Menu

Welke stappen moet je zelf zetten en wat hoef je niet zelf te doen?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Wat als een bedrijf stopgezet moet worden?
Minder uit dit onderwerp

Vlaamse Belastingdienst

Vlabel stuurt na het overlijden een schrijven waarbij er wordt op gewezen dat de aangifte van de nalatenschap binnen de vier maanden na het overlijden moet gebeuren. Die termijn kan op eenvoudig verzoek met twee maanden verlengd worden. Deze aangifte raamt het vermogen van de overledene en geeft een uitvoerige beschrijving van de verdeling van de nalatenschap. Een laattijdige indiening leidt tot een belastingverhoging.

Btw- en ondernemingsnummer

De FOD Financiën zal melden dat het ondernemingsnummer van de overledene geschrapt wordt. Voor het jaar waarin het overlijden plaatsgevonden heeft, moet er wel nog een btw-listing opgemaakt worden. Op verzoek kan hiervoor uitstel verleend worden.

Sociaal secretariaat

De administratie zal het sociaal secretariaat waar oom Bob bij aangesloten was, op de hoogte brengen van het overlijden. Hier hoef je zelf geen verdere stappen te ondernemen. De sociale bijdragen worden stopgezet vanaf het volgende kwartaal. Indien je dat wenst, kan je het sociaal secretariaat vragen om, tegen betaling, het btw-nummer en het ondernemingsnummer te schrappen. Je kunt het formulier 604C ook zelf opsturen naar het betrokken btw-controlekantoor om het btw-nummer op te zeggen.

Departement Landbouw en Visserij en Mestbank

Je ontvangt van het departement Landbouw en Visserij een document om de gegevens van het bedrijf aan te passen (‘Wijziging of aanvulling identificatiegegevens of stopzetting van één of meer exploitaties’). Bij het antwoord voeg je een kopie van het attest van erfopvolging of de akte van erfopvolging. Je kunt het landbouwnummer nog even laten bestaan om alle formaliteiten op het bedrijf ordentelijk af te handelen. De vruchten op het veld kan je gerust oogsten. Het is evenwel zeker belangrijk om dit aan te geven vóór 31 december van het jaar van het overlijden. Alle erfgenamen moeten élk formulier ondertekenen. De erfgenamen kunnen de betalingsrechten nog overdragen tot 21 april van het jaar dat volgt op het overlijden. De erfgenamen krijgen hiervoor toegang tot het e-loket.

De melding bij het departement Landbouw en Visserij regelt ook de formaliteiten voor de Mestbank. De VLM zal je per brief of e-mail informeren over de rechten en plichten die je nog hebt wat de Mestbank betreft. Het is belangrijk dat je het ruimen van een eventuele mestopslag en/of het verkopen van dieren of teelten afhandelt vooraleer je het landbouwnummer opzegt. Voor de NER’s van de overledene zijn er diverse mogelijkheden. Neem contact op met de Mestbank als je hierover meer inlichtingen wenst.

Sanitel

Indien er nog dieren aanwezig zijn, zullen die verkocht worden bij de stopzetting van het bedrijf. Meld via een formulier op de website van DGZ-Vlaanderen dat het veebeslag stopgezet wordt. Bezorg de gegevens van de laatste verkopen (dierpaspoorten) aan DGZ in Torhout en stuur ook eventueel nog aanwezige oormerken op.

Vlaamse Milieumaatschappij

Voor de wateraangifte gebruikt de VMM gegevens van de dieren uit de Mestbankaangifte. Breng de VMM op de hoogte van het stopzetten van het bedrijf met een telefoontje of een brief. Zolang het dossiernummer bij de VMM niet gestopt is, worden de dieren die op de exploitatie gehouden worden, gelinkt met de VMM-aangifte.

Federaal Voedselagentschap

Met een eenvoudige brief kan je aan het Voedselagentschap melden dat het bedrijf van de overledene stopgezet wordt. Je kunt daar ook een stopzettingsformulier voor invullen.

Varia

De milieuvergunning dooft automatisch uit als ze twee jaar niet gebruikt wordt. Hiervoor hoef je geen stappen te zetten. De gemeente- en provinciebelasting worden automatisch geschrapt. Had de overledene een abonnement bij het vilbeluik, dan kan je het telefonisch of met een brief opzeggen.

Het is zeker aangewezen om geregeld de brievenbus van de overledene te controleren, want achterstallige facturen en de formulieren van de bank zullen opgezonden worden naar zijn adres.