Menu

Bewijzen verzamelen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat moet je doen als je door noodweer schade opliep?
Minder uit dit onderwerp

Het instrument bij uitstek voor de land- en tuinbouwers voor het vaststellen van schade is de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten, ook wel de schattingscommissie genoemd. De schattingscommissie van de gemeente waar de getroffen percelen gelegen zijn, is bevoegd.

Voor schade aan land- en tuinbouw is het bijzonder belangrijk dat je beschikt over een proces-verbaal van vaststelling van schade door de gemeentelijke schattingscommissies. Naast het proces-verbaal van de schattingscommissie kunnen ook andere bewijzen nuttig zijn.

Sommige mensen opteren ervoor om onmiddellijk erkende experts in te schakelen voor de vaststelling van de schade. Verlies wel niet uit het oog dat in de erkenningsprocedure alleen dossiers die opgemaakt werden door de gemeentelijke schattingscommissies meegenomen worden om te beoordelen of er bijvoorbeeld voldaan wordt aan de voorwaarde van de minimale schadeomvang. Daarnaast zijn verslagen door de gemeentelijke schattingscommissies essentieel om in aanmerking te komen voor het inbrengen van fiscale verliezen. Vaststellingen door experts kan je hiervoor niet gebruiken.
 

De schattingscommissie uitnodigen

Het is niet wettelijk vastgelegd hoe een schadelijdend bedrijf de commissie moet uitnodigen, maar het lijkt aangewezen dat je dit schriftelijk doet.

Bij je aanvraag tot vaststelling van schade voeg je best al een aanwijzing van de aard van de schade. Het werk van de commissie wordt eenvoudiger als ze vóór het plaatsbezoek de ligging van de getroffen percelen, de teelten en de oppervlakten al kent en als je zelf het verlies al inschat. De fotoplannen van de MTR-aangifte of van de Mestbank kunnen daarbij al een nuttig hulpmiddel zijn.
Je mag vragen dat je verwittigd wordt wanneer de commissie op de getroffen percelen zal langskomen.

Het bezoek voorbereiden

Je houdt best de volgende gegevens ter beschikking: je producentennummer, de totale bedrijfsoppervlakte (zoals vermeld op de verzamelaanvraag), de totale oppervlakte van de getroffen percelen van je bedrijf, de getroffen percelen (met volgnummer en oppervlakte zoals aangegeven in de verzamelaanvraag), fotoplans met een aanduiding van de getroffen percelen.

Vaststelling van de schade

In principe moet de commissie de geleden schade in twee stappen vaststellen:

  • een eerste maal aansluitend op het moment dat de schade geleden werd
  • een tweede maal bij de oogst van de niet-vernietigde producten

Als bij de eerste vaststelling een totaal verlies (100%) wordt vastgesteld, is er geen tweede vaststelling vereist. In dat geval is er sprake van nulopbrengst. Indien een tweede bezoek nodig is, wordt dit gepland zo kort mogelijk voor het tijdstip van oogsten.
Bij het eerste en het tweede plaatsbezoek moeten de commissieleden het proces-verbaal ondertekenen. De getroffen land- of tuinbouwer tekent voor akkoord. Voor hardfruitbedrijven is het noodzakelijk dat ze beschikken over een proces-verbaal van de schattingscommissie. De effectieve verrekening van de schade zal gebeuren op het moment van de belastingaangifte, door middel van de berekening van het exceptionele verlies dat opgenomen is in het barema. Indien dit proces-verbaal om een of andere reden ontbreekt, kan je de schade ook aantonen met andere middelen, zoals de vaststelling door een expert.

Aan onze leden geven wij ook het advies om op de schattingsverslagen zo veel mogelijk de combinatie van de weersfenomenen als oorzaak aan te geven en zeker niet hagel alleen.

Andere bewijsmiddelen

Naast een degelijk opgesteld verslag van de schattingscommissie (of van een expert) staat het je vrij om nog andere bewijsstukken te verzamelen die de aanvraag voor een tegemoetkoming kunnen wettigen. Foto’s van de getroffen teelten kunnen hier nuttig zijn. Op deze foto’s moet wel duidelijk herkenbaar zijn op welke plaats ze genomen werden. Vermeld ook de datum waarop je de foto’s nam.

Verder kan een verslag van de brandweer of politie nuttig zijn.