Menu

10 september 2020

Terug naar Onderwerp
Sector: 

In dit onderwerp

Op de agenda van de sectorvakgroep Akkerbouw
Minder uit dit onderwerp
Toon De Keukelaere, adviseur Akkerbouw en Mestbeleid, Studiedienst Boerenbond

Overzicht biologische akkerbouw

De sectorvakgroepvergadering ging dieper in op de biologische akkerbouw, zowel op lokaal als internationaal niveau. Binnen Europa is er één overkoepelende biowetgeving. Die verordening ligt momenteel voor ter herziening en zal tegen 2022 klaar zijn. De nieuwe verordening streeft naar strengere importregels om nog meer tot een gelijk speelveld te komen. In Europa is er 20 miljoen ha bio – 3,1% van het totale areaal. Zowel het areaal als de consumptie stijgen jaar na jaar, maar de consumptie stijgt veel sterker dan de productie. De koplopers in Europa draaien qua omzet meer dan 10% marktaandeel in biologische producten; in België is dit voorlopig nog beperkt tot 3%.

Voor de biologische akkerbouw is er een periode van twee jaar om van gangbare percelen om te schakelen naar biologisch. In deze twee overgangsjaren moet het biolastenboek wel al worden gevolgd, maar kan de opbrengst nog niet als biologisch product worden verkocht. Deze jaren zijn dan ook financieel zware jaren. Het is dan ook mogelijk voor een akkerbouwbedrijf om gefaseerd over te schakelen. In dat geval is een aparte teeltrotatie nodig voor de biologische en gangbare teelten, elk op hun eigen percelen. Eenzelfde teelt kan dan wel niet én gangbaar én biologisch geteeld worden op eenzelfde bedrijf. De belangrijkste punten bij biologische productie zijn dat er geen kunstmest, chemisch-synthetische fungiciden of insecticiden en geen herbiciden mogen worden toegepast.

Problematiek knolcyperus

Sinds 2015 is knolcyperus geschrapt als quarantaine-organisme, waarmee de meldingsplicht bij het FAVV is komen te vervallen. De bestrijdingsplicht is sindsdien opgenomen in IPM, maar IPM werkt tot nu toe eerder sensibiliserend dan sanctionerend. De verspreiding van knolcyperus is met deze nieuwe aanpak zeker niet teruggedrongen.

Aangezien de dreiging van dit probleemonkruid elk jaar toeneemt, is de aanpak van de problematiek een van de prioritaire werkpunten van de sectorvakgroep. Anderzijds hecht ook het departement Landbouw enVisserij steeds meer aandacht om dit hardnekkige onkruid een halt toe te roepen. Het is dan ook aangewezen de krachten te bundelen en gezamenlijk op zoek te gaan naar een goede aanpak om knolcyperus in de toekomst beter te bestrijden.

Herziening Vegaplan

De Vegaplan Standaard is een Belgisch lastenboek voor de primaire plantaardige productie, en vervat onder andere de eisen van het FAVV (sectorgids) en de eisen van het departement Landbouw en Visserij (IPM). Daarnaast zitten er een aantal aspecten in vervat die ervoor zorgen dat de Vegaplan Standaard voor de Belgische afnemers voldoende garanties biedt naar de kwaliteit van het afgeleverde product, en vervolgens voor hun klanten. Als laatste wordt er met de Vegaplan Standaard ook naar equivalenties gezocht met buitenlandse systemen, zoals QS in Duitsland en VVAK in Nederland. Daardoor kan een Belgische producent of afnemer ook naar deze landen exporteren, zonder daarvoor over de specifieke lastenboeken in dat land te beschikken.

De komende maanden is er een herziening gepland van de Vegaplan Standaard, die voorzien is om in voege te gaan vanaf 2022. De voornaamste voorstellen van aanpassingen werden dan ook op de sectorvakgroep overlopen en besproken.

Meer informatie

Sector: