Menu

In dit onderwerp

2017, een jaar van ups en downs
Minder uit dit onderwerp

Nieuwe boeren, nieuwe verdienmodellen

Vlaanderen telt bijna 24.000 land- en tuinbouwbedrijven. Die verschillen sterk in omvang, teelten, productiewijze en afzetkanalen. De laatste jaren wordt er daarenboven gestart met heel nieuwe vormen van verdienmodellen zoals hoeveproductie, hoevetoerisme, stadslandbouw, zelfplukboerderijen, CSA-boerderijen … Dit soort bedrijven is Boerenbond niet vreemd, want in diverse projecten of lokale initiatieven werkt Boerenbond met en voor heel uiteenlopende bedrijven. Toch is de werking begin 2017 nog vrij facultatief, niet gestructureerd en onvoldoende ingebed in de globale Boerenbondwerking. Daar willen we verandering in brengen.

Via provinciale brainstormsessies met leden die momenteel al werken met een nieuw verdienmodel of verbrede doelstellingen, werd in juni nagegaan wat Boerenbond (meer) kan betekenen voor dit type bedrijven en hoe ze een plaats en stem kunnen krijgen binnen de globale Boerenbondwerking. De kennis die Boerenbond al decennialang als belangenorganisatie opgebouwd heeft, op inhoudelijk zowel als beleidsvlak, kan ongetwijfeld ook voor deze bedrijven op een of andere manier een steun in de rug zijn.

Op 1 september wordt het consulentenkorps uitgebreid met een consulent Verbreding. Nieuwe boeren zijn ook boeren en verdienen alle ondersteuning door onze landbouworganisatie.

Samenwerken is vermenigvuldigen

Bij de lancering van zijn nieuwe brochure organiseerde het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging van Boerenbond een studieavond met als titel ‘Familiegeluk vs. bedrijfszekerheid’. De avond leerde ons dat dit geen of-ofverhaal hoeft te zijn, maar dat vooral de overdracht van onroerend goed een uitdaging vormt. Veel ouders denken liever zo weinig mogelijk na over de overname van hun landbouwbedrijf. Maar niets doen kan grote gevolgen hebben, op familiaal en financieel vlak. Uit onderzoek blijkt zelfs dat liefst 42% van de mensen die een erfenis ontvangen daarover ruziet. Alles op zijn beloop laten is dus geen goed idee. Maar wat is het alternatief?

Extreme voorjaarsdroogte slaat toe

Het droogterapport van de VMM bevestigde midden juni dat het zeer tot extreem droog was in Vlaanderen. De grondwaterstanden waren historisch laag. De droogte was het extreemst in delen van West-Vlaanderen en ook de gevolgen waren daar het meest zichtbaar. Vooral de voorjaarsgroenten en (vroege) aardappelen waren zwaar getroffen. Ook heel wat graslanden begonnen er steeds schraler bij te liggen. Die extreme situatie had in West-Vlaanderen intussen geleid tot een verbod op het benutten van oppervlaktewater voor de beregening van gewassen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor wateronttrekking voor het drenken van het vee. Eind juni bracht onze voorzitter samen met minister Schauvliege een bezoek aan de regio.

Begin juli komt het KMI met de mededeling dat de droogte van 1 mei tot 15 juni niet als uitzonderlijk droog beschouwd kan worden. Aangezien de droogte echter aanhoudt, vraagt minister Schauvliege op aandringen van Boerenbond om een langere periode te bekijken. Na onderzoek over de maanden april, mei en juni concludeert het KMI dat het op basis van een terugkeerperiode van 20 jaar in 150 Vlaamse gemeenten inderdaad om een uitzonderlijke situatie gaat. Deze erkenning van de droogte is een eerste belangrijke stap in het kader van de erkenning van de droogte als landbouwramp.

Op 25 september erkent de Vlaamse regering de droogte in het voorjaar als landbouwramp. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad krijgen de getroffenen tijd tot eind januari 2018 om hun schadedossier in te dienen.

Nieuwe grindwinning Elerweerd beroert gemoederen

Grote bezorgdheid in de Maasvallei, toen ze tot 14 juli bezwaar konden indienen over het uitvoeringsplan ‘Maasvallei van Stokkem tot Heppeneert – Deelgebied 1. Projectgrindwinning Elerweerd’ in Dilsen-Stokkem en Maaseik. In een vorig ontwerp had men nog grote delen van het omliggende landbouwgebied mee opgenomen én overgoten werden met een erfgoedsaus. Nu wordt het plangebied grotendeels beperkt tot het gebied van de mogelijke grindontginning van Elerweerd. Boerenbond had liever gezien dat ook de omliggende landbouwgebieden (meer dan 1000 ha) mee opgenomen werden in een groot ruimtelijk uitvoeringsplan, maar zonder dat landbouwgebied opnieuw te belasten met allerlei erfgoed- en natuuroverdrukken.

De projectgrindwinning Elerweerd heeft ontegensprekelijk een negatieve impact op de landbouw in de regio. Vandaar dat in overleg met de landbouwers in de streek voor een flankerend beleid wordt gekozen. Er wordt afgesproken dat gronden in der minne aangekocht kunnen worden en het omliggende landbouwgebied zal versterkt worden. Die versterking moet gebeuren door een irrigatienetwerk van minstens 160 ha aan te leggen, maar ook door de bedrijven in de regio ontwikkelingskansen te bieden. Een definitief akkoord over de projectgrindwinning Elerweerd kan voor Boerenbond alleen als het naastliggende landbouwgebied versterkt wordt.