Menu

Waterlopen in de verzamelaanvraag

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat moet je weten over de verzamelaanvraag?
Minder uit dit onderwerp

De laatste tijd is er nogal wat animo over de waterlopen in het kader van allerhande regelgeving, zoals de mestwetgeving en het gebruik van fytoproducten. Of het nu een beek, een gracht, een sloot of een riviertje betreft, de benaming op zich doet weinig ter zake. De vraag is over welke categorie van waterloop het gaat. In de verzamelaanvraag vind je de nodige informatie over de waterloop naast je perceel.

Mestwetgeving

Op de fotoplannen van de verzamelaanvraag staan de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen van eerste, tweede en derde categorie voorgedrukt met stippellijn. Langs die bevaarbare waterlopen, maar ook langs onbevaarbare waterlopen van eerste, tweede en derde categorie moet je een bufferzone respecteren als je wil bemesten met dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen. Die bufferzone is een strook van:

  • 5 m breed vanaf de bovenste rand van een waterloop;
  • 10 m breed vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk;
  • 10 m breed vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop gelegen aan een steile helling.

Hoe verder je bij het bemesten afstand houdt van waterlopen, hoe kleiner de kans wordt dat er nitraat in de waterloop uitspoelt. De bovenstaande afstanden zijn dus minimumwaarden en het is beter om nog meer afstand te houden.

De Mestbank raadt ook aan om voldoende afstand te houden tot niet-ingedeelde waterlopen, zoals gewone grachten. Een kleine hoeveelheid meststof belast namelijk al snel een groot volume water. Zo contamineert 1 kg kunstmest (24% stikstof) al snel meer dan 25 m³ water. In kader van de Vodka-actie (Verantwoord omgaan met dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen) van de VLM, zal de Mestbank meer dan anders op het veld onregelmatigheden nagaan.

Gewasbeschermingsmiddelen

De vuistregel is dat je minstens 1 m afstand bewaart van een waterloop en dat je de bufferzone op het etiket respecteert. De minimale afstand (bufferzone) tot alle waterlopen – ongeacht het type of de categorie – die je moet worden respecteren bij bespuitingen bedraagt 1 m voor volleveldspuiten en 3 m voor boomgaardspuiten. Voor een aantal producten geldt een grotere bufferzone.

Waterlopen voor ecologisch aandachtsgebied

Op het e-loket worden momenteel twee types van waterlopen weergegeven. We zeiden hierboven al dat de waterlopen in de verzamelaanvraag met een blauwe stippellijn aangeduid worden in het kader van de mestwetgeving. Daarnaast zie op het intekenscherm ook blauw gearceerde waterlopen (bron: GRB – Grootschalig Referentiebestand). Het is deze laatste categorie van waterwegen die in het kader van de vergroening in aanmerking kan komen. Ze worden verder voorgedrukt op de EAG-pagina om ze te selecteren. Het betreft de volgende types:

  • EAG-type grachten. Alleen GRB-grachten met een breedte van minimaal 2 m en maximaal 6 m komen in aanmerking als ecologisch aandachtsgebied. De GRB-gracht die in 2017 in aanmerking komt als EAG, staat in een volle blauwe kleur. De blauw gearceerde laag (GRB) verdwijnt dan onder de volle blauwe lijn van de EAG-gracht.
  • EAG-type bufferstroken. Bufferstroken langs alle GRB-grachten vanaf 2 m komen in aanmerking als ecologisch aandachtsgebied.