Menu

Maatregelen in Limburg

Terug naar Onderwerp

Update 11.10.2019 Captatieverbod op onbevaarbare waterlopen opgeheven

Herman Reynders, gouverneur van de provincie Limburg, besliste om het verbod om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen op te heffen. De recent gevallen en nog voorspelde neerslag en de beperkte watervraag motiveren de opheffing van het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen. De Droogtecommissie besliste daarenboven om af te schalen van niveau 2 (code oranje) naar niveau 1 (code geel). Door de neerslag van de afgelopen weken zijn de peilen en debieten van de waterlopen verbeterd. Toch blijft de situatie zorgwekkend. Door de historisch lage grondwaterstanden kunnen de debieten in de waterlopen bij het uitblijven van neerslag snel terug dalen. Er is dus nog geen sprake van een structureel herstel. Doordacht en spaarzaam omspringen met water blijft het basisprincipe.

Er geldt wel nog een captatieverbod in de provincie Limburg op vijf bevaarbare waterlopen, omwille van bevestigde stalen van toxische blauwalgen. Het gaat om:

• het kanaal Bocholt-Herentals,
• het kanaal naar Beverlo,
• het kanaal Dessel-Kwaadmechelen,
• de Zuid-Willemsvaart
• het Albertkanaal vanaf sluis Hasselt (kmpt. 50,5) tot sluis Kwaadmechelen (kmpt. 77,1).

Binnen een straal van 100 meter rond de drijflaag mag er geen water gecapteerd worden voor het besproeien van gewassen en voor drinkwater van vee.

Het besluit is vanaf vandaag, vrijdag 11 oktober, van kracht.

Update 12.08.2019 Captatieverbod in Limburg

Op het kanaal naar Beverlo werden drijflagen waargenomen. Na staalname bevestigt de VMM de aanwezigheid van toxische blauwalgen in het kanaal naar Beverlo. Daarom vaardigde de Limburgse gouverneur vandaag een captatieverbod uit op het kanaal naar Beverlo voor het traject vanaf de aansluiting van het kanaal Bocholt-Herentals in Lommel tot de ophaalbrug van NV Nyrstar in Balen (zie plan). In een straal van 100 meter van de drijflaag is het verboden om water te capteren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.
Het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden.
Dit verbod is een aanvullend besluit. Het geldende captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen blijft behouden, evenals het geldende captatie- en recreatieverbod op het Kanaal Bocholt-Herentals. Meer informatie is terug te vinden op de website www.crisis-limburg.be.

Update 24.07.2019 Uitbreiding captatieverbod in Limburg

Vanaf 19 juli 2019 is het verboden water te capteren uit ALLE onbevaarbare waterlopen (bekijk de kaart)

In het kanaal Bocholt-Herentals in de provincies Antwerpen en Limburg (grensoverschrijdend kanaal) werd blauwalgenbloei vastgesteld. Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s is er zowel een captatieverbod als een verbod op zachte recreatie. Ontdek de meest gestelde vragen omtrent het captatie- en recreatieverbod als gevolg van blauwalgen. 

UITGEZONDERD (dus waar capteren wel mag) de volgende onbevaarbare waterlopen in:

  • de Gete in Herk-de-Stad en Halen
  • de Demer tussen Lummense Kiezel in Hasselt en de provinciegrens in Halen
  • de Berwijn in Voeren

Uitzonderingen op het captatieverbod voor landbouw

Je mag enkel nog water capteren als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat. En beperkt als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Voor het kanaal Bocholt-Herentals geldt een captatieverbod - binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag - voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. 

Alternatieve waterbronnen

Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg.

Effluent afhalen bij Aquafin

Het is vanaf vandaag opnieuw mogelijk om effluent af te halen bij de daartoe opengestelde rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) van Aquafin. Voor Limburg zijn dat Bree, Houthalen-Centrum, Halen Genk, Lanaken en Sint-Truiden. Eerstdaags zal het ook mogelijk zijn in Hasselt, Alken en Tongeren.

Dieren in de weide

Als gevolg van de bijzonder lage waterpeil kan de watervoorraad niet aangevuld worden. Daarom vragen we om extra aandacht te schenken aan de dieren in de weide.

Safety first

Watergift aan gewassen vraagt zware inspanningen. We roepen op om blijvende aandacht te hebben voor je eigen veiligheid en die van je omgeving. Zorg bij het capteren voor de nodige doorgang van het verkeer en fietsers, heb aandacht voor de zwakkere oevers en hou de omgeving proper.

Algemene oproep tot zuinigheid

Momenteel dringen er zich nog geen andere maatregelen op. Maar zoals steeds roept de gouverneur elke Limburger, organisatie of openbaar bestuur op om een inspanning te leveren om zuinig en rationeel om te springen met watergebruik, zodat de effecten voor iedereen beperkt blijven en we de bedeling van drinkwater kunnen blijven garanderen.

Meer informatie

Region: 
Thema: