Menu

Rooien of snoeien?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat met overhangende takken?
Minder uit dit onderwerp

Is rooien afdwingbaar?

De plantafstanden hebben uiteraard enkel een praktisch nut als de eigenaar van het aangrenzende perceel ze kan afdwingen van diegene die de beplantingen aanbrengt. Daarom voorziet het Veldwetboek dat de eigenaar van het aangrenzende perceel kan eisen dat bomen, hagen, heesters en struiken die op een kortere dan de wettelijke afstand geplant zijn, gerooid worden.

Sommige rechtspraak stelt dat de buur die de rooiing vraagt, niet hoeft te bewijzen dat hij schade of overlast zou lijden door de te dichtbije beplanting. Het loutere feit dat bomen of hagen te dichtbij aangeplant werden, volstaat volgens deze strekking van de rechtspraak dus om te kunnen vorderen dat ze gerooid worden. Andere rechtspraak past dit vorderingsrecht minder absoluut toe. Zij staat rooiing niet toe indien er sprake is van rechtsmisbruik. Degene die de rooiing vordert moet aantonen dat hij er een redelijk en voldoende belang bij heeft en er moet sprake zijn van ernstige ongemakken of schade, bijvoorbeeld schaduwvorming of gronduitputting. Deze strekking in de rechtspraak laat geen rooiing toe als blijkt dat de schade bij de buur vermeden kan worden door de bomen of hagen te snoeien.

Buren of hun rechtsvoorgangers  kunnen bij overeenkomst wel afwijken van de wettelijk voorgeschreven  plantafstand. In dat geval kan natuurlijk geen rooiing gevorderd worden als de wettelijke plantafstand overtreden is. Sommige rechtbanken ten slotte nemen aan dat de buur geen rooiing kan vorderen  als de aanplantingen al aanwezig waren op het ogenblik dat die buur het perceel kocht. Enkel de verplichting tot snoeien zal dan blijven gelden.

Eigenhandig snoeien mag niet

Artikel 37 van het Veldwetboek stelt dat je je buur kan verplichten de takken te snoeien die over je eigendom hangen. Belangrijk is wel dat het recht om overhangende takken af te zagen niet inhoudt dat men zelf het recht heeft om deze takken te snoeien. Het Veldwetboek stelt enkel dat men de eigenaar van de bomen of planten kan verplichten om overhangende takken te snoeien. Zelf het recht in eigen handen nemen is niet toegestaan. Doorschietende wortels mag men wel eigenhandig weghakken. Dit recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen snoeien verjaart niet.

Verjaring

Belangrijk bij dit alles is dat de eigenaar van het aangrenzende perceel tijdig reageert, om verjaring tegen te gaan. Door dertigjarige verjaring kan men immers het recht verwerven om beplantingen te hebben op een kortere dan de wettelijk voorgeschreven afstand. Zo neemt de rechtspraak aan dat men een erfdienstbaarheid vestigt op het aangrenzende erf als men een boom plant zonder naleving van de wettelijke plantafstand én deze toestand meer dan dertig jaar duurt. U kan dus het recht om te doen rooien niet meer uitoefenen als er meer dan dertig jaar verstreken sinds de aanplanting van de betreffende bomen of planten.

Kort samengevat

Je kan de eigenaar van een aangrenzend perceel verplichten om bomen of beplantingen te rooien indien de plantafstanden niet gerespecteerd werden. Eigenhandig overhangende takken snoeien is niet toegelaten; de eigenaar van de beplantingen moet dit doen. Weigert de eigenaar, dan zal er steeds een tussenkomst van de vrederechter vereist zijn. Doorschietende wortels mag je wel eigenhandig weghalen.