Menu

Welke maatregel bij welke teelt?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Erosieverplichtingen op paarse percelen
Minder uit dit onderwerp

De landbouwteelten werden onderverdeeld in vier categorieën:

  • teelten met een bedekking het jaar rond (bijvoorbeeld grasland);
  • teelten ingezaaid vóór 1 januari (bijvoorbeeld wintergranen);
  • teelten ingezaaid na 1 januari, (suikerbieten, maïs, groenten, aardappelen …);
  • meerjarige teelten (bijvoorbeeld fruitteelt en boomkwekerij).

Naargelang van de categorie, moet je op paarse percelen de nodige maatregelen treffen. Deze maatregelen bestaan uit drie pakketten:

  • een basispakket,
  • een keuzepakket bufferstroken,
  • een keuzepakket teelttechnische maatregelen.

Maar je kunt er ook voor opteren om structurele erosiebestrijdingswerken uit te voeren. Op paarse percelen hoef je dan alleen nog het basispakket na te leven. Een bufferende aarden dam met een erosiepoel (eventueel met een geleidende aarden dam) geldt als zo’n structureel erosiebestrijdingswerk, maar ook een bufferbekken (eventueel met een geleidende aarden dam). Aan deze structurele erosiebestrijdingswerken zijn ook enkele voorwaarden gekoppeld.

  • Je moet de werken aanleggen onder de coördinatie van een erosiespecialist/erosiecoördinator. De aanleg moet goedgekeurd worden door de overheid of uitgevoerd worden in het kader van het Erosiebesluit van de Vlaamse regering.
  • Ook al aangelegde structurele erosiewerken komen in aanmerking, wanneer ze aangelegd werden in het kader van het Erosiebesluit of nadat ze goedgekeurd werden door de overheid.
  • Je moet de werken aanleggen op een eigen akkerbouwperceel en alleen het oorspronkelijke perceel waarop je de maatregel aangelegd hebt, voldoet aan het pakket ‘Structurele erosiebestrijdingswerken’.