Menu

Werkgroep open ruimte

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Strategisch project Getevallei dendert voort
Minder uit dit onderwerp

Ondertussen vonden er al enkele vergaderingen plaats waarbij men specifiek wenst te werken rond het thema water. Op basis hiervan werd er onlangs een waterlandschapsproject goedgekeurd 'Water als bondgenoot in de regio' waarbij men zal werken rond drie thema’s:

  • Structuurherstel en onderhoud van de waterlopen;
  • Structuurherstel bodem en test van innovatieve landbouwpraktijken;
  • Zoeken naar oplossingen voor de overstromingsproblematiek.

Tijdens verschillende brainstormsessies werd duidelijk dat de visies op de Getevallei inzake waterbeheer niet altijd met elkaar stroken. Boerenbond stelt zich constructief op maar ijvert ervoor om niet enkel te kijken naar waterberging in landbouwgebied maar om de problematiek integraal te bekijken. Het is van belang om landbouwpercelen in de Getevallei te vrijwaren van bijkomende vernatting en een grondig onderhoud van de waterlopen te voorzien. Erosieknelpunten kunnen samen met de landbouwers bekeken worden en waar nodig aangepakt worden.

In een vruchtbaar landbouwgebied met veel jonge landbouwers is het van groot belang dat de landbouwers hun percelen op een deftige manier kunnen blijven bewerken!