Menu

Bijkomende maatregelen bepalen

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Ligt je grondwaterwinning in een actie- of waakgebied?
Minder uit dit onderwerp

In tegenstelling tot de vroegere uniforme aanpak, zal er nu bij het vergunnen van een grondwaterwinning bekeken worden waar de winning precies gelegen is en of er bijkomende maatregelen nodig zijn in dit gebied. Via de vergunningen zullen bijgevolg bijkomende inspanningen opgelegd worden indien grondwater wordt oppompt uit een actie- of waakgebied, om een goede toestand van het grondwaterlichaam te bereiken.

Een voorbeeld

Voor de actiegebieden in het Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600) in Antwerpen – Sint-Niklaas werd de vergunningstoestand op 15 december 2015 als referentie beschouwd. Een maximaal gebruik van waterbesparende maatregelen en alternatieven werd opgelegd.

  • Voor het actiegebied met mogelijkheden tot grondwaterwinning in het freatisch pakket, wordt een standstill gehanteerd. Dit wil zeggen dat er geen nieuwe winningen, noch uitbreidingen toegestaan worden.
  • Voor het actiegebied zonder freatisch alternatief is een uitbreiding van grondwaterwinningen kleiner of gelijk aan 30.000 m³/jaar mogelijk tot 20% van het vergunde debiet. Voor de overige winningen geldt een standstill. Voor nieuwe winningen geldt maximaal 2000 m³/jaar; bestaande winningen kleiner 1667 m³/jaar kunnen een maximaal debiet van 2000 m³/jaar verkrijgen.