Menu

Inzet van externe arbeidskrachten: studentenarbeid

Terug naar Onderwerp

Wie kan werken als student?

In essentie kunnen alle jongeren die ingeschreven zijn in het dagonderwijs als student werken, zolang ze niet moeten voldoen aan hun voltijdse leerplicht. Dit geldt dus zowel voor jongeren in het secundair onderwijs, hoger onderwijs of universitair onderwijs.

De voltijdse leerplicht geldt voor jongeren tot ze 15 jaar zijn én twee jaar van het secundair onderwijs gevolgd hebben. Voor deze categorie jongeren is werken verboden wegens van het verbod op kinderarbeid. Eigen kinderen kunnen wel een handje toesteken op het ouderlijk bedrijf.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar geldt er een deeltijdse leerplicht tot 30 juni van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt. Tijdens de deeltijdse leerplicht, kan een jongere als student werken. Ook schoolverlaters kunnen in de vakantiemaanden na het verlaten van de school nog als student werken.

Hoeveel dagen/ uren kan een student werken?

De studentenregeling is de voorbije jaren een aantal keer bijgestuurd. Vandaag kan een student 475 uren werken op jaarbasis. Deze uren kunnen vrij gespreid worden gedurende het ganse jaar. Een student kan bijvoorbeeld gedurende 60 zaterdagen bijna 8 uur op een melkveebedrijf komen meehelpen: 60 dagen x 7, 9 uur/dag = 475 uren. Maar hij mag ook gedurende 95 dagen verspreid over het jaar 5 uur/dag werken.

Combinatie met seizoensarbeid

Het is belangrijk op te merken dat jongeren ook kunnen ingezet worden als seizoenwerknemer. Zo kunnen zij ook gedurende 30 dagen per jaar op een melkveebedrijf ingezet worden. Bovendien kan je de beide regelingen sinds enkele jaren combineren.
Dit houdt dat in dat een melkveehouder dezelfde jongere gedurende 475 uur (als student) en 30 dagen (als seizoenswerknemer) kan tewerkstellen. Zo kan een jongere bijvoorbeeld gedurende 60 dagen (aan 7,9 uur/dag) als student + 30 dagen als seizoenarbeider = 90 dagen tewerkgesteld worden in hetzelfde bedrijf.

Moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn?

Bij de tewerkstelling van studenten moet er wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten worden opgemaakt. In die overeenkomst kan de periode waarin de jongere als student werkt opgenomen worden (bijvoorbeeld in de paasvakantie, elke zaterdag). Voor jongeren die tewerkgesteld worden in de seizoenregeling moet geen schriftelijk arbeidscontract opgesteld worden. Er wordt aan de betrokken seizoenwerknemer een gelegenheidsformulier gegeven waarop de gewerkte dagen worden aangeduid.

Registratie bij Student@work

Bij een tewerkstelling van een jongere als student moet een melding gebeuren in het systeem Student@Work. Hierin kan je de periode van de tewerkstelling en het aantal uren ingeven. Het aantal reëel gewerkte uren wordt dan via de kwartaalaangifte aan de RSZ in de teller aangepast. Bij de tewerkstelling van seizoenwerknemers moet dagelijks een aangifte gebeuren in Dimona voor de dagen waarop er wordt gewerkt. Dit geldt ook voor jongeren die als seizoenswerknemer worden tewerkgesteld.

Welk loon moet er betaald worden?

Voor studenten moet minimum het loon van de laagste categorie van de vaste werknemers (ongeschoolden) betaald worden. Het minimumloon voor deze categorie bedraagt sinds 1 januari 2019 9,73 euro per uur.
Voor de seizoenwerknemers in de landbouw geldt er een afzonderlijk uurloon: sinds 2019 bedraagt het minimumuurloon 9,27 euro. Dit geldt dus ook indien jongeren als seizoenswerknemers tewerkgesteld worden.

Hoeveel sociale bijdragen moet je betalen?

Voor seizoenwerknemers worden de sociale bijdragen berekend op een forfaitair dagloon, ongeacht de werkelijke prestaties. Bij studentenarbeid worden de sociale bijdragen berekend op het werkelijk betaalde brutoloon. De sociale bijdrage te betalen door de werkgever bedraagt 5,42%. Dit betekent dat er bovenop het brutoloon 5,42% sociale bijdrage moet betaald worden. De student zelf moet een persoonlijke sociale bijdrage betalen van 2,71%. Deze wordt ingehouden van zijn loon.

Moet er bedrijfsvoorheffing ingehouden worden?

Aangezien studenten in principe door hun tewerkstelling niet zullen komen aan inkomsten die in België vrijgesteld zijn van belastingen ongeveer 7800 euro netto belastbaar) moet er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden. Jongeren die werken als student kunnen in de meeste gevallen ook als kind ten laste blijven van hun ouders. Dit geeft ook geen problemen voor de verdere toekenning van de kinderbijslag in hoofde van de ouders.

Rekenvoorbeeld

Totale loonkost studentenarbeid op basis van het minimumuurloon

 • Minimuumloon: 9,73 euro /u
 • Aantal uren maximaal: 475 uur
 • Totaal brutoloon: 4621,75 euro
 • Sociale bijdragen: (5,42%) 250,50 euro
 • Algemeen totaal: 4.872,25 euro
 • Fiscale vermindering: 0,12% 5,55 euro
 • Loonkost per gepresteerd uur: 10,25 euro


Loon voor de student

 • Totaal brutoloon: 4621,75 euro
 • Sociale bijdragen (2,71%): 125,25 euro
 • Algemeen totaal: 4496,50 euro
 • Loon per gepresteerd uur: 9,47 euro

Lees ook 'Studenten tewerkstellen' uit Boer&Tuinder van 6 juli 2018 (pdf)

 

Meer informatie

Sector: