Menu

Vogelgriep: wat moet je weten?

Terug naar Onderwerpen
In dit onderwerp bundelen we alle informatie over de aanwezigheid van laag pathogene aviaire influenza in ons ons land.
Laatst aangepast: 
22 januari 2020
Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke veredeling, Studiedienst Boerenbond

In dit onderwerp

Vogelgriep: wat moet je weten?
Minder uit dit onderwerp

Update 22 januari 2020. Het ziet ernaar uit dat de hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 zwaar huishoudt in Oost- Europa. Nadat het virus in Polen was opgedoken, melden verschillende andere landen in die regio ook uitbraken van het virus, zowel bij wilde vogels als in pluimveehouderijen.

Update 21 mei 2019. Dringende maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.

Update 9 mei 2019. Debriefing overleg minister Van den Heuvel.  Samen met de sectororganisaties hadden we een overleg met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel over de gevolgen van de laag pathogene aviaire influenza voor de sector en de maatregelen die genomen kunnen worden voor de getroffen bedrijven.

Er werd benadrukt dat het belangrijk is dat de afspraken die gemaakt zijn op het federale niveau zo snel mogelijk uit te voeren. Daarvoor is het momenteel nog wachten op het besluit van federaal minister Ducarme. We hebben gevraagd naar een compensatie voor de getroffen bedrijven die, na de ontvolking van hun bedrijf, wellicht lang zullen leeg staan. In de sector was er ook bezorgdheid omtrent de ophaling van de kadavers op de bedrijven en het transport van mest. Het ophokken van de kippen met vrije uitloop is een zeer goede preventieve maatregel en de vraag vanuit de sector om dit te doen wordt goed opgevolgd. Normaal zouden de eieren van deze kippen als code 2 gestempeld moeten worden. De vraag wordt gesteld aan de EU om hiervoor een uitzondering toe te staan.

De minister belooft dat hij de vragen van de pluimveesector zal bekijken op de haalbaarheid en zal aandringen bij minister Ducarme om snel werk te maken van het Ministerieel Besluit, zodat de bestrijding efficiënt en gecoördineerd kan gebeuren.

Minister Ducarme verstuurde gisteravond een persbericht over de laag pathogene H3-stam die de sector momenteel treft. Daarin vermeldt hij dat er met de sector gewerkt wordt aan aan gecoördineerde bestrijding met een vergoeding van het Sanitair Fonds.

Update 8 mei 2019. Debriefing overleg Sanitair Fonds en FAVV. De voorbije dagen is het aantal besmettingen met het laag pathogene influenzavirus van het type H3 verder opgelopen tot 33. De verliezen voor de getroffen bedrijven zijn groot en tot op heden tasten we nog steeds in het duister of er mogelijk een andere ziekteverwekker in het spel is die de ziektesymptomen versterkt. Ondanks het feit dat dit type virus wettelijk niet moet bestreden worden, heeft Boerenbond de voorbije weken aangedrongen dat het FAVV de coördinatie van de bestrijding op zich zou nemen, met de inzet van het Sanitair Fonds.

Vandaag vond er een overleg plaats, waarbij, naast de sectororganisaties, de FOD Volksgezondheid en het FAVV ook vertegenwoordigers van het kabinet-Ducarme en Vlaanderen aanwezig waren. De bedoelding was om samen met de sector een aantal maatregelen te bespreken om het virus op een centraal georganiseerde wijze aan te pakken en in te dijken. Hiervoor moet de noodzakelijke inzet van het Sanitair Fonds overwogen worden. Binnen de vergadering is er overeenstemming gevonden om het probleem aan te pakken en het FAVV zal de coördinatie van de bestrijding en de opruiming van de getroffen regeling op zich nemen. De maatregelen, inclusief de bijbehorende vergoedingen, worden de komende dagen binnen het FAVV nu verder uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde minister. Van zodra deze gefinaliseerd zijn zullen we deze communiceren.

Minister Ducarme werkt aan een besluit t waarin de bestrijdingsmaatregelen worden bekrachtigd met de inzet van het Sanitair Fonds. Hopelijk is dit besluit er snel zodat kan worden gestart met de bestrijding. De sector wordt gevraagd om de bioveiligheidsmaatregelen niet te laten verslappen en waakzaam te zijn.

Update 7 mei 2019. Boerenbond vraagt gecoördineerde aanpak van bestrijding met vergoeding Sanitair Fonds.

Update 20 april 2019. Laag pathogene vogelgriep breidt uit. Eerder deze week berichtten we over het feit dat er een aantal gevallen van laag pathogene vogelgriep zijn gevonden op bedrijven in de omgeving van de grenszone tussen Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Ondertussen blijft het aantal gevallen verder oplopen. Gisteren werd nog een geval bevestigd op een legbedrijf in regio Kortrijk en deze morgen kwam er de bevestiging dat ook een legbedrijf in Wingene getroffen is. Ondertussen zijn er dus al zes bedrijven getroffen, waarvan 2 vermeerderingsbedrijven en 4 leghennenbedrijven. Behalve in Wingene waar het nog niet vaststaat over welk laagpathogeen virus het gaat, is het op andere bedrijven aangetoond dat het over het laag pathogeen virus H3N1 gaat. 

Er zijn, conform de regelgeving en zoals medegedeeld in de vorige nieuwsbrief, geen maatregelen opgelegd. Vanuit wettelijk oogpunt is de wetgeving is erg duidelijk wanneer er maatregelen moeten worden genomen. Dit is zo bij:

  • H5 en H7 stammen, ongeacht of ze LPAI of HPAI zijn,
  • Alle stammen met HPAI-karakter, dit wil in technische termen zeggen een pathogeniciteitsindex van meer dan 1,2.

Feit is dat op de getroffen bedrijven er toch wel een hoge mortaliteit optreedt. Er wordt ook nog wel onderzocht of er mogelijks een co-infectie mee in het spel is, die de klinische problemen zou versterken. De vraag is hoe het virus, ondanks de bioveiligheidsmaatregelen die steeds van toepassing zijn zich zo kan verspreiden. Het is nu belangrijk om zo snel als mogelijk de circulatie van het virus een halt toe te roepen.

Update 17 april 2019. Laag pathogene vogelgriep op een legbedrijf.

Update 26 februari 2018. Vandaag werd bekend dat gisterenmiddag hoog pathogene vogelgriep van het type H5 is vastgesteld op een pluimveebedrijf in het Groningse Oldekerk (Nederland). Het gaat om een moederdierenbedrijf met 36.000 dieren. De dieren zijn geruimd. De NVWA heeft met onmiddellijke ingang een 3 km en 10 km zone ingesteld, waarin een vervoersverbod is ingesteld voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. 

Het feit dat een moederdierenbedrijf getroffen is, waar de hygiënemaatregelen toch wel strak zijn, geeft aan hoe besmettelijk de ziekte wel is.

Sinds 8 december is er in Nederland ook een landelijke ophokplicht voor alle commerciële bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten van kracht.

Update 8 december 2017. Op een eendenbedrijf in Biddinghuizen (Nederland) is vogelgriep van het type H5 vastgesteld.

Update 29 juli 2017. De laatste 10 km-zone in ons land, in Henegouwen, wordt vanaf 30 juli opgeheven.

Update 24 juli 2017. De tijdelijke bufferzone, afgebakend in Bassenge (Oupeye, Visé en Riemst) in het kader van de vogelgriep, wordt vandaag opgeheven. Op dit moment is er enkel nog een beperkingsgebied (Brunehaut-Rumes) in ons land ten gevolge van een besmetting in het Franse Brillon. Deze laatste zone zou op 30 juli opgeheven moeten worden, als er zich geen nieuwe besmettingen voordoen. Maar over het algemeen ziet de evolutie er gunstig uit. 

Update 14 juli 2017. 

Versoepelingen maatregelen vogelgriep

Dit weekend worden de toezichtgebieden in Oostkamp en Menen opgeheven. Het gebied rond Oostkamp is vrij vanaf 15 juli. Het toeszichtsgebied in Menen wordt op 16 juli vrijgegeven. Dat wil zeggen dat vanaf dan alle beperkende maatregelen worden opgeheven. In de beide gebieden worden dan de gebruikelijke maatregelen voor het hele land van kracht.

Na het weekend blijven enkel nog als specifieke zones over:

  • Het toezichtgebied Brunehaut-Rumes naar aanleiding van de uitbraak in Frankrijk. Dit gebied wordt pas eind juli opgeheven, maar sinds 13 juli (14 dagen na het afbakenen) zijn er wel de gebruikelijke versoepelingen voor andere vogels dan pluimvee en voor sportduiven van toepassing;
  • De bufferzone in Fleurus (Wangenies). Deze is opnieuw vrij vanaf dinsdag 18 juli;
  • De bufferzone in Bassenge. Deze komt vrij op maandag 24 juli, maar er zijn al vanaf 17 juli dezelfde versoepelingen van kracht als in het toezichtgebied Brunehaut-Rumes.

Het FAVV herinnert er nog eens om aan alle bioveiligheidsmaatregelen goed te blijven naleven. Er is nog altijd geen zekerheid dat het virus niet meer circuleert in wilde vogels. Het is dus nog steeds opletten geblazen met direct en indirect inslepen van vogelgriepvirus in de stal.

Update 5 juli 2017. ​Er is nog nieuwe besmetting met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij een hobbyhouder, deze keer in Bassenge, provincie Luik. De hobbyhouderij ligt dicht tegen de gewestgrens met Vlaanderen. Het aantal besmettingen sinds 1 juni  loopt daarmee op tot 13.

De tijdelijke bufferzone met een straal van 3 km, die rond de besmetting wordt afgebakend, ligt deels in de provincie Limburg. De gebruikelijke maatregelen (verplaatsingsverbod pluimvee, andere vogels en broedeieren; inventarisatie en binnen voederen en drenken) zijn er van kracht gedurende ten minste 3 weken.

Update 4 juli 2017. De komende dagen worden de maatregelen in bepaalde tijdelijke bufferzones en beschermingsgebieden in België opgeheven. 

Update 30 juni 2017. Vanaf zondag 2 juli versoepelt het FAVV enkele maatregelen in het kader van de vogelgriep.

In Brillion (Département du Nord) in Frankrijk is vogelgriep vastgesteld bij een lokale verkoper van pluimvee. Dit geval is op dezelfde wijze als de meeste van de tiental uitbraken bij hobbyhouders in ons land gelinkt aan de verkoop van besmet pluimvee op een markt in België, in dit geval die van Doornik. Zoals bij ons in Oostkamp en Menen, bakent de Franse overheid zones van 3 en van 10 km af. Gezien de besmette pluimveehouderij op circa 9 km van de grens ligt, valt een stukje van de 10 km zone op ons land. In dit kleine stukje, ten zuiden van Doornik, zijn enkel hobbyhouders aanwezig.

Update 27 juni 2017. Er werd weer een bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in Wangenies (Fleurus). Het FAVV vraagt alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven. Daarmee komt het aantal besmettingen sinds 1 juni reeds op 12 te liggen.

Update 23 juni 2017. Het FAVV meldde opnieuw twee nieuwe besmettingen met hoog pathogene vogelgriep van het type H5N8 bij hobbyhouders in Henegouwen. Het gaat om een hobbyhouderij in Courcelles (Hertain) en een in Doornik(Trazegnies). Daarmee komt het aantal besmettingen sinds 1 juni reeds op 11 te liggen. 

Update 20 juni 2017. Er werd een bijkomende besmetting met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in Couvin (Namen). Sinds 1 juni is het virus in totaal op negen plaatsen aangetroffen in België. Het FAVV vraagt alle pluimveehouders en, in het bijzonder, particulieren die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

In Couvin wordt een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 kilometer afgebakend. Deze zone zal ten minste drie weken behouden blijven. Binnen dat gebied is elk vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. De dieren moeten ook binnen gevoederd en gedrenkt worden. Aan inwoners, die binnen die zones pluimvee of andere vogels hebben, wordt gevraagd om daarvan binnen de 72 uur een inventaris over te maken aan de burgemeester. In deze inventaris moet aangeven worden hoeveel en welke dieren gehouden worden.

Update 16 juni 2017. Het FAVV deelt mee dat er twee bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 werden vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Menen (West-Vlaanderen) en bij een hobbyhouder in Ath (Henegouwen).

Update 15 juni 2017. In West-Vlaanderen is er hoogpathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Oostkamp en bij een particulier in Zuienkerke. De maatregelen die genomen worden zijn verschillend voor een professioneel bedrijf en een hobbyhouderij.

Update 15 juni 2017. Er zijn bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Oostkamp (West-Vlaanderen) en hobbyhouders in Quiévrain (Henegouwen) en Zuienkerke (West-Vlaanderen).

Update 13 juni 2017. Het FAVV maakte bekend dat er 2 nieuwe besmettingen met hoog pathogeen H5N8-vogelgriepvirus zijn vastgesteld bij hobbyhouders in Wallonië. Het betreft een geval in Sainte-Ode (Luxemburg) en een in Soignies (Henegouwen). Rond de beide besmettingen is een bufferzone van circa 3 km afgebakend waarin een inventarisatie moet gebeuren en een vervoersverbod geldt voor pluimvee, vogels en broedeieren. Daarnaast moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. De verspreiding is gelinkt aan verkoop van pluimvee op de de markt. Het FAVV heeft maatregelen genomen die in heel België van toepassing zijn. (pdf) Zo zijn openbare markten van pluimvee en/of andere in gevangenschap gehouden vogels verboden. Voorts zijn verzamelingen van in gevangenschap levende vogels  slechts toegestaan onder bepaalde voorwaarden.

Update 1 juni 2017. Het CODA heeft donderdag hoogpathogene vogelgriep H5N8 bevestigt bij een hobbyhouder in Wellin, in de provincie Luxemburg. Het gaat om een hobbyist met een tiental stuks pluimvee waarvan er vorige week vier gestorven waren.

Update 19 april 2017. De algemene ophokregeling voor pluimvee van professionele (pluimvee)houders wordt vanaf 20 april opgeheven. De afgelopen weken zijn er geen nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus meer vastgesteld in ons land en in een straal van 250 kilometer daarrond. Dit duidt erop dat dit hoogpathogene virus hier waarschijnlijk niet meer aanwezig is in wilde vogels. Het risico op besmetting in ons land is daardoor klein geworden, waardoor alle in november vorig jaar genomen bijkomende preventieve maatregelen voor vogelgriep kunnen worden opgeheven.

Ter herinnering, in ons land werden in februari en maart vijf besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld: één bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en vier bij wilde vogels in Oud-Heverlee, Huldenberg, Stokkem-Dilsen en Ottignies. In de hele Europese Unie zijn sinds november 2016 meer dan 1100 besmettingen op pluimveehouderijen, hobbyhouderijen en in dierparken vastgesteld. Daarnaast stierven duizenden wilde vogels na een besmetting met dit voor de meeste vogels erg agressieve virus. Er zijn op dit ogenblik nog enkele probleemgebieden elders in Europa, maar deze vormen geen onmiddellijk risico voor ons pluimvee en onze andere vogels.

Meer info

Op de website van het Voedselagentschap vind je meer informatie.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema's: