Menu

Bedrijfsvoering tijdens de coronacrisis

Terug naar Onderwerp
Op deze webpagina bundelen we vragen en antwoorden die te maken hebben met jouw bedrijfsvoering tijdens de coronacrisis. Mag je nog blijven werken, waar, met wie, hoe en binnen welke beperkingen?
Laatst aangepast: 
8 april 2021

Wat als ik percelen heb in het buitenland, mag ik die nog bewerken?

 

Ook in onze buurlanden gelden nieuwe strikte regels om de derde corona-golf in te dijken. Vooralsnog worden er geen strikte grenscontroles georganiseerd zoals in maart/april 2020 het geval was, noch werden kleine grensovergangen gesloten. Maar hou er rekening mee dat dit wel kan terugkomen. In Noord-Frankrijk intussen (april 2021) wel weer een verstrengde lock-down afgekondigd.

In de buurlanden gelden andere regels. Hou de nodige documenten bij de hand om de noodzakelijkheid van je verplaatsingen te bewijzen.

Frankrijk
In Frankrijk moet iedereen die er op de openbare weg komt beschikken over het document ‘attestation de deplacement dérogatoire’. Dit document moet je zelf invullen. Als landbouwer heb je dit nodig om bv. met de trekker naar je veld te rijden, maar ook je toeleveranciers hebben het nodig. Wie het document niet bij heeft kan een boete opgelegd worden van 135 euro tot 375 euro.

Naast dit document moeten personeelsleden kunnen bewijzen dat ze werknemer zijn en hun verplaatsing essentieel is. Dit is het document ‘justificatif-déplacement-professionel’.

De documenten kan je op deze website terugvinden:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation...

Bij de terugkeer naar België kan de Belgische politie een bewijs van verblijf in België vragen. Dit is bv. je Belgische identiteitskaart en een attest van de gemeente van verblijfplaats. Zeker wanneer buitenlandse (seizoen)arbeiders moeten werken op percelen in Frankrijk zal het essentieel zijn dat zij voor terugkeer naar België het ‘verblijfsattest van een seizoenarbeider’ bij zich hebben.

Nederland

Op heden zijn ons geen maatregelen in Nederland bekend die Belgische landbouwers niet toelaten daar veldwerkzaamheden uit te voeren. In België is het een essentiële activiteit. Dus landbouwers mogen voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten de grens oversteken.
Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Hoewel het momenteel nog geen verplichting is zoals in het voorjaar bij de eerste golf, kan dit snel terugkeren.
Meer informatie en het vignet zelf vind je via deze link:
https://crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-c....
Het vignet vind je onderaan op de pagina.

Duitsland

Op heden zijn ons geen maatregelen in Duitsland bekend die Belgische landbouwers niet toelaten daar veldwerkzaamheden uit te voeren. In België is het een essentiële activiteit. Dus landbouwers mogen voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten de grens oversteken.  


Wat met controles op land- en tuinbouwbedrijven?

 

Vanuit het FAVV is vandaag meegedeeld, dat in het kader van de bijkomende verstrengde maatregelen in verband met corona die ingaan vanaf 18 maart, de volgende uitzondering voor alle audits van het autocontrolesysteem op de bedrijven van toepassing zijn:

  • Audits kunnen gedurende de toepassingsperiode van de verstrengde maatregelen van de regering uitgesteld worden zonder impact op de bonus van de onderneming.  De periode start op 13 maart 2020 en de einddatum zal uiteraard afhangen van de duur van de bijzondere maatregelen, rekening houdend met een overgangsfase.
  • Zodra de maatregelen worden opgeheven en er weer audits mogelijk zijn, moeten de OCI en de operator binnen enkele dagen weer rechtstreeks contact opnemen om zo snel mogelijk een hernieuwingsaudit te plannen.
  • Het is aangeraden alle communicatie hierover per mail te voeren, zodat dit ook kan gebruikt worden als bewijsmateriaal om het uitstel te rechtvaardigen.

Ook aan de andere controlerende overheden is door Boerenbond gevraagd de geplande controle-activiteiten op bedrijven maximaal op te schorten, aangezien er steeds een kans bestaat dat hiermee bedrijfsleiders geïnfecteerd worden.

 


Waar moet ik met  plantaardige reststromen naartoe?

 

Voor deze afvalstroom zijn er volgende mogelijkheden.

1. Afvalstroom omzetten naar een grondstof aan de hand van een grondstoffenverklaring. AVBS en Boerenbond hebben in samenwerking met de OVAM een haalbare en betaalbare oplossing bekomen voor de organische afvalstromen die momenteel omwille van de coronacrisis aanwezig zijn op sierteeltbedrijven. Om te vermijden dat elke sierteler een afzonderlijke grondstofverklaring moet aanvragen bij OVAM, is een ledenvoordeel op sectorniveau kunnen bekomen. Leden kunnen zich op de AVBS–website registreren en ontvangen daarna een bevestigingsmail met de grondstofverklaring. Meer details en het registratieformulier zijn hier terug te vinden.

2. Afvalstroom kan op bedrijfsniveau gecomposteerd worden en nadien afgezet worden op bedrijfseigen percelen. In dat geval doet u aan boerderijcompostering. Hierbij is het belangrijk dat er enkel bedrijfseigen uitgangsmateriaal gebruikt worden en het uiteindelijke compost enkel op bedrijfseigen percelen gevoerd wordt.

3. Afvalstroom naar een erkend composteerder brengen. In dat geval dient u contact op te nemen met een erkend composteerder die uw afvalstroom komt ophalen en zelf in zal staan voor de verwerking. Voordeel van deze optie is dat dit het minste werk met zich mee brengt. Het nadeel is er een kostprijs verbonden is aan de ophaling en verwerking 

 


Keuring spuittoetellen uitgesteld

 

Van 18 maart tem 13 april werden alle keuringen geannuleerd vanwege de coronapandemie. De keuringen zijn intussen opnieuw opgestart, en dat sinds 14 april. Deze beslissing werd genomen teneinde de achterstand in het aantal uit te voeren keuringen te beperken. De nodige veiligheidsmaatregelen werden uitgewerkt om zowel de veiligheid van de klant als van de keurders te garanderen. Zo dient de klant in de cabine te blijven tijdens de keuring, zal de keurder ook de cabine van de klant niet betreden, en de betaling is enkel mogelijk met bancontact (géén visa en ook géén cash meer). Wanneer je uitgenodigd bent, dien je de richtlijnen van de keurder nauwgezet te volgen om de veiligheid van jullie beiden te garanderen !

 


Wat met hoeveautomaten?

 

Voor automaten die voedingsproducten verdelen, gelden op dit ogenblik geen extra regels en ze kunnen dus open blijven. Bloemenautomaten worden echter niet expliciet vermeld, en moeten dus in principe dicht. AVBS en Boerenbond vragen om de verkoop van bloemen via automaten uitdrukkelijk wel toe te laten, mits uiteraard het in acht nemen van de regels rond social distancing. 

 


Wat betekent een eventuele lockdown voor mijn bedrijfsvoering? 

 

Op dit ogenblik zijn reeds verregaande maatregelen van kracht tegen het Corona-virus. Wat een eventuele lockdown zou betekenen is nog niet bekend. Elke EU lidstaat geeft hier een eigen invulling aan. Boerenbond dringt momenteel in de verschillende overlegorganen aan op de erkenning van de agro-voedingssector als sector van vitaal belang (dit wordt momenteel volop ondersteund door de diverse beleidsmakers). De continuïteit van de bedrijfsvoering doorheen de hele agro-voedingsketen is cruciaal om de bevoorrading te verzekeren en economische verliezen tegen te gaan. Dit betekent concreet dat land- en tuinbouwbedrijven toegang moeten blijven hebben tot arbeidskrachten, productie-middelen (meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, plantgoed, dierengeneesmiddelen, fokmateriaal, …) en de nodige werkzaamheden ten alle tijden moet kunnen uitvoeren. Boerenbond bezorgde een uitgebreide nota met noodzakelijke maatregelen aan alle Vlaamse en Federale ministers. Verder is het ook van belang dat ook de afnemers van de sector (veilingen, verwerkende bedrijven, …) verder kunnen werken. Boerenbond bezorgde daarom ook een brief aan alle operatoren uit de agro-voedingssector met een oproep om werk te maken van continuïteitsplannen waardoor de toelevering, eerste verwerking en handel gegarandeerd kan blijven ook bij minimale bezetting en bij aanscherping van de maatregelen tegen het Corona-virus. 

 


Kunnen kinderen van land- en tuinbouwers of van personeel van land- en tuinbouwers opgevangen worden op school?

 

Het departement Onderwijs en Vorming geeft aan de directies van de scholen de volgende informatie mee.
Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je opvang op school voorziet:

  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan, ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.
  • Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan.
  • Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De school schat zelf in over wie dat gaat. Voor die kinderen is opvang thuis geen veilige optie. De school gaat daarover in overleg met het CLB en de ouders.

Land- en tuinbouwers of hun personeelsleden kunnen beroep doen op de eerste groep, nl. kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen

Leden kunnen een voorbeeld van attest aanvragen via corona@boerenbond.be of 016 28 61 61.

 


Ik moet voor mijn werk (teeltadvies) de grens met Nederland oversteken, is dat nog mogelijk? 

 

Ja, dat is geen probleem, verplaatsingen in kader van woon-werkverkeer zijn toegelaten. Het is wel aangeraden een attest van de werkgever te kunnen voorleggen bij eventuele controle door de politie.

 


Kunnen mijn klanten uit Nederland nog vlees komen kopen in mijn hoeveslagerij? 

 

Neen, dat is niet meer mogelijk. Enkel grensoverschrijdende essentiële verplaatsingen zijn mogelijk. Dit gaat over woon-werkverkeer, goederenverkeer, een medische of familiale noodzaak. Gezien vlees of voeding ook in Nederland kan aangekocht worden, wordt dit beschouwd al niet-essentieel verkeer. 

 


Mogen e-commerce handelaars blijven werken als ze niet als essentieel worden beschouwd (bijvoorbeeld planten, kleren, doe-het-zelf …)?  

 

Ja, ze mogen hun activiteiten voortzetten als ze de sociale afstand respecteren. Onder e-commerce valt levering aan huis en afhaling aan officiële afhaalpunten. Leveringen aan huis krijgen de voorkeur.
Bedrijven die een online verkoopsysteem willen opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren. Klanten mogen hun bestellingen niet rechtstreeks in de winkel afhalen.

 


Mogen planten en andere goederen nog weggevoerd worden naar het buitenland?​ 

 

Internationaal goederenvervoer blijft mogelijk. Volgens de richtlijnen mag ook de sierteeltsector nog steeds werken.
B2B-handel blijft mogelijk, ook internationaal. De vraag is wel zo goed als volledig stilgevallen, maar het transport kan dus wel plaats vinden.
Consumenten kunnen wel niet zelf grensoverschrijdend producten vervoeren. 

 


Kan mijn tractor of landbouwaanhangwagen nog gekeurd worden? 

 

Vanaf maandag 20 april 2020 worden de keuringsactiviteiten tijdens de periode van de noodmaatregelen uitgebreid. Daarvoor heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters toelating gegeven via ministerieel besluit. De toegelaten keuringsactiviteiten gebeuren nog steeds enkel op afspraak. Zo wordt er rekening gehouden met de strenge veiligheidsmaatregelen rond de coronacrisis zodat de veiligheid van iedereen kan worden gegarandeerd.

Alle keuringsactiviteiten kunnen plaatsvinden met uitzondering van de periodieke keuringen van personenauto's, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen die normaal tussen 13 maart 2020 en het einde van de noodmaatregelen zouden plaatsvinden.

Zonder voorwaarden kunnen volgende keuring van landbouwtrekkers en landbouwaanhangwagens plaats vinden:

  • De administratieve keuring voor inschrijving
  • De keuring vóór de eerste in verkeerstelling in België of de datum van opnieuw in verkeer stellen in België
  • De periodieke keuring
  •  De technische herkeuring


De belangrijkste noodmaatregel is dat de termijn voor de periodieke keuring met vier maanden wordt verlengd voor alle voertuigen. Deze verlenging blijft van toepassing maar is licht aangepast. De verlenging is van toepassing op alle voertuigen die onderworpen zijn aan een periodieke keuring tussen 13 maart 2020 en één maand na de einddatum van de noodmaatregelen. De verlenging is niet van toepassing voor herkeuringen.

Meer informatie: www.gocavlaanderen.be 

 


Veelgestelde vraag: kan ik de bestelling van mijn stekmateriaal opzeggen? 

In eerste plaats is het belangrijk om het afgesloten contract volledig en grondig na te lezen, zeker ook de verkoopsvoorwaarden. In de verkoopsvoorwaarden worden meestal een aantal situaties omschreven waaronder het mogelijk is het contract op te zeggen of te annuleren.  Indien overmacht voorzien wordt als reden tot ontbinding van het contract, is de vraag wat onder “overmacht” begrepen wordt. Allicht zouden de maatregelen die getroffen worden omwille van de verspreiding van het COVID-19-virus  een situatie van overmacht kunnen uitmaken. Het moet dan gaan om een ontoerekenbare onmogelijkheid. Het nakomen van de aangegane verbintenis wordt hierdoor onmogelijk gemaakt.
Vervolgens is het belangrijk om na te gaan welke schadevergoeding er bedongen is ingeval van ontbinding van het contract; ingeval van overmacht is geen schadevergoeding verschuldigd.
Aan stekleveranciers raden we aan hetzelfde te doen en de contractueel opgenomen afspraken correct op te volgen met uw klanten, inclusief de mogelijkheid om ingeval van overmacht het contract te kunnen annuleren.

 


Veelgestelde vraag: Ik verkoop mijn hoeveproducten via hoeve-automaten in een tuinhuis. Moeten klanten hier een mondmasker dragen? Wat moet ik doen om in orde te zijn?

Vanaf zaterdag 11 juli is het verplicht om een mondmasker te dragen in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen. Als winkeluitbater dien je ook een mondmasker te dragen en je klanten erop te wijzen dat het dragen ervan verplicht is. Je kan hiervoor een affiche  en pictogram (zie hieronder) aan je winkelraam en in de winkel hangen, je klanten hierover aanspreken wanneer ze de winkel zonder maskertje betreden en ev. de mogelijkheid voorzien een mondmasker bij jou aan te kopen. 
Bij hoeve-automaten ligt het anders :  Staat 1 iemand bij een automaat dan is een mondmasker natuurlijk niet verplicht. Bij meerdere personen in het tuinhuis dan weer wel. Ofwel vermeld je op het tuinhuis dat slechts 1 iemand tegelijk binnen kan ofwel  laat je meerdere mensen toe en dan zijn maskers verplicht. Voor affiches en pictogrammen, hierbij link:  https://steunpuntkorteketen.be/Nieuws/articleType/ArticleView/articleId/...

 


Is een mondmasker verplicht bij het ijs scheppen?

Als je ijs schept, dien je inderdaad een maskertje te dragen. Dit zowel binnen als buiten. Een faceshield kan een comfortabeler alternatief zijn. Deze gelaatsschermen zijn toegelaten bij wijze van medische uitzondering. Een medisch attest is dan ook noodzakelijk. Je kan deze online via verschillende kanalen bestellen.