Menu

Maatregelen in West-Vlaanderen

Terug naar Onderwerp

02.10.2020 Versoepeling droogtemaatregelen in West-Vlaanderen

19.06.2020 Versoepeling captatieverbod West-Vlaanderen

11.06.2020 Aanpassingen captatie in West-Vlaanderen

03.06.2020 Captatieverbod onbevaarbare waterlopen (fase 2) ingetrokken. Fase 1 blijft van toepassing

25.05.2020 Captatieverbod in het IJzerbekken uitgebreid

20.05.2020 Gouverneur kondigt gedifferentieerd captatieverbod af


02.10.2020 Versoepeling droogtemaatregelen in West-Vlaanderen

Het captatieverbod in het Blankaartbekken, het stroomgebied van de Bornebeek en de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde wordt opgeheven. Dat beslist gouverneur Carl Decaluwé

"Een verademing voor de waterlopen. De vraag naar bijkomend oppervlaktewater is in deze periode eerder beperkt. De vele neerslag zorgde ook voor een spectaculaire daling van de verziltingswaarden in de kustpolders. Het captatieverbod als uitzonderlijke maatregel is daardoor niet langer noodzakelijk", zo stelt gouverneur Decaluwé.

De grondwaterstanden zijn op heel wat plaatsen nog laag voor de tijd van het jaar. Het peil van de Blankaartvijver vult zich langzaam aan, maar is nog 16 cm onder streefpeil. Het is van belang om er de eventuele waterinname te beperken tot het strikt noodzakelijke op korte termijn.

Waterkwaliteit blijft een aandachtspunt. Door de aanwezigheid van blauwalgen geldt nog steeds een captatieverbod op de Damse Vaart, de Koolhofvaart en Koolhofput, het kanaal Roeselare-Leie en het kanaal Ieper-IJzer.

De updates zijn steeds te raadplegen op https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/waters...

19.06.2020 Versoepeling captatieverbod West-Vlaanderen

De afgelopen dagen heeft het in de Provincie West-Vlaanderen wat geregend. Daardoor zijn de waterpeilen in de meeste ook de kwetsbare beken toegenomen. Ook de IJzer staat op een zeer hoog peil. Omdat het zonde zou zijn om dat water te moeten afvoeren naar zee, heeft gouverneur Carl Decaluwé op donderdag 18 juni beslist om het captatieverbod grotendeels op te heffen en om (tijdelijk) toe te laten dat je je eigen strategische watervoorraden aanvult. De versoepeling gaat onmiddellijk in.

Dit betekent dat we wellicht tijdelijk opnieuw mogelijkheden krijgen tot captatie (oppompen van water uit de waterloop) behalve in:

  • Het stroomgebied van de Bornebeek
  • Een deel van het Blankaartbekken
  • De afgesloten meanders van Leie en Schelde

Let wel:
In de Westkustpolders wordt geen vergunning verleend door het polderbestuur. Er kan immers geen afdoende kwaliteitsvol water ingelaten worden, waardoor de peilen laag blijven. Derhalve kan ook hier niet gecapteerd worden.

Ons advies:
Het aanvullen van eigen watervoorraden wordt best overwogen, want de captatiemogelijkheden zijn wellicht beperkt in tijd.
Voor men water capteert in het ijzerbekken doet men bij het polderbestuur best navraag naar de kwaliteit (zoutgehalte) van het water in hun waterlopen. Bij beschikbaar kwalitatief water kan het aanvullen van eigen voorraden belangrijk zijn (zeker in de stroomafwaartse gebieden). Gebruik bij voorkeur de bovenste waterlaag.

Het juiste kaartmateriaal en de aangepaste politiebesluiten voor de zones met captatieverbod kan je hier vinden.


11.06.2020 Aanpassingen captatie in West-Vlaanderen

De droogtecommissie West-Vlaanderen kwam samen en maakte een stand van zaken en evaluatie op rond de watertoestand in West-Vlaanderen. Hierop nam de Gouverneur een aantal nieuwe beslissingen die donderdagnacht 11/06 om 24 uur van kracht gaan;

Nieuw verbod:

  • Er komt een nieuw captatieverbod op het bekken van de Poekebeek. Deze beslissing sluit aan met het captatieverbod in Oost-Vlaanderen.

Beperktere gebieden van verbod:

  • Er komen beperkte bijkomende captatiemogelijkheden op de Handzamevaart. De stroomafwaartse gedeelten die op het peil en in verbinding met grotere waterlopen staan worden uit het captatieverbod getekend.
  • Het captatieverbod op de Poperinge Vaart worden opgeheven.
  • Er komt door ontkoppelingen van de waterlopen een zone in het Blankaartbekken vrij voor captatie.

Bekijk zeker in detail (je kan inzoomen op de kaart) het kaartmateriaal op de site van de provincie. (zie hieronder)

Uit de bespreking blijkt dat het waterpeil in het IJzerbekken (uitgezonderd Lovaart-Westkuspolder) door de inlaat van Leie water hoog staat. Deze instroom uit omgekeerde richting veroorzaakt echter een stevige toename van het zoutgehalte in de waterloop. Een hogere concentratie (verzilting) die stroomopwaarts opschuift.
Dat wil zeggen dat we stilaan onze aandacht van de waterkwantiteit naar de waterkwaliteit moeten richten. Momenteel is het water op vele plaatsen nog voldoende bruikbaar voor land- en tuinbouw toepassingen. Hoe snel en waar de kwaliteit zal dalen, is niet echt te voorspellen.
De waterbeheerders proberen met behoud van het watervolume de stroomopwaartse doorstroming van de zilte waterlagen in het ijzerwater af te remmen.

De Westkustpolder heeft door het lage peil daar beslist geen vergunningen meer af te leveren voor captatie. We hopen dat de waterbeheersmaatregelen van de komende dagen voldoende kwalitatief water kan beschikbaar stellen om ook deze polder te bevoorraden.
Op het grondgebied van Ieper is er door het gemeentebestuur een captatieverbod op haar grondgebied doorgevoerd.

Ons advies:
Vooraleer je water capteert in het IJzerbekken doe je bij het polderbestuur best navraag naar de kwaliteit (zoutgehalte) van het water in hun waterlopen. Bij beschikbaar kwalitatief water kan het aanvullen van eigen voorraden belangrijk zijn, zeker in de stroomafwaartse gebieden. Gebruik bij voorkeur de bovenste waterlaag.

Het juiste kaartmateriaal en de aangepaste politiebesluiten voor de zones met captatieverbod kan je hier vinden


03.06.2020  Captatieverbod onbevaarbare waterlopen (fase 2) ingetrokken. Fase 1 blijft van toepassing

Met onmiddellijke ingang beslist de West-Vlaamse gouverneur Decaluwé deze namiddag om het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen van de IJzer (fase 2) weer in te trekken.
Door het inlaten van Leiewater via het kanaal Brugge-Oostende is het peil van de IJzer gestegen boven het afgesproken peil en is er derhalve ook weer captatie mogelijk op en rond de IJzer.

Het captatieverbod uit fase 1 (zie kaartje) met betrekking tot de ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen blijft van toepassing gezien hier de kritische peilen nog steeds aanwezig zijn.

Dit wil echter wel zeggen dat bij een daling onder het peil van 2.90 m er opnieuw een captatieverbod kan komen. U kan zelf de peilen volgen via www.infowater.be

Captatie op de bevaarbare waterlopen (vaste punten) is mits vergunning van de Vlaamse waterweg nog steeds mogelijk.
Voor de meeste polders is er voor captatie op de onbevaarbare waterlopen wel een poldervergunning nodig. (adressen van de polderbesturen op www.Vvpw.be)

Het beregenen van gewas, het drenken van vee en gebruik van aanmaakwater voor fytotoepassingen blijft overal verder mogelijk.


25.05.2020  Captatieverbod in het IJzerbekken uitgebreid

"Vorig weekend dook het waterpeil van de IJzer onder de 2,90 meter. Op sommige plekken is het zelfs maar 2,82 meter. De voorbije dagen is het waterpeil van de IJzer gezakt met maar liefst 10 centimeter, omdat er al enorm veel opgepompt is. We moeten deze maatregel nemen om erger te voorkomen", zegt gouverneur Carl Decaluwé.

Met deze mededeling gaat ook het captatieverbod in voor de onbevaarbare delen van het volledige IJzerbekken. Dit wil zeggen dat er op de IJzer zelf (bevaarbaar deel) en vaste captatiepunten van de kanalen (beheer door de Vlaamse Waterweg) nog captatie is toegelaten mits vergunning.

Het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat en voor aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen blijft wel mogelijk.
Het beregenen van gewassen is verder toegelaten.

Alle info en kaartmateriaal kan je inden op www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/waterschaarste.


20.05.2020 Gouverneur kondigt gedifferentieerd captatieverbod af

Wegens de aanhoudende droogte kondigt de gouverneur van West-Vlaanderen vanaf morgen, 21 mei, een gedifferentieerd captatieverbod af.

De maatregelen hebben betrekking op het niet mogen oppompen van grote volumes water en staat los van het mogen beregenen, wat wel is toegelaten.
Het captatieverbod geldt voor de stroomgebieden van het Blankaartbekken, Poperingevaart, Kemmelbeek, Handzamevaart, Rivierbeek, Hertsbergebeek en Bornebeek. Daarnaast is het tevens verboden om water te capteren uit de meanders van de Leie en de Schelde.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Deze beslissing is genomen op advies van de Vlaamse droogtecommissie ter bescherming van kwetsbare en zeer kwetsbare ecologie en de lage waterstanden van deze waterlopen. Door het lage waterpeil van het Blankaartbekken werd ook een deel van dit gebied geselecteerd. In de vermelde Leiemeanders was er ook vroeger geen captatietoestemming.

Het correcte kaartmateriaal en het volledige besluit kan je vinden via www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/waterschaarste

Bijkomende maatregelen en gebieden met captatieverbod worden afhankelijk gesteld van de evolutie (daling) van het waterpeil van de IJzer. Verdere daling van het waterpeil (en de daarmee gepaard gaande toegenomen verzilting) tot het alarmniveau laten een nieuwe fase van captatiebeperkingen ingaan. De beslissing hiervoor zal uitgevaardigd worden door de gouverneur.

Let wel, in de poldergebieden is het oppompen van water onderworpen aan een vergunningsaanvraag bij het poldersecretariaat . De adressen van de polderbesturen kan je vinden op www.vvpw.be.

De captatie op de bevaarbare waterlopen (bijvoorbeeld kanaal) is ook vergunningsplichtig. Deze en andere nuttige info over de droogte en de toestand in andere provincies kan je vinden op
www.boerenbond.be/droogte.

Blankaart: 

Poperingevaart-Kemmelbeek:

Handzamevaart:

Rivier Hertsberge Bornebeek:

Meanders:

Meer informatie

Thema: 
Region: