Menu

Het gebruik van effluent Aquafin

Terug naar Onderwerp

Het is opnieuw mogelijk om effluent af te halen bij de daartoe opengestelde rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) van Aquafin. Landbouwers kunnen op de website van Aquafin een aanvraagformulier invullen. Na goedkeuring van deze aanvraag zal een contractnummer worden toegekend waarmee op de opengestelde waterzuiveringsinstallaties effluentwater kan afgehaald worden. 

Hoe en waarvoor mag je het effluent gebruiken?

Je kan de samenstelling van het effluent, met standaard- en microbiologische parameters, raadplegen op de website van Aquafin. Dit geeft je de nodige info over de kwaliteit van het aangeboden effluent. Deze analyseresultaten vormen tevens een bijlage bij de overeenkomst.

Het effluent (gezuiverd afvalwater) is volgens de mestwetgeving een andere meststof, ook al is er maar een geringe hoeveelheid N en P205 in het effluent van RWZI’s aanwezig. Dit betekent dat rekening moet gehouden worden met volgende bepalingen uit de mestwetgeving.

  • Bepaling van N en P2O5: Aquafin zal de gemiddelde concentratiewaarden van de parameters in haar lozingsvergunning, rapporteren aan de Mestbank, in functie van het bepalen van inhoud aan N en P2O5. Er wordt op dit punt geen administratie van de landbouwer verwacht.
  • Registratie van het vervoer: Aquafin zal iedere afvoer registreren en dit register driemaandelijks overmaken aan de Mestbank. Aangezien het hier over een geringe hoeveelheid N en P205 gaat, zal dit normaliter geen impact hebben op je mestbalans. Er wordt op dit punt geen administratie van de landbouwer verwacht.
  • Het moment van spreiden: de uitrijregeling is van toepassing, maar spreiden na zonsondergang is toegestaan.
  • Emissiearm aanwenden: Deze verplichting geldt niet voor dit effluent omdat het drogestofgehalte < 2% en ammoniakale N< 1kg/1000 liter is.

Boerenbond heeft mee geijverd voor bovenstaande pragmatische aanpak voor de toepassing van de bepalingen uit de mestwetgeving. We hebben nu reeds bij de Mestbank naar een evaluatiemoment in het najaar gevraagd omdat ons inziens gezuiverd afvalwater van RWZI en andere bedrijven, met zeer lage N- en P2O5-gehalten, gebruikt worden voor irrigatiedoeleinden en niet voor bemestingsdoeleinden. Bovenstaande administratie lijkt ons eerder remmend dan stimulerend te werken bij het uitrollen van projecten rond hergebruik van gezuiverd afvalwater.

Elk menselijk contact (rechtstreeks of onrechtstreeks via verneveling, beregening of het gebruik van besproeide terreinen) moet worden vermeden. Dit geldt zowel voor de toepasser, overig personeel, terreingebruikers, omwonenden en passanten.

Het water moet na afhaling zo snel mogelijk gebruikt worden. Stilstand en opwarming van het water zorgt voor een verdere achteruitgang van de waterkwaliteit (onder meer kiemgroei). Dit zorgt ervoor dat risico’s verbonden aan het gebruik verhogen.

Het verspreiden van het effluent dient gelijkmatig te gebeuren over het veld.

Het verspreiden van het effluent is niet toegelaten in afgebakende beschermingszones voor grondwater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater (drinkwaterwingebieden).

Opgelet met de voedselveiligheid

We benadrukken dat het belangrijk is dat de afnemer die het effluent zal gebruiken voor irrigatiedoeleinden de geldende richtlijnen in de lastenboeken (onder andere Vegaplan, GLOBALGAP) moet respecteren in kader van de bescherming van de voedselveiligheid. Dit effluent mag niet gebruikt worden voor rechtstreekse besproeiing van groenten die rauw geconsumeerd worden en rechtstreekse besproeiing van fruit. Er moet met dit effluent dus omzichtig omgesprongen worden in het kader van voedselveiligheid. Dit effluent mag ook niet gebruikt worden als drinkwater voor vee.

Meer info contractaanvragen: permanentie hierop is verzekerd, ook tijdens de vakantie.

Meer informatie

Thema: