Menu

Schade laten vaststellen

Terug naar Onderwerp

Het instrument bij uitstek voor de land- en tuinbouwers voor het vaststellen van schade is de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten, ook wel de schattingscommissie genoemd. De schattingscommissie van de gemeente waar de getroffen percelen gelegen zijn, is bevoegd. Voor schade aan land- en tuinbouw is het bijzonder belangrijk dat je beschikt over een proces-verbaal van vaststelling van schade door de gemeentelijke schattingscommissies. Naast het proces-verbaal van de schattingscommissie kunnen ook andere bewijzen (zoals bijvoorbeeld fotomateriaal en dergelijke) nuttig zijn. Indien de schattingscommissie door de gemeente niet samengeroepen wordt of zich omwille van het gespecialiseerd karakter van de teelt niet voldoende deskundig acht (bijvoorbeeld bij gespecialiseerde sierteelt), kan ook een beroep gedaan worden op erkende experts. Deze kunnen dan de schade vaststellen, waarbij het proces verbaal dienstig kan zijn in het kader van de erkenning van een (landbouw)ramp.

Zelfs in geval een private brede weersverzekering voor de teelten afgesloten werd, blijft de rol van de schattingscommissies belangrijk. Indien de percelen privaat verzekerd werden, blijft de vaststelling door de schattingscommissie immers belangrijk om een vermindering van de onroerende voorheffing te bekomen of om de geleden verliezen van de forfaitaire winst te kunnen aftrekken. Vaststellingen door (erkende) experts worden door de Overheid niet aanvaard voor het inbrengen van fiscale verliezen.

We merken op dat voor privaat verzekerde percelen er in geval van schade, tevens contact moet opgenomen worden met de verzekeringsmaatschappij. De private verzekeraars hebben te kennen gegeven dat ze eigen experten het veld zullen insturen om de geleden schade op te tekenen en geen beroep zullen doen op de gemeentelijke schattingscommissies.

De schattingscommissie uitnodigen

Het is niet wettelijk vastgelegd hoe een schadelijdend bedrijf de commissie moet uitnodigen, maar het lijkt aangewezen dat je dit schriftelijk doet. Wij hebben hiervoor een modelbrief opgesteld.

Bij je aanvraag tot vaststelling van schade voeg je best al een aanwijzing van de aard van de schade. Het werk van de commissie wordt eenvoudiger als ze vóór het plaatsbezoek de ligging van de getroffen percelen, de teelten en de oppervlakten al kent en als je zelf het verlies al inschat. De fotoplannen van de Verzamelaanvraag kunnen daarbij al een nuttig hulpmiddel zijn. Je mag vragen dat je verwittigd wordt wanneer de commissie op de getroffen percelen zal langskomen.

Het bezoek voorbereiden

Je houdt best de volgende gegevens ter beschikking: je producentennummer, de totale bedrijfsoppervlakte (zoals vermeld op de verzamelaanvraag), de totale oppervlakte van de getroffen percelen van je bedrijf, de getroffen percelen (met volgnummer en oppervlakte zoals aangegeven in de verzamelaanvraag), fotoplans met een aanduiding van de getroffen percelen.

Vaststelling van de schade

In principe moet de commissie de geleden schade in twee stappen vaststellen:

een eerste maal aansluitend op het moment dat de schade geleden werd
een tweede maal bij de oogst van de niet-vernietigde producten

Als bij de eerste vaststelling een totaal verlies (100%) wordt vastgesteld, is er geen tweede vaststelling vereist. In dat geval is er sprake van nulopbrengst. Indien een tweede bezoek nodig is, wordt dit gepland zo kort mogelijk voor het tijdstip van oogsten.
Bij het eerste en het tweede plaatsbezoek moeten de commissieleden het proces-verbaal ondertekenen. De getroffen land- of tuinbouwer tekent voor akkoord. Voor hardfruitbedrijven is het noodzakelijk dat ze beschikken over een proces-verbaal van de schattingscommissie. De effectieve verrekening van de schade zal gebeuren op het moment van de belastingaangifte, door middel van de berekening van het exceptionele verlies dat opgenomen is in het barema. Indien dit proces-verbaal om een of andere reden ontbreekt, kan je de schade ook aantonen met andere middelen, zoals de vaststelling door een expert.

Andere bewijsmiddelen

Naast een degelijk opgesteld verslag van de schattingscommissie (of van een expert) staat het je vrij om nog andere bewijsstukken te verzamelen die de aanvraag voor een tegemoetkoming kunnen wettigen. Foto’s van de getroffen teelten kunnen hier nuttig zijn. Op deze foto’s moet wel duidelijk herkenbaar zijn op welke plaats ze genomen werden. Vermeld ook de datum waarop je de foto’s nam.

Verder kan een verslag van de brandweer of politie nuttig zijn.

Meer informatie

Thema: