Menu
Je kan alle publicaties downloaden. Wil je de papieren versie bestellen, vul dan het contactformulier in met de naam van de publicatie die je wenst.
Boer&Tuinder
Het ledenblad Boer&Tuinder brengt wekelijks syndicaal, economisch en juridisch-sociaal nieuws voor al wie op professionele wijze bezig is met land- en tuinbouw.
Business model canvas: voor nieuwe starters in land- en tuinbouw
Starten met een landbouwbedrijf? Met deze brochures zet je eerste stappen naar je ondernemingsplan.
Beleidsprioriteiten sectorvakgroepen 2018-2023
In dit document worden de prioritaire dossiers per sectorvakgroep opgesomd. Op basis van een stappenplan worden de noodzakelijke acties die hieraan gekoppeld worden geïdentificeerd.
Jaarverslag Boerenbond & Landelijke Gilden
In 2018 toonden de weergoden alle grillen die ze in zich hebben. Het was een jaar om snel te vergeten, maar tegelijkertijd een jaar dat in landbouwmiddens niet snel vergeten zal worden.
Scholendossier 2018
In ons scholendossier reiken wij je de hand als je opteert voor het landbouwonderwijs. Je vindt de basisinformatie over het secundair en het hoger onderwijs in enkele tabellen. Scholen en instellingen krijgen ook de kans om zichzelf voor te stellen.
Sierteelt&Groenvoorziening
Voor wie wil weten wat er leeft in de sierteeltsector, op de hoogte wil blijven van fiscale en sociale sierteeltaangelegenheden en voeling wil hebben met de activiteiten binnen dé sierteelt- en groenfederatie.
Boer (m/v) zkt tijd
De brochures Boer [m/v] zkt tijd willen via verschillende thema’s land- en tuinbouwers laten nadenken over het management op hun bedrijf.
Kompas voor sleutelmomenten
Door middel van de brochure Kompas voor sleutelmomenten geven we ondernemers een kader geven om van te vertrekken wanneer ze op een sleutelmoment staan.
Professioneel met personeel
De brochure Professioneel met personeel heeft als doelstelling om land- en tuinbouwers te ondersteunen die medewerkers (gaan) inzetten op hun bedrijf.
De Wissel
Brochure 'De Wissel' biedt basisinformatie voor elke familie waar een potentiële bedrijfsopvolging zit aan te komen.​
Familiegeluk vs. bedrijfszekerheid?
Beheer van familiaal patrimonium in land&tuinbouw
Geef je samenwerking kleur
Hoe kan je samenwerking op het bedrijf over de generaties heen.
Roadmap Veerkrachtige Vleesveehouderij
Veehouders, bedrijven, organisaties en stakeholders uit de keten dachten samen na over de toekomst van de vleesveesector.
Signalisatie op landbouwvoertuigen: een praktische handleiding
Signalisatie op landbouwvoertuigen: een praktische handleiding
Deze brochure verduidelijkt de nieuwe regels met betrekking tot de signalisatie van landbouwvoertuigen. De toepassing van deze regels leidt tot een verhoogde zichtbaarheid van de landbouwvoertuigen.
Brochure Sense-it - Sensortechnologie in de sierteeltsector
De glastuinbouwsector wordt reeds jaren gekenmerkt door innovatiekracht en heeft de koppositie op het gebied van energie, water- en arbeidsbesparing en van efficiënte productiemethode. Echter de complexiteit van de bedrijfsvoering neemt toe waardoor het hebben van groene vingers alleen niet meer voldoende is.
Boerenbond in de kering. Tussen 1990 en 2015
In deze publicatie brengen wij geen historisch overzicht van alle activiteiten die Boerenbond de voorbije 25 jaar ontwikkelde, wel een beeld van de gewijzigde omstandigheden waarbinnen de organisatie haar taak binnen de land- en tuinbouwsector in die periode heeft opgenomen.
Inzetten op duurzame groei. Toekomst van de Vlaamse land- en tuinbouw in Europees en mondiaal perspectief
Deze visienota is het resultaat van een denkoefening waarbij naast alle geledingen van Boerenbond ook ruim vijftig vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld, het bedrijfsleven en de academische wereld betrokken werden.
Veilig onderdak geven
Boerenbond informeert de telers over alle aspecten die komen kijken bij de huisvesting van seizoenarbeiders.
Landbouw 6.F, grenzen verleggen
Landbouw 6.F, grenzen verleggen
Zullen we tegen 2050 9 miljard mensen kunnen voeden, rekening houdend met de klimaatveranderingen en de beperkingen van vruchtbare grond en water? De brochure Landbouw 6.F tracht een antwoord te geven.
Libelle Nest
Libelle Nest is het blad waarin de Landelijke Gilden willen aantonen hoe rijk en goed het leven op het platteland kan zijn. Alle leden van Landelijke Gilden, en dus ook leden Boerenbond, ontvangen Libelle Nest.
Buiten
Buiten is het ledenblad van Landelijke Gilden. Je leest erin wat er in de vereniging leeft en beweegt.
Dossier zuivel
De melkveehouderij staat op een keerpunt. De Europese spelregels veranderen in 2015. Het ‘Dossier Zuivel’ bundelt de toekomstvisie van de zuivelindustrie, actief in ons land.
Gids voor de goede omgang met landbouwdieren
De brochure is bedoeld als handleiding voor alle veehouders die streven naar een ethisch verantwoorde omgang met hun dieren.
Melken in 2020. Groeien door ondernemerschap
Deze nota is het resultaat van een discussie met de provinciale vakgroepen Melkvee van Boerenbond, waarbij er tijdens een paar debatavonden een grondige doorlichting werd gemaakt van de kansen en bedreigingen voor de sector.
Code voor deugdelijk bestuur van coöperaties
Met deze publicatie reikt het Coöperatief Overlegplatform de coöperaties een referentiekader en een hulpmiddel aan om een antwoord te kunnen bieden op de verschillende verwachtingen en bestuurlijke uitdagingen.
Duurzaamheidsmonitoring van de melkveehouderij
Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Ook de zuivelketen ontsnapt niet aan vragen over duurzaamheid.
Wil je adverteren in onze vakbladen?
Ben je geïnteresseerd om in één van onze vakbladen te adverteren? Neem dan contact op met Mediaservice.