Menu

In dit onderwerp

2017, een jaar van ups en downs
Minder uit dit onderwerp

Bestuursvernieuwing volop aan de gang

Elke vijf jaar worden de besturen binnen Boerenbond vernieuwd. Begin 2017 werd de vernieuwing opgestart voor de bedrijfsgilden en regioraden. Deze winter is het de beurt aan de provinciale en sectorvakgroepen en de provinciale besturen. De vernieuwing wordt afgesloten met de samenkomst van het nieuwe Hoofdbestuur eind maart 2018 en de verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter van Boerenbond.

Eind september werden alvast alle besturen van de bedrijfsgilden vernieuwd. Wij begroetten 264 nieuwe bestuursleden, 29 nieuwe voorzitters en 35 nieuwe secretarissen in de besturen van onze bedrijfsgilden. Het aantal fusies blijft beperkt tot 7.

Veertien politici op bedrijfsstage

Boerenbond nam het initiatief om de Vlaamse Parlementsleden die in de commissie Land- en tuinbouw zetelen een stage van een of twee dagen op een land- of tuinbouwbedrijf aan te bieden. De veertien parlementsleden die op het aanbod ingingen, konden aangeven naar welke regio en sector hun interesse uitging. Ook met een eventuele interesse in een extra activiteit (groene zorg, hoeveproducten, hoevetoerisme …) of bijvoorbeeld extra aandacht voor energie- of milieumaatregelen werd rekening gehouden om een gastbedrijf voor te stellen. De bedoeling van de stage is om de parlementsleden in een individueel contact te laten kennismaken met de verwachtingen, de hoop, de bezorgdheden en de vragen waarmee de boer en tuinder en zijn gezin dagelijks aan het werk zijn en hun bedrijf uitbouwen. Uiteraard kunnen grotere syndicale dossiers ook ter sprake komen, maar het individuele contact en de vertaling van dossiers naar de mensen achter de bedrijven primeren. Met de parlementsleden werd afgesproken dat zij op hun beurt de bedrijfsleiders uitnodigen op een tegenbezoek in het Vlaams Parlement, zodat het begrip voor elkaars werk aan beide kanten toeneemt.

Gent, uw boeren zijn niet content

Voor de landbouwers uit Gent is het genoeg geweest. Het beleid van de stad vindt al langer geen draagvlak meer bij de lokale landbouwers, maar de recente plannen gaan echt een brug te ver. Het laatste jaar legde het stadsbestuur drie plannen op tafel die zeer zwaar doorwegen op de landbouwbedrijven, zonder in dialoog te gaan met de sector. Concreet gaat het in de eerste plaats over het nieuw ruimtelijk structuurplan voor Gent, waarin nog maar eens geknaagd wordt aan de al schaarse Gentse landbouwgrond. Daarnaast zijn er het RUP Groen, waarin zelfs herbevestigd agrarisch gebied aangesneden wordt, en het toewijzen van OCMW-gronden zonder dat de plaatselijke landbouwers kansen kregen om ze te gebruiken.

Om duidelijk te maken dat dit onaanvaardbaar is en dat men rekening moet houden met de lokale landbouwers trokken de Gentse landbouwers op 9 oktober met een colonne tractoren naar het centrum van Gent. De eindbestemming was de infovergadering over het RUP Groen.

Zuivelsector scoort goed op vlak van duurzaamheid

De Belgische zuivelsector wilde duurzaamheid proactief aanpakken en startte bijna vier jaar geleden al met een duurzaamheidsmonitor. De eerste inventarisatieronde is nu afgerond, met mooie resultaten in meerdere domeinen. Daarnaast heeft de melkveesector de uitstoot van broeikasgassen voor rauwe melk in de periode 2000-2015 met 26% per liter teruggedrongen.

Om de Belgische zuivelsector sterker te verbinden met de internationale duurzaamheidsbeweging, werd dan de Dairy Declaration of Rotterdam ondertekend. Zo sloot ons land zich aan bij de vijftien landen die zich engageren om een duurzame ontwikkeling van de zuivelsector te stimuleren en daarbij aandacht te hebben voor mens én planeet. Roel Vaes, secretaris van de sectorvakgroep Melkvee, ondertekende de verklaring namens Boerenbond. Voorzitter Sonja De Becker was namens het Agrofront aanwezig. De uitdaging is om onze sectoraanpak via de duurzaamheidsmonitor zo goed mogelijk af te stemmen op de criteria van de internationale spelers, maar wel met de nodige aandacht voor het kader waarin de Belgische melkveehouders werken.