Menu

Instrumenten

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Leegstaande hoeves
Minder uit dit onderwerp

Tegelijkertijd werkt minister Schauvliege aan een nieuw instrumentendecreet dat als doel heeft de realisatiegerichte instrumenten die nodig zullen zijn om de beleidsvisie ook op het terrein te realiseren decretaal samen te brengen. In dit decreet wordt ook een nieuw instrument uitgewerkt zodat naast de weg van een stedenbouwkundige vergunning voor functiewijziging ook een contractmodel wordt mogelijk gemaakt.

Hierdoor kunnen niet agrarische activiteiten in bestaande voormalige agrarische gebouwen via de weg van een activiteitencontract tussen exploitant en gemeenten worden mogelijk gemaakt zonder dat de activiteit noodzakelijkerwijze valt binnen de bestaande lijst van vergunbare functiewijzigingen. De mogelijkheid om via een contract dergelijke activiteiten toe te laten zou wel onderworpen worden aan de grenzen die worden vastgelegd in een convenant dat op (inter)gemeentelijk niveau met de Vlaamse overheid wordt afgesloten. Boerenbond stelt dat deze randvoorwaarden de waarborg moet bieden dat deze activiteiten niet ten koste gaan van de landbouwactiviteiten in het gebied.