverteren in onze vakbladen?
Ben je geïnteresseerd om in één van onze vakbladen te adverteren? Neem dan contact op met Mediaservice.