Menu

Welke percelen?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Erosieverplichtingen op paarse percelen
Minder uit dit onderwerp

Op je verzamelaanvraag vind je de erosiegevoeligheid van al je percelen. Bij de berekening van de erosiegevoeligheid van een perceel, houdt de overheid rekening met meerdere factoren. De voornaamste elementen die hierbij een rol spelen, zijn:

  • de hellinglengte (de lengte waarover het water ongehinderd kan afstromen);
  • het afstromingsgebied (de volledige oppervlakte van het stroomgebied);
  • de bodemtextuur, want niet alle bodemtypes (zand, zandleem, leem, klei) zijn even erosiegevoelig.

Ongeveer 9500 ha werd paars ingekleurd wat hun erosiegevoeligheid betreft. Het merendeel van deze oppervlakte (6800 ha) bestaat uit grasland.