Menu

Rentabiliteit per sector in 2017

Terug naar Onderwerp

Sinds 2016 werkt Boerenbond per kwartaal voor de akkerbouw, de melkvee-, de vleesvee- en de varkenshouderij een rentabiliteitsbarometer uit. Bij deze berekening wordt de impact van de belangrijkste opbrengsten en kosten gesimuleerd in een standaardtypebedrijf. De barometers – die gebaseerd zijn op technische kengetallen uit de bedrijfseconomische boekhoudingen van Boerenbond, aangevuld met actuele verkoopprijzen voor de producten – geven voor elke sector per kwartaal inzicht in de rentabiliteit op dat ogenblik. Dat helpt onze leden-landbouwers om sneller en doordachter hun eigen bedrijfsvoering bij te sturen.

Akkerbouwbarometer daalt

Voor de akkerbouw wordt uitgegaan van een gemiddeld Vlaams akkerbouwbedrijf, waarbij het Vlaams areaal van de akkerbouwgewassen als basis dient voor de berekening. Het betreft een typebedrijf met aardappelen (60% op contract en 40% vrije aardappelen), suikerbieten, graangewassen en korrelmaïs. Het saldo dat voor 2017 berekend werd, is slechts 81% van het vijfjaarlijkse gemiddelde (2012-2016).

Deze rentabiliteitsbarometer wordt gekenmerkt door grote schommelingen. Zo was 2012 duidelijk het beste jaar uit de analyse (goede aardappelprijzen), terwijl het in 2014 aanzienlijk minder goed ging als gevolg van bijzonder slechte aardappelprijzen. In 2016 speelden de zeer natte weersomstandigheden de sector parten. Vrij uitzonderlijk werden alle akkerbouwteelten hierdoor getroffen. We stellen vast dat het belang van de suikerbietteelt in het inkomen van de akkerbouwer de voorbije jaren voortdurend gedaald is. Het feit dat de index voor 2017 lager is dan in 2016 is voornamelijk het gevolg van de sterke prijsdaling voor aardappelen op de vrije markt.

Melkveebarometer daalt

De melkveebarometer, gebaseerd op de bedrijfseconomische boekhoudingen van Boerenbond, is een weergave van de rentabiliteit op een gemiddeld melkveebedrijf. Na een sterke stijging eind 2016 (als gevolg van de melkprijsstijging), bleef de barometer in het eerste kwartaal van 2017 stabiel door een stabilisatie van de melkprijzen in deze periode. In het derde kwartaal van 2017 stijgt de barometer tot 118% van de gemiddelde rentabiliteit van de laatste 5 jaar (referentieperiode), vooral als gevolg van de melkprijzen die aantrokken in de zomermaanden en de gedaalde sojaprijzen.

Deze stijging van de rentabiliteit van melkveebedrijven – na de crisisjaren 2015 en 2016 – is welkom en noodzakelijk om de moeilijke financiële situatie uit periode weg te werken. De vooruitzichten voor de melkprijzen zijn positief tot eind 2017.

Vleesveebarometer daalt

De vleesveebarometer is een weergave van de rentabiliteit op een gemiddeld zoogkoeienbedrijf, met afmesten van eigen stieren en koeien. Vooral door de aanhoudende prijsdaling is deze barometer in het derde kwartaal van 2017 gestabiliseerd op 75% van de gemiddelde rentabiliteit van de laatste 5 jaar. Op korte termijn wordt geen beterschap verwacht in de rundvleesprijzen.

 

 

 

Rentabiliteit varkenshouderij verbetert

Voor de varkenshouderij wordt de rentabiliteitsindex berekend voor de gesloten bedrijven. Varkenshouders werken in een zeer volatiele markt en stonden meerdere jaren onder druk. Dat is ook duidelijk te merken in deze barometer. Na een zeer turbulente periode, kwamen ze vanaf mei 2016 in beter vaarwater terecht. In de eerste 8 maanden van 2017 lagen de gemiddelde varkensprijzen zo’n 16% hoger dan in dezelfde periode van 2016. De rentabiliteitsbarometer noteert 173 voor het derde kwartaal van 2017, maar we vermoeden dat de prijsvorming in het vierde kwartaal minder gunstig zal zijn.