Menu

Schematische voorstelling van de methode

Terug naar Onderwerp

(1) Doordat de terreinen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in dit voorbeeld niet in de voorlopige zoekzone liggen, zouden ze niet in aanmerking komen voor het realiseren van Europese natuurdoelen. De nieuwe zoekzone is immers gekrompen ten opzichte van de voorlopige, waardoor de Europese natuurdoelen binnen die nieuwe zoekzone gerealiseerd moeten worden. Dat zou ingaan tegen het principe ‘sterkste schouders, zwaarste lasten’, dat voor Boerenbond zeer belangrijk is. Het voordeel van deze methode is dat de impact ten opzichte van een landbouwbedrijf – verspreiding van ammoniak(pluim) – niet kan stijgen, want de zoekzone zal in het slechtste geval op dezelfde plek blijven liggen en bij inkrimping verder van het bedrijf komen te liggen – verspreiding van ammoniak(pluim). Verwachten dat de terreinen (terug) naar landbouw zouden gaan, is onrealistisch. Binnen de nieuwe zoekzone zou dan wel extra oppervlakte gezocht moeten worden voor de realisatie van de Europese natuurdoelen, eventueel op landbouwgrond. Een dergelijk scenario was niet aanvaardbaar voor Boerenbond.

(2) De nieuwe zoekzone wordt zo afgebakend dat, in dit voorbeeld, de terreinen van ANB die buiten de voorlopige zoekzone lagen, in de nieuwe zoekzone komen te liggen. Op die manier zullen ze, op basis van het principe ‘sterkste schouders, zwaarste lasten’, vanzelfsprekend gebruikt worden voor de realisatie van Europese natuurdoelen. Dat kan wel negatieve gevolgen hebben op het vlak van de stikstofdepositie van een landbouwbedrijf, want de zoekzone kan dichter bij het bedrijf komen te liggen. Boerenbond eiste daarom maatwerk, dat moet garanderen dat de impact voor een landbouwbedrijf niet stijgt.

Ook het rekenmodel dat de impactscore berekent, werd verfijnd en verbeterd. Zo wordt gewerkt met een verbeterde versie van de habitatkaart, worden de habitats preciezer toegewezen … Het blijft belangrijk te vermelden dat de berekeningen gebeuren op basis van een databank met de gemiddelde dierbezetting op basis van de Mestbankaangifte van 2014.

Minister Schauvliege heeft meegedeeld dat op 18 september een onlineversie van de rekentool ter beschikking wordt gesteld. Dan kan elke landbouwer de exacte ligging van zijn stallen, dieraantallen en stalsystemen ingeven om zijn impactscore te berekenen.

De combinatie van beide elementen heeft ervoor gezorgd dat het aantal ‘rode’ en ‘oranje’ bedrijven relatief sterk daalt.