Menu

Gerechtelijke afpaling

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Waar liggen de grenzen van je perceel?
Minder uit dit onderwerp

Niet zelden is de relatie tussen de partijen ernstig vertroebeld of wil de buur niet meewerken aan een minnelijke afpaling, omdat hij vindt dat hij er geen belang bij heeft. Maar overeenkomstig artikel 646 van het veldwetboek kan iedere eigenaar zijn buur verplichten tot een afpaling. In dat geval kan men overgaan tot een gerechtelijke afpaling. De afpaling heeft ook hier een dubbele bedoeling, namelijk enerzijds de scheidingslijn tussen de erven bepalen en anderzijds duidelijke palen op die lijn plaatsen.

Voor zo’n gerechtelijke afpaling moet de vragende partij zich wenden tot de vrederechter van de plaats waar het goed gelegen is. Het is belangrijk dat je vermeldt waarom jij je aanmeldt bij de vrederechter en dat je aangeeft waarom een minnelijke schikking niet mogelijk is. Het feit dat je de buur hiervoor uitgenodigd hebt via een aangetekend schrijven en dat je buur hierop niet inging, is belangrijk. Indien er geen eerdere afpaling gebeurd is, zal de vrederechter de vraag tot afpaling opnemen. Blijkt uit documenten dat er vroeger al een afpaling gebeurde, kan de vrederechter het verzoek wel afwijzen. Je kan een buurman dus niet zomaar om de haverklap lastigvallen met een vraag tot afpaling.

In de eerste plaats zal de vrederechter een deskundige aanstellen die op basis van zijn opzoekingen aan de vrederechter ter gelegenheid van een bezoek ter plaatse advies uitbrengt en een tracé voorstelt. Zijn de partijen het hierover eens, dan kunnen ze in aanwezigheid van de vrederechter overgaan tot het plaatsen van de palen en worden een proces-verbaal en een plan opgesteld. Indien de partijen het niet eens worden over het voorgesteld tracé, dan zal de vrederechter uiteindelijk een vonnis vellen.

In een tweede fase wordt vervolgens de grensafpaling uitgevoerd door de grenspalen te plaatsen. In een derde fase worden het plan en proces-verbaal vervolgens bekrachtigd en er volgt een uitspraak over de kosten die betaald moeten worden. Ook nu zullen de kosten van de opzoekingen en de opmetingen verdeeld worden volgens de oppervlakte van de betrokken percelen. Beide partijen dragen ook elk de helft van de kosten voor de palen en hun plaatsing. De gerechtskosten vallen ten laste van de partij die de minnelijke afpaling onmogelijk maakte.