Menu

Wie kan onteigenen?

Terug naar Onderwerp

De verschillende overheden in Vlaanderen kunnen gebouwen en gronden onteigenen om redenen van openbaar nut of van algemeen belang, bijvoorbeeld om gebouwen op te richten of wegen en rioleringen aan te leggen. De besturen mogen alleen onteigenen voor projecten binnen hun bevoegdheidssfeer. Niet alleen het Vlaamse gewest en de federale overheidsdiensten kunnen beslissen om een gebouw of grond te onteigenen, maar ook de volgende lokale overheden: de gemeente, het OCMW, de provincie, een autonoom gemeente- en provinciebedrijf, een provinciale ontwikkelingsmaatschappij en een intergemeentelijk samenwerkingsverband.