Menu

Fonds Gezondheidszorgen

Terug naar Onderwerp

 

Seizoenarbeiders die meer dan twee jaar in België komen werken zijn niet meer automatisch in orde met de wettelijke verzekering voor gezondheidszorgen en kunnen dus niet meer gratis worden ingeschreven door de CM. Voor deze mensen bestaat het risico dat onkosten bij ziekte of ongeval hoog oplopen. Om dit te vermijden richtten Boerenbond en AVBS een fonds op dat je verzekert tegen deze onkosten.

Vanaf het derde jaar tewerkstelling moet er een verificatie gebeuren of de betrokken seizoenmerknemers wel voldoende loon verdiende waarop sociale bijdragen betaald werden voor de tak gezondheidszorgen. Wanneer dat onvoldoende of niet het geval is, kan de verzekering gezondheidszorgen in België alleen worden verder gezet voor zover er een aanvullende premie wordt betaald.

Om een oplossing te voorzien in de situatie waarin voor een seizoenwerknemer uit de nieuwe lidstaten medische kosten moeten worden gemaakt, en om te voorkomen dat er daarvoor geen waarborg of tussenkomst zou zijn sloot Boerenbond al in 2008 een overeenkomst met CM.

Een fonds?

Als oplossing zorgt Boerenbond voor een solidariteitsfonds dat tussenkomst in plaats van een werkgever, wanneer er voor een seizoenwerknemer, uit de nieuwe lidstaten, een aanvullende premie nodig zou zijn om in orde te kunnen blijven met de wettelijke verzekering gezondheidszorgen. Dit solidariteitsfonds wordt gespijsd via het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond waarin de premie die elke deelnemende werkgever betaalt, gestort wordt.

Voordeel

Er komt voor de leden die willen deelnemen aan dit initiatief rechtszekerheid. Zo kan er voorkomen worden dat er zich problemen voordoen in het kader van de verzekering gezondheidszorgen.

Premie

De premie die de werkgever jaarlijks dient te betalen, wordt berekend op basis van het totaal aantal seizoenwerknemers (zowel Belgen als niet-Belgen) dat hij in dienst had in de loop van het voorgaande jaar. Het bedrag per seizoenwerknemer is 6 euro.

Het toepassingsgebied

Het fonds heeft uitsluitend betrekking op de verzekering gezondheidszorgen.

Het gaat dus wel over: alle medische kosten die bijvoorbeeld het gevolg zijn van een doktersbezoek, een consulatie in het ziekenhuis, de aankoop van medicatie of een bezoek aan de tandarts

Het gaat dus niet over: ziekte-uitkeringen, arbeidsongevallen of hospitalisatieverzekering.

De betrokken moeten via DIMONA aangemeld zijn bij de RSZ en dit voor de aanvang van de tewerkstelling! De waarborg gezondheidszorgen wordt enkel voorzien gedurende de periode dat de seizoenwerknemer in België aan het werk is.

Verzekerde periode

Seizoenswerknemers kunnen op deze overeenkomst terugvallen voor medische kosten voor de periode die een aanvang neemt vanaf de eerste dag waarvoor de werkgever een DIMONA-aangifte heeft gedaan en dit tot de zesde dag volgend op de dag waarop voor het laatst een DIMONA-melding is.

Tijdstip van toetreding

De campagne voor 2019 wordt opgestart in maart 2019 en werkgevers kunnen voor het jaar 2019 toetreden tot 30 september 2019.

Wie is de doelgroep?

Boerenbond sloot met CM een nieuwe overeenkomst die enkel geldt voor de leden van Boerenbond en AVBS en voor hun seizoenwerknemers.

Deze overeenkomst met de mutualiteit heeft specifiek betrekking op die seizoenwerknemers, die hun gewone verblijfplaats niet in België is.

Alle DIMONA aangemelde seizoenwerknemers zullen hierdoor op een terugbetaling van hun gemaakte ziektekosten kunnen rekenen. De seizoenwerknemers moeten wel zelf instaan voor de betaling van het remgeld, zoals alle Belgen.

Wat moet u, als werkgever, concreet doen (3 stappen)?

  • U kan deze formulieren afprinten, invullen, ondertekenen/laten ondertekenen en doorsturen naar: CM Limburg, dienst Ledenbeheer groep Internationale Overeenkomsten, Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt.
  • Je stuurt het ingevuld toestemmingsformulier tot raadpleging van de DIMONA-databank naar Boerenbond, Fonds gezondheidszorgen Boerenbond, Diestsevest 40, 3000 Leuven.
  • Na ontvangst zal u van Fonds gezondheidszorgen Boerenbond een brief krijgen met de concrete premieberekening (6 euro per seizoenarbeider op basis van aantal vorige jaar)
  • Inschrijven bij CM is nodig: om van het fonds te kunnen genieten, moet u al uw seizoenwerknemers melden bij CM Limburg. Dit kan via volgende formulieren:
  • Aanvraag voor inschrijving: ondertekening door seizoenarbeider
  • Verklaring van onderwerping: ondertekening door werkgever

>> Meer in het onderwerp 'Ik moet personeel tewerkstellen'
Meer info bij CM Limburg: 011 28 02 00 of via e-mail internationale.limburg@cm.be