Menu

3 juli 2019

Terug naar Onderwerp
Sector: 

In dit onderwerp

Op de agenda van de sectorvakgroep Melkvee
Minder uit dit onderwerp
De duurzaamheidsmonitor, IBR, runder-tbc en de barema's kwamen in juli aan bod tijdens de vergadering van de sectorvakgroep Melkvee.
Roel Vaes, adviseur Rundvee Studiedienst Boerenbond

Bedrijfsbezoek

De vakgroep Melkvee heeft vergaderd op het melkveebedrijf van de familie Guns in Tielen. De gepassioneerde bedrijfsleiders zetten zich dagelijks in met kennis en zorg voor hun dieren. Ze willen de sector ook mee een gezicht geven naar het grote publiek. Uit discussies met de collega’s van LTO leren we dat de melkveehouderij in Nederland voor minstens even grote uitdagingen staat op het vlak van milieu, klimaat en duurzaamheid. 

Duurzaamheidsmonitor

BCZ heeft haar voorstellen tot wijziging van de duurzaamheidsmonitor toegelicht op het overleg van de werkgroep Duurzaamheid binnen MilkBE. De huidige monitor heeft de voorbije jaren een grote rol gespeeld in de communicatie naar stakeholders, pers en afnemers. Maar van de afnemers die zich steeds meer willen onderscheiden, krijgen de zuivelverwerkers bijkomende vragen en eisen in het kader van duurzaamheidsinspanningen. Daarom wil BCZ het aantal initiatieven uitbreiden. Voor heel wat initiatieven mikken ze daarbij op uitwisseling van gegevens die in andere databanken beschikbaar zijn. Zeker gegevens op het vlak van dierenwelzijn (bv. langleefbaarheid van koeien, kalversterfte …) en milieu/klimaat (koolstofvoetafdruk van bedrijven …) zijn noodzakelijk om te kunnen antwoorden op vragen van afnemers.

De vakgroepleden erkennen dat de huidige monitor verdienste heeft in de discussies met afnemers en stakeholders en menen dat hij behouden moet worden. De vraag is wel of dit systeem de drang naar profilering van kopers en retailers zal tegenhouden. Bij de vakgroepleden leeft de vrees voor bijkomende verplichtingen zonder meerwaarde. Bovendien kan het berekenen van slechts enkele parameters een vertekend beeld geven. Het verzamelen van dergelijke cijfers moet dus zeker omzichtig gebeuren. De vakgroep vraagt aan de andere landbouworganisaties om deze bezorgdheden mee te onderschrijven.

IBR

Ondanks de inspanningen van heel wat bedrijven om te evolueren naar een IBR-vrije status (I3 of I4), werden de voorbije maanden ook veel I3-bedrijven opnieuw ge├»nfecteerd met IBR. Correct blijven vaccineren op I3-bedrijven is het advies, want het risico van herinfectie is momenteel nog te groot. Om deze risico’s te beperken pleiten de vakgroepleden op zeer korte termijn voor bijkomende beperkingen op I2-bedrijven wat de handel in dieren en de beweiding betreft. Als finale stap zullen uiteindelijk de positieve dieren verplicht afgevoerd worden. De vakgroepleden vragen wel een duidelijke opvolging en begeleiding van geherinfecteerde bedrijven.

Rundertuberculose

De vakgroep dringt erop aan dat het nieuwe wettelijke kader voor tbc-bestrijding snel goedgekeurd en toegepast wordt. Bedrijven die verdacht of besmet zijn, blijven nu onnodig lang geblokkeerd en dat veroorzaakt hoog oplopende kosten en economische verliezen.

Barema

De vakgroepleden zijn tevreden met het resultaat van de barema-onderhandelingen. Gelet op de gedaalde melkprijs en de hogere kosten als gevolg van de droogte in 2018 is een daling van het barema voor melkvee met 11% een realistische weergave van de praktijk.

Meer informatie

Sector: