Menu

In dit onderwerp

2017, een jaar van ups en downs
Minder uit dit onderwerp

Werkgroep Bio werkt visie uit

Omdat het tweede ‘Strategisch Plan voor Bio’ van de Vlaamse overheid eind 2017 afloopt, vroeg ze aan de betrokken organisaties input voor een nieuw plan. Boerenbond maakte van die gelegenheid gebruik om een visie op de biosector uit te werken. De werkgroep Bio legde in dat kader een visienota voor aan het Hoofdbestuur. Veel aspecten speelden mee een rol in de opbouw van de biovisie van Boerenbond. Zo benadrukt de nota heel sterk dat er ingespeeld moet worden op de kansen van de groeiende markt. Daartegenover staat wel een blijvende angst om te snel te groeien en niet meer in een vraagmarkt te kunnen produceren. Hierop anticiperen kan door een goede promotie, blijvende aandacht voor de bedrijfseconomie en een sterk onderbouwde werking van het onderzoek.

In de loop van 2017 wordt onze visienota overgemaakt aan de Vlaamse overheid.

Spanning op de suikermarkt

Begin maart boog de sectorvakgroep Akkerbouw zich erg bezorgd over de situatie in de suikersector, omdat in de aanslepende onderhandelingen tussen het bietensyndicaat en Tiense Suiker een akkoord uitbleef. De Waalse en Vlaamse overheid stelden twee bemiddelaars aan. Een evenwichtig akkoord is absoluut noodzakelijk voor de toekomst van de bietensector in Vlaanderen. Na moeizame onderhandelingen bereikten het Coördinatiecomité van de bietenplanters van Haspengouw en de Tiense Suikerraffinaderij op 13 maart een interprofessioneel akkoord over de contractvoorwaarden voor de bietencampagne 2017.

De aanslepende discussies zinderen wel na en in het najaar vatten enkele suikerbietplanters het plan op om op zoek te gaan naar 20.000 ha bieten, voldoende voor de bouw en uitbating van een nieuwe suikerfabriek.

Europese crisismaatregelen voor fruit verlengd

Nadat Boerenbond in februari bij federaal landbouwminister Borsus nog eens extra aan de alarmbel trok, besliste de Europese Commissie half maart om de steunregeling voor de fruitsector in het kader van de Ruslandcrisis te verlengen. De bestaande Europese crisisregeling voor de fruitsector zou dus doorlopen na 1 juli 2017. Dat was zonder meer positief, aangezien de gevolgen van de Ruslandcrisis nog altijd voelbaar waren in de sector. Daarenboven besliste de Europese Commissie om de interventiehoeveelheden die in bepaalde lidstaten ongebruikt bleven te herverdelen over de landen die deze interventieregeling wel nog willen gebruiken. Concreet betekende dit voor België dat er 21.845 ton appelen en peren uit de markt genomen konden worden. Met deze hoeveelheid kwam België op de tweede plaats in Europa.

Agro|diensten worden Werkers

De algemene vergadering van agro|bedrijfshulp die op 22 maart plaatsvond in Leuven, was een bijzondere bijeenkomst. De Agro|diensten zijn al vijf decennia lang een begrip binnen de land- en tuinbouwsector. Om nog beter in te spelen op de noden van leden, klanten, opdrachtgevers en vennoten, zal de organisatie die agro|bedrijfshulp, agro|services en agro|aanneming overkoepelt vanaf 2017 door het leven gaan met de nieuwe naam Werkers. Het geïntegreerde aanbod van Werkers beslaat een brede waaier van diensten in verband met werk: seizoen- en uitzendarbeid, gespecialiseerde landbouwdiensten en vervangingspersoneel, maar ook algemene HR-services en een breed palet van aannemingswerk. De keuze voor deze krachtenbundeling is ingegeven vanuit een klantgerichte heroriëntering van de werking en een toekomstgerichte aanpak. Zo kunnen klanten, leden, opdrachtgevers en vennoten vanaf nu terecht bij een team van gespecialiseerde consulenten in de vier regionale kantoren. Zo wil Werkers garanderen dat steeds de beste oplossing aangereikt wordt.

N8 of het eeuwigdurende dossier

Zou 2017 eindelijk eens een sleuteljaar kunnen worden in de discussie over de wegverbinding Ieper-Veurne? Op 10 maart gaf een dertigtal sleutelfiguren het startschot voor een overlegproces over de wegverbinding Ieper-Veurne. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het kabinet van minister Weyts willen zo komen tot een gedragen voorstel over de N8. Op de vergadering werd een overzicht gegeven van de knelpunten en de diverse tracévoorstellen van de voorbije maanden en jaren. Daarna trok men met de bus naar de belangrijkste plaatsen langsheen de mogelijke tracés, om vast te stellen welke gevolgen eventuele oplossingen zouden hebben voor landbouw, natuur en erfgoed. Op het einde van de dag werden geen besluiten genomen. Die komen pas later, na een intensief inspraakproces.

Half april organiseert men een eerste dialoogmarkt met de belanghebbenden. In de loop van juni komt er een online-enquête over de wegverbinding Ieper-Veurne. Intussen loopt het overlegproces tegen eind 2017 op zijn einde en ziet het ernaar uit er een consensusvoorstel geformuleerd wordt dat bijna volledig in de lijn ligt van het Boerenbondstandpunt.