Menu

In dit onderwerp

2017, een jaar van ups en downs
Minder uit dit onderwerp

Een roadmap naar een duurzame veehouderij

Op de sectorvakgroep Vleesvee werd een roadmap naar een duurzame veehouderij voorgesteld. Duurzaamheid omhelst veel domeinen, zoals aandacht voor dierengezondheid, dierenwelzijn, klimaat, bodem- en waterbeheer en energie, maar ook sociale en economische aspecten. Aandacht voor dierenwelzijn was op dat ogenblik maatschappelijk en politiek actueel, met de discussies over (on)verdoofd slachten, de beelden van dierenleed enzovoort.

Voor het grote publiek is het welzijn van dieren vooral een emotionele beleving, die soms ver staat van de rationele, wettelijke criteria. Voor de vakgroepleden is respect voor dieren evident in een goed en professioneel productieproces. Aandacht voor dierenwelzijn wordt het best bekeken in een bredere duurzaamheidscontext, waarbij autocontrolesystemen een onafhankelijke waarborging garanderen. De vakgroepleden pleiten tot slot voor blijvend overleg met stakeholders en de overheid rond deze problematiek.

Driesporenbeleid voor water

Onder het voorzitterschap van een watercoördinator die door minister Schauvliege aangesteld werd, was er op 4 juli een eerste overleg met de landbouworganisaties, betrokkenen uit de landbouwadministratie, het landbouwonderzoek en de voedingssector. Boerenbond legde daar zijn voorstel voor een driesporenbeleid op tafel. In de eerste plaats moet er aandacht zijn voor een efficiënt waterbeheer op bedrijfs- en gebiedsniveau. Zo vraagt Boerenbond een stimulerend beleid rond de wateraudit, zodat bedrijven een onderbouwd zicht krijgen op besparingsmogelijkheden. In de tweede plaats vraagt Boerenbond een stimulerend beleid inzake het indekken van weerrisco’s via private verzekeringen. Vanuit het PDPO kan een premiesubsidie toegekend worden aan land- en tuinbouwers die voor akkerbouwteelten zo’n verzekering sluiten. Voor groenten en fruit laat de gemeenschappelijke marktordening (GMO) toe dat maximaal 33% van de middelen bestemd worden voor risico en crisisbeheer. Tot slot is ook het Landbouwrampenfonds een essentieel onderdeel, voor rechtstreekse tegemoetkomingen bij niet-verzekerbare risico’s en als herverzekeraar. Dat laatste moet helpen om de verzekeringspremie betaalbaar te maken.

Vlaamse toekomststrategie van hardfruit van start

Op 10 juli werd in Deinze de Vlaamse toekomststrategie voor hardfruit plechtig ondertekend door de minister van Landbouw en alle betrokkenen uit de sector. Deze toekomststrategie is het antwoord op het ‘Actieplan voor fruit’ dat de sectorvakgroep Fruit bijna een jaar eerder uitgewerkt had om de Vlaamse fruitsector steviger en crisisbestendiger te maken. Deze toekomststrategie komt dus niets te vroeg.

We vinden heel wat van de punten van ons eigen actieplan in de Vlaamse toekomststrategie. Voor Boerenbond zijn vier punten prioritair. Allereerst moeten we onze zoektocht naar nieuwe markten absoluut voortzetten. Hieraan gekoppeld speelt promotie een belangrijke rol. Als we willen inzetten op nieuwe markten en promotie willen voeren voor ons product, moeten we maximaal inzetten op kwaliteit. Dat omvat dan onmiddellijk al de eerste ‘werf’ binnen het actieplan, waarbij ingezet zal worden op een integrale kwaliteitsbenadering. Elke schakel in de keten zal zijn verantwoordelijk opnemen om deze kwaliteit te waarborgen. Een tweede luik waarop sterk ingezet moet worden, is het verbeteren van de rentabiliteit van onze fruitbedrijven, via ‘Slimmer boeren met cijfers’. Een derde belangrijk actiepunt is het risicobeheer op onze bedrijven. Ten slotte blijft ook onderzoek cruciaal voor verdere innovatie en versterking van de sector. Belangrijk is dat alle partners in de keten samen werken aan de concretisering en uitvoering op het terrein.