Menu

Evaluatie droogte 2018 – meersporenaanpak Boerenbond

Terug naar Onderwerp
Thema: 
Extreme weersomstandigheden komen de laatste jaren steeds vaker voor. Zo werd bijvoorbeeld reeds de zomer van 2018 gekenmerkt door extreme droogte en hitte. Om land- en tuinbouwers weerbaarder te maken tegen deze weerextremen – te droog, maar ook te nat- stelde Boerenbond toen voor om structureel in te zetten op 5 sporen. Wij vragen het beleid om hier samen met de sector versneld werk van te maken.

1.           Waterbuffering

Er moet op twee niveaus actie ondernomen worden. Op bedrijfsniveau via het stimuleren van maximale opvang en (her)gebruik van hemelwater, spoelwater,… Om dit zo breed mogelijk uit te rollen vragen wij om een wettelijke kader te creëren dat dit mogelijk maakt.  Op collectief niveau is een gebiedsgerichte aanpak is vereist waarbij ingezet wordt op de aanleg van kleine waterbuffers en –opvangbekkens, een ‘slim’ beheer van de kleine waterlopen en het uitwerken van cross sectorale samenwerkingsverbanden.

2.           Efficiënt watergebruik

Gebruik van water op bedrijfsniveau optimaliseren. Een wateraudit kan naast het advies over de waterbesparende maatregelen ook advies bevatten rond bijvoorbeeld aanpassing teeltplan, vermijden teeltrisico’s door teeltcombinaties, ….om zo bedrijven klimaat robuuster te maken.

3.           Investeren in onderzoek en kennisdeling

We denken dan aan onderzoek naar het verder optimaliseren van watergift via het stimuleren van precisie-bevloeiing, in de opkweek van plantgoed (sierteelt, aardbeien, prei, …), maar ook door gebruik te maken van bodemscans en de inzet van drones. Daarnaast ook het stimuleren van onderzoek en pilootprojecten waarbij sensoren worden ingezet om in periodes van de droogte of wateroverlast gerichte en accurate acties rond watergift/buffering toe te laten. Onderzoek naar ander bodemgebruik, experimenteren met mulchlagen om verdamping tegen te gaan, onderzoek naar peilgestuurde drainage en klimaatbestendige rassen, … Er moeten nog veel aspecten verder uitgediept worden.

4.           Overleg met de keten ivm afzet productie

Er is meer flexibiliteit in leveringsvoorwaarden en –contracten nodig waarbij rekening wordt gehouden met uitzonderlijke weersomstandigheden. We moeten ons de vraag stellen of visuele kwaliteitseisen nog veel zin hebben. Dit vraagt weliswaar ook een andere ingesteldheid van de consument.

5.           Risicobeheersing en schadeverwerking

De brede weersverzekering wordt op dit moment uitgerold. Maar er is meer nodig. Leveringscontracten zijn principieel een perfect middel om risico’s te beperken, maar zetten soms aan tot nemen van grotere risico’s, zeker in tijden van grote productieschommelingen. Leveringscontracten moeten daarom samen met de afnemers conceptueel tegen het licht gehouden worden om klimaatrobuuster te worden.  

Wanneer er schade optreedt pleit Boerenbond ervoor om drones en satellietbeelden in te zetten om de schade efficiënt en objectief te bepalen. Een verfijning op perceelsniveau blijft noodzakelijk.

Meer informatie

Thema: