Menu

Omzet akkerbouw daalt met 8%

Terug naar Onderwerp

Graan

Door de gunstige weersomstandigheden verliep de uitzaai van graan zeer vlot in het najaar van 2015. Daardoor nam het wintergranenareaal licht toe. De oppervlakte korrelmaïs, daarentegen, daalde met 9%. De opbrengsten waren echter zonder meer teleurstellend. Uitzonderlijk natte weersomstandigheden in mei en juni hebben geleid tot sterk tegenvallende rendementen. Zo lag de opbrengst van tarwe zo’n 30% lager dan in 2015. Voor gerst wordt de gemiddelde opbrengstdaling zelfs op 40% geschat. Bovendien heeft het natte weer tijdens het voorjaar en in het bijzonder tijdens de bloei tot grote kwaliteitsproblemen geleid. Dit resulteerde in veel klein en verschrompeld graan, met lage hectolitergewichten. Alleen de kuststreek vertoont betere resultaten. Hoe meer landinwaarts, des te meer de hectareopbrengsten in dalende lijn gaan. Ook de maïsoogst zal aanzienlijk kleiner uitvallen dan in 2015. Dit heeft voor gevolg dat de globale graanproductie in Vlaanderen naar schatting 36% lager zal uitvallen dan in 2015. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland viel de graanoogst sterk tegen. Zo ligt de EU-oogst zo’n 5% lager dan vorig jaar. 
In tegenstelling tot de Europese Unie werden op internationaal vlak goede oogstresultaten geboekt. Rusland realiseert dit jaar een recordoogst en zal een recordvolume graan exporteren, onder meer door de zwakke roebel. Ook in de Verenigde Staten en Canada liggen de graanproducties hoger. Zo realiseerde Canada de op 1 na grootste graanoogst van de voorbije 25 jaar. In de VS wordt dan weer een recordproductie van maïs verwacht. Door de goede internationale oogsten is de wereldwijde productie in 2016 opnieuw groter dan het verbruik. Bijgevolg verwacht Boerenbond geen stijging van de graanprijzen. Boerenbond raamt een omzetdaling van 7,6% in de Vlaamse akkerbouw.

Aardappelen

 Na een daling van het Vlaamse aardappelareaal in 2015, volgde in 2016 een stijging met maar liefst 15%. Maar door het natte weer zijn de opbrengsten ondermaats. Verspreid over Vlaanderen zijn er percelen die geheel of gedeeltelijk verloren gingen. Verwacht wordt dat – ondanks de sterke stijging van het areaal – de globale aardappelproductie zo’n 5,5% lager zal uitvallen dan in 2015.
Naast de regen, heeft ook het zeer droge weer van augustus en september nadelige gevolgen voor de opbrengst. De groei is al in augustus gestopt. De afrijping is door het droge weer snel toegenomen. In combinatie met een gemiddeld latere plantdatum heeft dit geleid tot minder groeidagen, wat zich duidelijk vertaalt in de lagere opbrengsten. Tegelijk zien we veel groeischeuren, vooral bij het ras Fontane. In de huidige situatie blijven de markten spannend. De prijs stijgt momenteel omdat er wegens de droogte niet gerooid kan worden en er nog onduidelijkheid is over de opbrengst.
Door de lagere oogst in België en in de buurlanden wordt verwacht dat de prijs op de vrije markt zo’n 25% hoger zal liggen dan vorig seizoen. In Vlaanderen wordt ongeveer 40% van de aardappelen op de vrije markt verhandeld; de overige 60% van de productie wordt onder contract verbouwd. De contractprijs van 2015 bleef in 2016 behouden. Rekening houdend met de contractprijzen van 2016 en met de ontwikkelingen op de vrije aardappelmarkt, zal het gemiddeld prijsniveau ongeveer 10% hoger liggen dan in 2015. 

Suikerbieten

 De oppervlakte suikerbieten is in Vlaanderen 4,2% groter dan in 2015. De Tiense suikerfabriek gaat uit van een gemiddelde opbrengst van 70 ton bieten/ha, à 17,78% suiker. Bij de planters van Iscal wordt gerekend op een gemiddelde bietenproductie van 72 ton/ha, à 17,5% suiker. Dit zou een globale suikeropbrengst opleveren van 236.087 ton (tegenover 270.541 ton in 2015). Globaal zal de (suiker)productie naar schatting dus zo’n 12,7% lager liggen dan in 2015. 
Ook wordt verwacht dat de prijsniveaus die in 2015 gerealiseerd werden, voor de campagne 2016 mogelijk niet gehaald zullen worden. De prijsstijging op de internationale markt zal zich mogelijk nog vertalen in een nabetaling. 

Granen, aardappelen en suikerbieten zijn de belangrijkste akkerbouwteelten in de Vlaanderen. Verder zijn er nog de volgende, toch niet te verwaarlozen teelten. 

Vlas

 De oppervlakte vlas ligt in Vlaanderen 8% hoger dan in 2015, terwijl de rendementen 28% hoger liggen. De vlasteelt heeft duidelijk minder geleden onder de natte weersomstandigheden van juni, althans op kwantitatief vlak. Toch is kwaliteit van de geproduceerde vezels minder goed. Door het gestegen areaal, in combinatie met gestegen rendementen, valt de globaal geproduceerde hoeveelheid vlas zo’n 38% hoger uit dan in 2015. De marktsituatie voor vlas blijft gunstig als gevolg van een goede buitenlandse vraag (China), waardoor de prijzen behouden blijven op het niveau van vorig jaar. 

Koolzaad

De Vlaamse oppervlakte koolzaad daalde in 2016 met 17% tegenover 2015. Door het slechte voorjaarsweer lagen de opbrengsten naar schatting 18,4% lager dan in 2015. Globaal daalde de productie in 2016 met 34% tegenover 2015. De prijsevolutie laat een daling optekenen van 6,9% ten opzichte van 2015.
Cichorei. Voor cichorei was er in 2016 een inkrimping van het areaal. De oppervlakte daalde met 5%, terwijl de opbrengsten naar verwachting 10% lager zullen liggen. Daardoor is de situatie voor cichorei minder slecht dan voor suikerbieten, waar de opbrengstdaling groter is. Deze teelt wordt integraal onder contract verbouwd. In tegenstelling tot de prijsdaling voor suikerbieten, bleven de contractprijzen voor cichorei op het niveau van 2015. 

Tabak en hop

Ook tabak en hop hebben sterk geleden onder de aanhoudende regenval in juni. Zo zal de productie van tabak dit jaar zo’n 35% lager uitvallen dan vorig jaar. Tegelijk valt de kwaliteit tegen. Door de lagere productie zal de prijs voor tabak zo’n 5% hoger uitvallen dan in 2015.
Voor hop wordt uitgegaan van een geproduceerd volume dat 20% lager ligt dan in 2015, ondanks de toename van het areaal. Het extreme voorjaarsweer heeft een duidelijk negatieve invloed gehad. De marktsituatie voor hop is weliswaar aan de beterhand. De voorbije jaren zijn de voorraden gedaald. We stellen ook vast dat de lokale Belgische brouwers opnieuw Belgische hop verkiezen. De laatste tijd is de vraag goed en worden er langjarige contracten aangeboden tegen lonende prijzen.