Menu

Bezwaar tegen toekenning van referentie

De nieuwe individuele referenties voor de zoogkoeien werden op 6 oktober per brief meegedeeld aan alle betrokken landbouwers met een referentie van minimaal 14. Wie kalvingen had in 2012 en 2013 kan de details van de berekening raadplegen op het e-loket, ook wie geen brief kreeg. Is de individuele referentie meegedeeld via brief of die je vindt op het e-loket niet correct, dan moet je zo snel mogelijk bezwaar indienen bij je buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, via brief of per mail.

Dode kalveren die niet geoormerkt werden

Zo werd bij de berekening van de referentie geen rekening gehouden met dode kalveren die niet geoormerkt werden. Voor zulke dode kalveren zonder oormerk, waarvan de geboorte geregistreerd werd via Sanitel, kan je wel een bezwaar indienen. Via het Veeportaal kan hiervoor (tegen betaling), een overzicht gemaakt worden van alle geregistreerde geboortes (dode of levende kalveren), dat ook de rastypes van koe en kalf weergeeft. Deze tool is sinds begin deze week beschikbaar. Daarnaast kan er een overzicht aangemaakt worden van alle dode kalveren die onderzocht werden in het kader van het abortusprotocol.
Tegen eind volgende week zouden alle bezwaarschriften ingediend moeten zijn. Voor aanvragen aan de nationale reserve (jongeren en bedrijven met referentie tussen de veertien en negentien kalvingen) wordt de uiterste indiendatum van 31 oktober strikt gehanteerd.

Aanvraag rechten uit de reserve

Heb je een individuele referentie tussen 14 en 19 en heb je een VLIF-dossier (type rundveestal) ingediend ná 1 januari 2009 en vóór 1 juli 2014, dan kan je rechten uit de reserve aanvragen, ten laatste op 31 oktober. Let op, deze datum wordt strikt toegepast. Ook wie meent in aanmerking te komen voor de extra rechten als jonge starter en ze nog niet toegewezen kreeg, kan een bezwaarschrift indienen bij de buitendienst, per brief of per mail. Let op: Een jonge starter die toetrad tot een bestaande landbouwer in de periode van 2 januari 2014 tot en met 1 januari 2015 en het landbouwernummer wijzigde niet, moet zijn buitendienst hiervan op de hoogte brengen via een bezwaarschrift om de extra rechten als jonge starter te krijgen.

Bedrijfsovernames melden

 Bij een bedrijfsovername na 1 januari 2014, moet de overdracht van de referentiegegevens gemeld worden. Voor bedrijfsovernames die ingaan vanaf 1 januari 2015, bezorg je het best de identificatieformulieren zo snel mogelijk aan de buitendienst, samen met het overnameformulier van de individuele referentiegegevens. De landbouwer die actief is op 1 januari 2015 is immers degene die de individuele referentie toegekend moet krijgen.

Inschrijven in nieuwe regeling

Om vanaf 2015 de zoogkoeienpremie te kunnen ontvangen, moet je jouw individuele referentie op het e-loket bevestigen. Dat kan vanaf 1 november tot en met 15 december.