Menu

Een stap dichter bij de oplossing?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Hoe zit het met de archeologieregelgeving?
Minder uit dit onderwerp

Een dik jaar geleden werd in Vlaanderen gefaseerd een nieuwe archeologieregelgeving uitgerold. Intussen verloopt de implementatie van de nieuwe regelgeving erg moeizaam, met veel onzekerheid, vertraging van bouwplannen en bijkomende kosten voor de initiatiefnemer. Boerenbond trok samen met een enkele andere betrokken organisaties aan de alarmbel. Begin 2017 werd de regelgeving op een aantal punten bijgestuurd.

Enkele dossiers zullen met deze aanpassingen weer vooruit kunnen, maar het is nu al duidelijk dat ook een aantal meer fundamentele, decretale bijsturingen noodzakelijk zijn om echt tot oplossingen te komen.

Bijsturing code goede praktijk

Een belangrijke aanpassing heeft betrekking op de ‘code voor goede praktijk’. Deze code heeft als doel een standaard te bieden voor de kwaliteit van het archeologisch onderzoek. De ervaring van het afgelopen jaar was echter dat het opvolgen van deze richtlijnen leidde tot zeer dikke en dure rapporten, met weinig of geen meerwaarde op het vlak van kennisvermeerdering rond het archeologisch onderzoek. Deze code werd begin dit jaar op een aantal inhoudelijke en vormelijke punten bijgestuurd, wat algemeen zou moeten leiden tot goedkopere archeologienota’s en een relevanter vooronderzoek. In een aantal zeer specifieke gevallen (geen archeologisch erfgoed aanwezig, geen negatieve impact of geen kenniswinst), wordt de archeologienota met beperkte samenstelling ge├»ntroduceerd. De introductie van de ‘archeologienota light’ zou nodeloze kosten en vertragingen moeten vermijden in dossiers waarvan iedereen vooraf weet dat er geen of weinig risico is op verstoring van archeologisch erfgoed (verstoorde bodems, opgehoogde bodems, beperkte bodemingreep …).

Andere bijsturingen

Naast wijzingen aan de code voor goede praktijk, werd ook beslist dat een archeologienota die nog niet bekrachtigd is maar wel ingediend werd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed kan worden toegevoegd aan een vergunningsaanvraag. Zo hoeft de initiatiefnemer de termijn van 21 dagen voor de bekrachtiging niet af te wachten om deze aanvraag in te dienen. Je moet de bekrachtigde archeologienota achteraf wel doorsturen, zodat de vergunningverlenende overheid de aanvraag kan beoordelen. Voor de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt voert men ook een versnelde tweemaandelijkse vaststellingsprocedure in.

Verdere evaluatie en bijsturing nodig!

Het is duidelijk dat de politiek het signaal van de landbouwsector rond de moeizame implementatie van de archeologieregelgeving heeft opgepikt. Boerenbond ondersteunt daarom ook de hogervermelde wijzigingen aan de regelgeving, maar de praktijk in de komende maanden zal uitwijzen of de voorgestelde maatregelen effectief werken. Veel zal ook afhangen van de manier waarop het Agentschap Onroerend Erfgoed omgaat met de beoordeling van archeologienota’s en de bereidheid om soms ook informeel overleg te plegen rond dossiers. Ondertussen wordt dit voorjaar de decretaal verankerde evaluatie van de onroerend-erfgoedregelgeving voorbereid. Het archeologiehoofdstuk zal ook hier een belangrijk aandachtspunt blijven, omdat een fundamentelere bijsturing van de nieuwe archeologieregelgeving een decretale aanpassing vereist.