Menu

Doelstelling

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Strategisch project Getevallei dendert voort
Minder uit dit onderwerp

Het strategisch project Getestreek wil een gemeenschappelijke visie ontwikkelen voor de Getevallei. De landschapsvisie zal opgebouwd worden rond vier kernthema’s:

  • Leefbare dorpen: het project wil een hernieuwd toekomstperspectief voor de stads- en dorpskernen bieden in deze landelijke regio. De nood aan lokale voorzieningen, een duurzame mobiliteit, verdere ruimtelijke versnippering vermijden, en de dorpen met het landschap verbinden, staan hierin centraal.

  • Open ruimte: het project wil het landschap in de Getestreek versterken door te werken aan een optimale verweving van landschappelijke functies met behoud van de landbouw, versterking van de ecologische waarden en de uitbouw van een levend rivierensysteem gekoppeld aan maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Er zal aldus ge├»ntegreerd gewerkt worden rond waterbeheersing, waterkwaliteit en erosie.

  • Recreatie en toerisme: het project maakt werk van de verdere uitbouw van het aanbod aan toeristisch recreatieve voorzieningen met het oog op de beleving en de versterking van de streekidentiteit en herkenbaarheid.

  • Historisch erfgoed: het project zet in op de herbestemming en herinvulling van historisch erfgoed. De komende maanden zullen er werkgroepen uitgerold worden die zich over de verschillende thematieken zullen buigen. Het is de bedoeling dat men op het einde van de projectperiode de zes pilootprojecten realiseert.