Menu

Op onze agenda

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Uitdagingen voor de varkenssector: twee jaar na de Ruslandboycot
Minder uit dit onderwerp

Het actieplan voor de varkenshouderij, dat in de schoot van de Sectorvakgroep opgesteld werd, wordt verder uitgerold. Het moet de sector weerbaarder maken tegen crisissen. Heel wat van de actiepunten worden al uitgevoerd en met andere actiepunten wordt gestart.

Het actieplan focust vooral op marktgerichte differentiatie en transparantie. Ook het versterken van de positie van individuele boeren in de keten door samenwerking via onder andere producentenorganisaties wordt verder opgenomen. 
Diverse initiatieven – zoals de X100 in Limburg en de G30 op het Vlaams niveau – worden mee ondersteund en getoetst aan het actieplan van de sectorvakgroep. Het is belangrijk om de dynamiek die is ontstaan verder te ondersteunen.

Slimmer boeren met cijfers

Boerenbond startte met het actieprogramma ‘Slimmer boeren met cijfers’. Dat zal de varkenshouders meer handvaten aanreiken om hun bedrijfsvoering te evalueren en te optimaliseren. Onlangs werd ook de varkensbarometer opgesteld, die trimestrieel per nieuwsbrief aan alle leden-varkenshouders bezorgd zal worden en een extra toegevoegde waarde heeft voor de bedrijfsvoering. 

Transparantie

Naast het meer inzichtelijk maken van de productiecijfers is het belangrijk dat er meer transparantie komt doorheen de keten. Zo zal Boerenbond zich verder inzetten om de markt leesbaarder te maken voor zijn leden. Dat veronderstelt wel dat er op Vlaams zowel als Europees niveau sneller en meer informatie beschikbaar komt. Verder zijn en worden er stappen ondernomen binnen IVB om de prijsvorming eerlijker en transparanter te laten verlopen. De installatie van zogenaamde black boxen in de slachthuizen zal een correcte gewichtsmeting garanderen en de classificatie van de varkens zal via de Autofom III gebeuren. 

Exportpromotie

Aangezien ons land netto-exporteur is voor varkensvlees, is de exportpositie van varkensvlees ten aanzien van derde landen zeer belangrijk. De Belgian Meat Office (BMO) vult deze taak in binnen VLAM. Belangrijk is dat er extra ingezet wordt op versterking van de export naar de bestaande afzetlanden, maar vooral dat er nieuwe exportbestemmingen ontsloten worden. VLAM heeft al enkele exportdossiers ingediend bij Europa voor cofinanciering.

Inlandse promotie

Er moet verder gewerkt worden aan de promotie van het varkensvlees, met een hippere en trendy beeldvorming, met aandacht voor smaak, voedingswaarde, gezondheid …

Differentiatie

Diversificatie van het aanbod is belangrijk in de verdere marktontwikkeling. Er moet dan ook met de afnemers verder bekeken worden hoe de vleeskwaliteit verbeterd kan worden. De stappen in de conceptproductie moeten vraaggestuurd genomen worden, zodat de extra kosten die hiermee gepaard gaan, vertaald kunnen worden in de prijs aan de boer.

Financiering op maat

De sector heeft nood aan flexibelere kredietvormen, zodat moeilijke periodes beter te overbruggen zijn en er goedkopere liquide middelen zijn om de dagelijkse bedrijfsvoering te verzekeren.