Menu

Meer met minder

Terug naar Onderwerp

Met de GLB-hervorming wil Europa drie vooropgestelde doelen bereiken: een meer concurrentiële landbouw, een duurzamere landbouwproductie en meer doelgerichte steun. Daarnaast was deze hervorming noodzakelijk om het nieuwe landbouwbeleid af te stemmen op het beschikbaar meerjarig financieel kader. De hervorming heeft ook budgettaire gevolgen voor Vlaanderen. Het Vlaamse budget voor directe steun voor de periode 2014-2019 daalt met 9% tegenover de periode 2007-2013, als gevolg van budgettaire herverdelingen tussen de Europese lidstaten. Bovendien wordt stapsgewijs tot 10% van het budget overgeheveld naar plattelandsontwikkeling. De directe inkomenssteun blijft budgettair de belangrijkste maatregel binnen het GLB.