Menu

In zijn berekening houden we geen rekening met de ‘interne’ opbrengsten en kosten. Denk aan de teelt van silomaïs die voor veevoeding dient, biggen die op een ander bedrijf afgemest worden of groene energie die op de bedrijven geproduceerd en verbruikt wordt. De raming baseert zich ook alleen op de opbrengst van teelten (dierlijk en plantaardig) en houdt geen rekening met de omzet en de kosten van verbredingsactiviteiten zoals hoevetoerisme, hoeveproductie en hoeveverkoop of van nevenstromen. Die in kaart brengen is haast onmogelijk, omdat daar onvoldoende algemeen overzicht van is in Vlaanderen. Voor individuele bedrijven kunnen ze wel een beduidend verschil maken in de omzet en het inkomen.

De land- en tuinbouw bestaat in Vlaanderen uit acht deelsectoren (akkerbouw, fruitteelt, groenteteelt, sierteelt, melkvee, vleesvee, varkens en pluimvee), die erg van elkaar verschillen. Daarom is het relevant om niet alleen de algemene trend van de totale bruto-omzet en totale directe kosten voor de hele Vlaamse land- en tuinbouw in kaart te brengen, maar ook de rentabiliteit in de deelsectoren.

We brengen de totale bruto-omzet in kaart, maar ook de rentabiliteit van de deelsectoren.

Het jaar 2007 was een kantelmoment in de internationale economie, ook voor de landbouweconomie. Het was het jaar van zeer sterke internationale prijsstijgingen, die snel gevolgd werden door even grote prijsdalingen. Tien jaar later stellen we vast dat de onzekerheid op het vlak van de prijsvorming gebleven is. We zien niet alleen grote schommelingen in de verkoopprijzen van land- en tuinbouwproducten, maar ook in de aankoopprijzen van de productiemiddelen, waardoor de werkingskosten op de individuele bedrijven jaarlijks sterk schommelen. Omdat we daarnaast te kampen hadden met zeer wisselende weersfenomenen, was het voor de bedrijfsleiders bijzonder uitdagend om een langetermijnstrategie uit te tekenen. Daarom dringen we aan op een uitgebreide waaier van instrumenten die moeten helpen om veerkracht en wendbaarheid in de bedrijfsvoering in te bouwen.