Menu

In dit onderwerp

Alle woonuitbreidingsgebieden op de schop?
Minder uit dit onderwerp

De Vlaamse regering is zich ondertussen bewust van het probleem. In de strategische visie van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (dat ondertussen via de goedkeuring van een Witboek werd verankerd) wordt het beter vrijwaren van de open ruimte als prioritaire doelstelling naar voren geschoven. Dit moet gebeuren door het huidige ruimtebeslag beter te gebruiken, met andere woorden en beter ruimtelijk rendement te realiseren door meer activiteiten op eenzelfde oppervlakte te realiseren zonder afbreuk te doen aan de leefkwaliteit. Het witboek legt zelfs een concrete strategische doelstelling vast die bepaalt dat het huidige ruimtebeslag van 6 ha/dag (circa 2000 ha/jaar) tegen 2040 moet teruggedrongen worden tot 0 ha. Een tussendoelstelling stelt dat tegen 2025 het ruimtebeslag moet beperkt zijn tot 3 ha/dag. Op die manier worden de diverse overheden verplicht worden om in actie te treden.