Menu

Welke stukken moet je bij de aanvraag voegen?

Terug naar Onderwerp

De overheid raadt aan om de bewijsstukken en de ingevulde officiële formulieren samen op te sturen. Je moet de volgende bewijsstukken toevoegen, indien ze van toepassing zijn voor jouw situatie.

Verzekering

Indien je verzekerd bent voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel), voeg je een kopie toe van de verzekeringspolis voor gewassen. Indien je via je producentenorganisatie (bijvoorbeeld de veiling) verzekerd bent, bezorg je de overheid een attest van die organisatie. Een hagelverzekering wordt dus in aanmerking genomen als verzekering van de erkende landbouwrampen van vorst en droogte.

Indien je geen hagelverzekering hebt voor de verzekerbare teelten, maar je hebt wel structurele investeringen gedaan om teeltschade door hagel te voorkomen (hagelnetten, overkappingen tegen hagel, plastic folie en hagelkanonnen), dan worden deze investeringen beschouwd als gelijkwaardig met een verzekering. In dit geval moeten er hiervan bewijsstukken zoals aankoopfacturen beschikbaar zijn. Je moet deze bewijsstukken toevoegen aan je aanvraag. Uit de bewijsstukken moet blijken voor hoeveel hectaren en voor welke teelten je die investeringen gedaan hebt. Andere investeringen (bijvoorbeeld beregeningssystemen en wateropvang voor groenten en aardappelen) komen niet in aanmerking.

Prioritaire behandeling

De administratie deelde mee dat ze in bepaalde gevallen een voorrangsbehandeling geeft. Dat is met name het geval indien je een attest van ‘Boeren op een kruispunt’ kunt voorleggen of een attest van formele betalingsachterstand voor leningen.

Processen-verbaal van schadevaststelling

Indien de schade vastgesteld werd door de gemeentelijke schattingscommissie, dan zal de gemeente de pv’s van de definitieve vaststellingen overmaken aan de buitendienst van het departement Landbouw en Visserij waaronder de gemeente valt. Je hoeft dus zelf geen pv’s van de vaststellingen mee te sturen bij het indienen van de tegemoetkomingsaanvraag. Wanneer je percelen met schade hebt in meerdere gemeenten volstaat één tegemoetkomingsaanvraag, aangezien de gemeenten de pv’s rechtstreeks bezorgen per landbouwer. Het pv moet correct en volledig ingevuld zijn. Je hoeft geen leveringsbonnen of dergelijke mee te sturen met het pv.

Indien de schade vastgesteld werd door een onafhankelijke expert, moet je het deskundig verslag en de ereloonnota toevoegen aan je zending. Anders dan bij een algemene ramp, zal er bij deze landbouwrampen niet systematisch een expert langskomen.