Menu

Kan je bemalingswater gebruiken?

Terug naar Onderwerp

In tijden van langere periodes van droogte is het logisch dat het nuttig gebruik van grondwater te verkiezen is boven lozen in waterloop of riolering. Het hergebruik van bemalingswater kan daarom nuttig zijn voor een aantal toepassingen in de landbouwsector waarvoor water niet noodzakelijk drinkbaar moet zijn. Wij zetten hier alles op een rijtje.

Wat is bemalingswater?

Soms is het op een bouwwerf noodzakelijk tijdelijk een bemaling uit te voeren. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollige water over te pompen (=bemalingswater), is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren.

Gebruik bemalingswater

Voorwaarden in VLAREM stellen dat als een bemaling tijdelijk noodzakelijk is om bouwkundige werken te kunnen uitvoeren, het de voorkeur verdient om het onttrokken grondwater terug in de grond te brengen (=retourbemaling). In het ideale geval gebeurt dit via infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Als retourbemaling niet mogelijk is moet het bemalingswater in eerste instantie afgeleid worden naar de dichtstbijzijnde waterloop of, in het geval er een gescheiden riolering is, naar de regenwaterafvoer. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn, mag er geloosd worden op de openbare riolering. In tijden van langere periodes van droogte is het logisch dat het nuttig gebruik van grondwater te verkiezen is boven lozen in waterloop of riolering. Hergebruik van bemalingswater kan inderdaad nuttig zijn voor een aantal toepassingen in de landbouwsector waarvoor water niet noodzakelijk drinkbaar moet zijn.

Kwaliteit bemalingswater

De kwaliteit van dit bemalingswater kan niet gegarandeerd worden. Maar het is wel zo dat de aanbieder van bemalingswater, dat wordt geloosd in oppervlaktewater of riolering, over een analyse moet beschikken om aan te tonen dat het voldoet aan de lozingsnorm.

Wil je meer weten of de kwaliteit van dit type water, doe je best navraag doen bij de aanbieder ervan.

Heffingsregeling bemalingswater

Het grondwater dat wordt onttrokken uit een bemaling is onderhevig aan de heffing op waterverontreiniging. Voor de heffing op waterverontreiniging wordt met de omzettingscoëfficiënt voor beregening gerekend, nl. 0,00025.  

Wanneer het grondwater wordt onttrokken uit een bemaling die technisch noodzakelijk is voor

  • de uitvoering van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen,
  • de uitbating van tunnels voor openbare wegen en/of het openbaar vervoer,
  • de waterbeheersing van mijnverzakkingsgebieden, en
  • om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of te houden,

is geen grondwaterheffing van toepassing.

Registratie

Wettelijk ligt hier niets rond vast. Dit is onderling af te spreken tussen de aanbieder van het bemalingswater en de afnemer. Ideaal wordt het volume gemeten via een teller, maar het is ook mogelijk om te werken met een logboek met het aantal keren dat bv. de aalkar werd gevuld.