Menu

Rechtstreekse steun

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat heeft de Europese landbouwraad beslist?
Minder uit dit onderwerp

Het Europese crisispakket ten belope van 500 miljoen euro wordt grotendeels onder de vorm van extra rechtstreekse steun uitgekeerd. De Commissie stelt voor 420 miljoen euro hieraan toe te wijzen waarvan België 13 miljoen euro krijgt. Een druppel op een hete plaat. Want op Belgisch niveau wordt het verlies geschat op 400 miljoen euro in de melkveehouderij en 250 miljoen euro alleen al in de zeugenhouderij, dit op jaarbasis en op basis van de huidige kostenstructuur en prijsvorming

Gelukkig werd er flexibiliteit ingebouwd in de besteding van de 13 miljoen, anders waren de steunmaatregelen helemaal onverteerbaar. In de verdeling is niet enkel rekening gehouden met het laatste melkquotum maar ook met de prijsdalingen in de zuivel- en varkenssector en de impact van de Russische boycot. De Commissie laat de lidstaten maximale flexibiliteit in de besteding van deze middelen, voor zover ze maar gelinkt zijn aan de zuivel- of varkenscrisis en een antwoord bieden op de gevolgen van de prijsdaling of de Russische boycot. Vlaanderen en Wallonië moeten de komende dagen een akkoord bereiken over de verdeling van de Belgische enveloppe waarna de regio’s hun keuzes kunnen maken over de besteding. Een belangrijke mate van afstemming, zeker voor wat de zuivelsector betreft, is aangewezen naast een focus op structurele maatregelen die de weerbaarheid van de sectoren tegen toekomstige negatieve marktevolutiesversterken.

De Commissie geeft de lidstaten meer flexibiliteit op het vlak van voorafgaandelijke controles bij de gedeeltelijke vervroegde uitbetaling van de jaarlijkse rechtstreekse steun. Op Vlaams niveau hebben we een performant controlesysteem waardoor deze problematiek bij ons minder speelt. Vlaanderen kan dus vanaf half oktober overgaan tot de vervroegde uitbetaling van 70 % van de basisbetaling, de jonge boeren premie en de gekoppelde steun. Het precieze uitbetalingsschema wordt eerstdaags door de Vlaamse overheid gecommuniceerd. De vervroegde uitbetaling van de jaarlijkse GLB-steun is een belangrijke factor om versneld liquiditeit bij de bedrijven te krijgen. Boerenbond dringt aan op een snelle uitvoering hiervan voor alle vormen van rechtstreekse steun.