Menu

Wie is eigenaar van de buurtweg?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Er loopt een buurtweg over mijn grond. Wat betekent dit voor mij?
Minder uit dit onderwerp

De buurtwegen kunnen volgens de wet van 10 april 1841 ingedeeld worden in twee categorieën. Ten eerste zijn er buurtwegen waarvan de grond eigendom is van de gemeente. Daarnaast zijn buurtwegen soms gevestigd op de gronden van aanpalende eigenaars, waarop dan een buurtschappelijke of publieke erfdienstbaarheid van doorgang geldt.

Het feit dat een weg ingeschreven staat in de atlas van de buurtwegen kan in geen geval een eigendomstitel vormen voor de gemeenten. De atlas is slechts een administratief document en kan op zich geen eigendomsoverdracht genereren. Bij het opstellen van de atlas in 1841 bleven alle gronden waarop de buurtwegen werden gelegd dus eigendom van de aanpalende eigenaars.

Doorheen de jaren zijn er allerhande wegen aangelegd, verhard met duurzame materialen, voorzien van nutsinfrastructuur … In normale omstandigheden worden er daarvoor regelingen van eigendomsoverdracht getroffen met de aanpalende eigenaars. Artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek verduidelijkt hoe de gemeente door verjaring een onroerend goed kan verkrijgen: ‘Om iets door verjaring te verkrijgen, is een voortdurend en onafgebroken, ongestoord, openbaar, niet dubbelzinnig bezit, als eigenaar vereist.’ Het mag duidelijk zijn dat het gewone openbare gebruik geen voldoende reden kan zijn voor zo’n verkrijgende verjaring. Eer een eigendom aan de gemeente zou toebehoren door verjaring, moet ze gedurende meer dan dertig jaar dominante handelingen gesteld hebben, zoals het onderhouden van blijvende werken op en onder het wegdek, het verharden met plaveien of het aanleggen van rioleringen. Maar ook in die gevallen wordt de gemeente verondersteld een vergoeding te betalen aan de eigenaar.

We kunnen besluiten dat de eigendomstitel van de gewone buurtwegen in hoofdzaak toebehoort aan de eigenaars van de aanpalende percelen, maar dat er wel een publieke erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd is bij de opmaak van de atlas, op basis van de wet van 1841. Wanneer een gemeente dus een bestaande buurtweg, die in gebruik is, wil verharden (meer dan gewoon onderhoud) of er bijvoorbeeld bomen langs wil planten, moet ze eerst een akkoord hebben met de eigenaars van de percelen.