Menu

Zorg voor voldoende EAG

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat moet je weten over de verzamelaanvraag?
Minder uit dit onderwerp

Voor de campagne 2017 blijft de oppervlakte ecologisch aandachtsgebied (EAG) gehandhaafd op 5% van je bouwlandareaal. We raden je aan om voldoende ecologisch aandachtsgebied te selecteren, zodat je wat marge hebt ten opzichte van wat strikt noodzakelijk is. Hou er bovendien rekening mee dat wijzigingen aan de verzamelaanvraag achteraf ook steeds een impact hebben op de vergroeningsverplichtingen.

EAG activeren via apart scherm

Door sommige administratieve controles of aanpassingen aan je dossier, is het mogelijk dat je een bepaald ecologisch aandachtsgebied niet meer kunt selecteren en je de 5% niet haalt.

Wie verplicht is om EAG-oppervlakte aan te geven, kan dat bijvoorbeeld doen door een mengsel van groenbedekkers aan te geven. Het volstaat wel niet dat je de juiste nateeltcode opgeeft in je perceelaangifte om dit perceel effectief ook in rekening te brengen voor EAG. Je moet dit perceel eveneens aanvinken in het scherm ‘Vergroening EAG’. Daarna wordt via de wegingsfactor de vergroeningsoppervlakte berekend, waardoor dit EAG-type geactiveerd is. Dat geldt ook voor andere elementen of percelen die in aanmerking komen voor EAG door middel van een teeltcode, een gespecialiseerde productiemethode of de ligging van het perceel. Om ze te doen meetellen in de oppervlakte EAG, moet je ze nog selecteren in het scherm ‘Vergroening EAG’.

Ook wat de gewasdiversificatie betreft, raden we je aan om voldoende marge te nemen in de oppervlaktes van de teelten die tot gewasgroepen behoren. Bij wijzigingen in de oppervlakte is het mogelijk dat je dan niet meer voldoet aan de maximaal toegelaten percentages voor het telen van het gewas dat voornamelijk aanwezig is op je bedrijf.

Nieuw vanaf de campagne 2017 is dat de teelt van soja (teeltcode 43) toegevoegd werd aan de lijst van mogelijk EAG met stikstofbindende gewassen. Door het toepassen van de omrekeningsfactor, stemt 1 ha soja overeen met 70 are EAG. Je moet de teelt behouden tot 15 augustus. Hou er wel rekening mee dat het telen van soja in Vlaanderen nog in de fase van praktijkonderzoek zit. Een aangepaste rassenkeuze in functie van koudetolerantie en voorzorgsmaatregelen voor duivenschade zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle teelt.

Wijzigingen aan EAG-percelen

Je kunt EAG-percelen (ook groenbedekking) slechts aangeven tot de uiterste wijzigingsdatum van 31 mei. Nadien kan je geen nieuwe percelen ervoor selecteren. Schrappen van het EAG-type op de opgegeven percelen kan wel, of percelen met een EAG-selectie splitsen (indien je de splitstool gebruikt). Daarnaast kan je percelen nog wisselen door het EAG-type te verleggen naar een ander perceel. De aangegeven oppervlakte mag wel niet hoger zijn dan wat je aangegeven hebt op 31 mei.

Wanneer je op een bepaald perceel de groenbedekker niet tijdig kunt inzaaien, maar dat wel kunt doen op een ander perceel, dan moet je deze wijziging doorgeven in je verzamelaanvraag. Tot wanneer dit kan, hangt af van de landbouwstreek waarin het perceel gelegen is en van de uiterste inzaaidatum. Je vindt de correcte data in de fiche over ‘EAG groenbedekkers’ op www.vlaanderen.be/landbouw. Opgelet, dit kan alleen op percelen die al voor de uiterste wijzigingsdatum geregistreerd waren in je dossier. Stijgt hierdoor het EAG-percentage, dan wordt toch het EAG-percentage op de uiterste wijzigingsdatum beschouwd als het maximum dat meetelt voor de vergroening.

Mogelijke wijzigingen

In het kader van de vereenvoudiging van de vergroening, is het mogelijk dat er na de goedkeuring door de Europese Commissie nog wijzigingen doorgevoerd worden in de loop van 2017, onder meer wat de minimale aanhoudperiode betreft. Via persberichten en aanpassingen in de fiches zal het departement uitgebreid communiceren over deze wijzigingen.

In afwachting van een definitieve goedkeuring door Europa, geldt de huidige regelgeving onveranderd. Hou dus zeker rekening met een uiterste inzaaidatum van 1 oktober, zoals die geldt.