Menu

Land- en tuinbouw 2016 geteisterd door slechte weersomstandigheden en lage prijzen

Terug naar Onderwerpen

Boerenbond heeft de traditie om na de zomer het productiejaar te evalueren en een raming te maken van de jaarresultaten. Voor veel teelten zijn de opbrengsten en prijsevoluties immers  bekend of in te schatten. Tot nu toe deden we dat door het gemiddeld landbouwinkomen te berekenen. Daar stappen we nu van af. De ‘gemiddelde boerderij in Vlaanderen’ bestaat allang niet meer. De diversiteit in bedrijfsvormen en -types en tussen de deelsectoren is zo groot dat nergens in Vlaanderen nog een bedrijf te vinden is dat alle teelten van alle deelsectoren omvat. Vanaf nu kiezen we er dan ook voor om vooral de rentabiliteit in de verschillende deelsectoren in kaart te brengen, naast de algemene trends inzake omzet en directe kosten.

De Vlaamse landbouw opereert als primaire sector ook in een breder geheel, zowel binnen de agrovoedingsketen als op de wereldmarkt. We situeren onze Vlaamse land- en tuinbouw ook binnen dit ruimere kader.

Wat brengt 2016?