Menu

In dit onderwerp

Keuring van tanks
Minder uit dit onderwerp

Particuliere- en bedrijfstanks

 • Particuliere stookolietanks zijn tanks kleiner dan 5000 kg (of 6000 liter) die (hoofdzakelijk) dienen voor het verwarmen van een woning.
 • Bedrijfstanks zijn alle stookolietanks die worden gebruikt voor het verwarmen van bedrijfsgebouwen, voeding van een stroomgroep en/of voorzien met een vulslang, alsook alle tanks waarin gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Indien een tank voor de verwarming van de woning en de bedrijfsgebouwen gebruikt wordt, dan bepaalt het volume van het grootste gebouw of het als particuliere stookolietank of bedrijfsstookolietank wordt aanzien.

Nieuwe en bestaande tanks

Particuliere tanks worden als bestaand beschouwd als ze voor 1 augustus 1995 gevuld werden. Een particuliere tank die later gevuld werd, is een nieuwe tank.

Bij de bedrijfstanks is de datum in de omgevingsvergunning doorslaggevend en het product dat erin wordt opgeslagen.

1. Een bedrijfstank voor de opslag van brandbare vloeistoffen is bestaand als hij aan een van volgende criteria voldoet:

 • De tank was vergund op 1 januari 1993 of de aanvraag tot hernieuwing van de vergunning was op die datum in behandeling bij de bevoegde overheid.
 • De tank was op 1 september 1991 reeds in gebruik en was niet ingedeeld in toepassing van titel I van het ARAB als gevaarlijk, ongezonde of hinderlijke inrichting, dit wil zeggen dat de totale opslag van P3 producten (stookolie of diesel) minder dan 3000 liter bedroeg.
 • Tanks waarvoor vóór 1 juli 1993 een melding is gebeurd.

2. Een bedrijfstank voor de opslag van corrosieve vloeistoffen is bestaand als tank was vergund op 1 mei 1999 of de aanvraag tot hernieuwing van de vergunning was op die datum in behandeling bij de bevoegde overheid.

De tanks blijven bestaande tanks, ook bij hernieuwing van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit. Een bedrijfstank die niet als bestaand wordt ingedeeld, wordt beschouwd als een nieuwe tank.

Vaste en verplaatsbare houders

Een vaste houder of tank is een tank die wordt gevuld of bijgevuld op de plaats van gebruik. Verplaatsbare recipiënten zijn houders die worden gevuld of bijgevuld op een andere plaats dan de plaats van gebruik.

Vaak voorkomende vloeibare brandbare en gevaarlijke producten

Via de Europese CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging = indeling, etikettering en verpakking) worden gevaarlijke stoffen ingedeeld in categorieën. Dit gebeurt op basis van de stofeigenschappen en de gevarenpictogrammen. Hieronder worden de meest gebruikte gevaarlijke stoffen die op een landbouwbedrijf kunnen voorkomen opgelijst.

Dieselolie, gasolie, lichte stookolie (mazout)

 • Gevaarpictogram: GHS02 (ontvlambaar), GHS08 (kankerverwekkend, mutageen, reprotoxisch), GHS07 (gevaar voor irritatie), GHS09 (gevaarlijk voor aquatisch milieu)
 • Ontvlambaar Vlampunt >55°C
 • Rubriek VLAREM: 17.3.2.1.1.1.b (vanaf 5 ton)
 • Rubriek VLAREM 6.4 – (vanaf 200L uitgezonderd de gezamelijke opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige brandstoffen bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt)
 • Ontvlambare vloeistof, gevarencategorie 3
 • Gevaarlijke vloeistof van groep 2

Zware stookolie

 • Gevaarpictogram: GHS08 (kankerverwekkend, mutageen, reprotoxisch), GHS07 (gevaar voor irritatie), GHS09 (gevaarlijk voor aquatisch milieu)
 • Ontvlambaar Vlampunt >88°C
 • Rubriek VLAREM: 6.4. (vanaf 200L)
 • Gevaarlijke vloeistof van groep 3

Zwavelzuur

 • Gevaarpictogram GHS05 (bijtend)
 • Rubriek VLAREM: 17.3.4 (vanaf 200 kg)
 • Gevaarlijke vloeistof van groep 3

Afvalolie

 • Geen gevaarpictogram
 • Rubriek VLAREM: 6.4 (vanaf 200 l)

Smeerolie (motorolie)

 • Geen gevaarpictogram
 • Rubriek VLAREM: 6.4 (vanaf 200 l)

Reinigings- en ontsmettingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen

 • Voorbeeld waterontsmetting op basis van peroxide vat van 200L
 • Gevaarpictogram GHS03 (oxiderend) of GHS05 (bijtend) of GHS06 (vergiftiging) of GHS07 (gevaar voor irritatie) of GHS09 (schadelijk voor het aquatisch milieu)
 • Rubriek VLAREM:

17.3.3 (GHS03 – meer dan 200 kg)
17.3.4 (GHS05 – meer dan 200 kg)
17.3.5 (GHS06 – meer dan 10 kg)
17.3.6 (GHS07 – meer dan 200 kg)
17.3.8 (GHS09 – meer dan 100 kg)

 • Rubriek VLAREM (kleine verpakkingen): 17.4 (gekenmerkt door GHS01 (ontplofbaar), in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max 30 l of 30 kg (met maximale opslag tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l)