Menu

Nieuwe controlepunten

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Checklist Vegaplan Standaard
Minder uit dit onderwerp

Sociale aspecten

Dit gaat niet alleen over de bedrijfsleider en zijn omgeving, maar ook over (omgang met) personeel. Het respecteren van de wetgeving betreffende de tewerkstelling is hier maar een deel van.

  • Daarnaast wordt gevraagd aan de land- of tuinbouwer om zowel voor zichzelf als voor zijn personeelsleden de nodige opleiding te plannen. Dat kan door interne opleidingen, wat vooral zal gebeuren bij de grotere bedrijven die heel wat personeel in dienst hebben. Opleiding kan echter even goed georganiseerd worden via externe initiatieven: deelnemen aan infovergaderingen, bedrijfsbezoeken of beurzen.
  • Ook informatie verzamelen via lidmaatschap van organisaties (landbouworganisatie, telersvereniging …) en het lezen van vakbladen is een mogelijkheid.
  • Daarnaast vraagt men in dit luik ook de nodige aandacht voor de lokale bevolking via overleg met lokale overheden, deelname aan publieksdagen, betrokkenheid bij lokale verenigingen  …

Economische aspecten

Economische duurzaamheid is onder meer zorgen voor een goede efficiëntie en productiviteit op een bedrijf. Dat is cruciaal voor iedere bedrijfsleider, maar is in de primaire sector vaak moeilijk te realiseren omdat wij factoren zoals de prijs van ons product niet zelf kunnen bepalen.

Om toch dit luik mee te hebben, bevat de Vegaplan Standaard een aantal aanbevelingen.

  • Het is aangeraden om waar mogelijk door samenwerking de efficiëntie van productiemiddelen te verbeteren, door bijvoorbeeld lid te worden van een machinering, voor bepaalde activiteiten een beroep te doen op een loonwerker of op externe diensten.
  • Daarnaast kunnen ook externe economische adviezen van een boekhoudkantoor, een voorlichter of een bedrijfsleiderskring belangrijk zijn voor het bedrijfsbeleid. Het is hier niet de bedoeling dat de controleur de boekhouding van je bedrijf controleert, maar dat je kunt melden dat je het wel opvolgt en rekening houdt met eventuele adviezen hierover.
  • Als laatste wordt bij de economische aspecten aangeraden om via evaluatie en selectie alleen samen te werken met betrouwbare leveranciers en afnemers.

Milieukundige aspecten

Heel wat van de milieukundige aspecten van duurzaamheid komen ook terug in de IPM-vereisten. Sommige controlepunten gaan over het tegengaan van verspilling en verlies van grondstoffen. Bijvoorbeeld door alleen te beregenen op momenten dat er weinig verdamping is, door irrigatiewater te hergebruiken of nevenstromen uit andere sectoren te benutten. Energie besparen en de uitstoot van broeikasgassen vermijden komt in discussies over duurzaamheid ook altijd aan bod, maar dat is niet door alle sectoren op dezelfde manier in te vullen. Omdat het gebruik van hernieuwbare energie niet altijd mogelijk is, is er voor deze eis een keuzelijst waaruit je op jouw bedrijf een aantal dingen moet toepassen.