Menu

In dit onderwerp

2017, een jaar van ups en downs
Minder uit dit onderwerp

Een realistischere archeologieregelgeving

In 2016 werd in Vlaanderen gefaseerd een nieuwe archeologieregelgeving uitgerold. Boerenbond stelde vast dat de implementatie van de nieuwe regelgeving erg moeizaam verliep, met veel onzekerheid, vertraging van bouwplannen en bijkomende kosten voor de initiatiefnemer. Boerenbond trok dan ook samen met enkele andere betrokken organisaties aan de alarmbel. Begin 2017 werd de regelgeving op een aantal punten bijgestuurd. Een belangrijke aanpassing had betrekking op de ‘code voor goede praktijk van het archeologisch onderzoek.’ De introductie van een ‘archeologienota light’ zou nodeloze kosten en vertragingen moeten vermijden in dossiers waarvan iedereen vooraf weet dat er geen of weinig risico is op verstoring van archeologisch erfgoed. Het was duidelijk dat de politiek het signaal van de landbouwsector rond de moeizame implementatie van de archeologieregelgeving opgepikt had. Maar Boerenbond liet het daar niet bij. Naar aanleiding van de decretaal verankerde evaluatie van de onroerend-erfgoedregelgeving bleef het archeologiehoofdstuk in de loop van 2017 een belangrijk aandachtspunt.

GLB 2020 blijft onder de aandacht

Begin februari lanceerde de Europese Commissie een publieke enquête over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De resultaten daarvan zouden gebruikt worden voor de voorbereiding van het GLB dat vanaf 2020 zal ingaan. De voorzitter riep onze leden op om deel te nemen en neer te pennen wat zij verwachten van een nieuw GLB. Een van de markante resultaten van de massaal ingevulde enquête was dat 97% van alle respondenten zegt dat land- en tuinbouwers geconfronteerd worden met een unfaire ketenwerking, waardoor ze een te klein deel van de meerwaarde toegewezen krijgen. Voor landbouwcommissaris Hogan was dat een reden om nog eens te stellen dat de ongelijke positie van de boer in de keten voor hem een beleidsprioriteit is en blijft. Boerenbond wachtte de resultaten van de enquête wel niet af en startte een eerste informatieronde binnen de sectorvakgroepen. Niet alleen de pro’s en de contra’s van het huidige GLB werden onder de loep genomen, want meteen werden ook de belangrijkste accenten vastgelegd waarop Boerenbond wil inzetten voor het GLB 2020.

Op het Hoofdbestuur van mei wordt een toetsingskader goedgekeurd met twaalf voorwaarden waaraan het GLB 2020 moet voldoen. Tijdens de Bondsraad van 4 november stelt Marianne Thyssen dat er terecht grote ongerustheid heerst over het Europees landbouwbeleid. Eind november maakt Europees commissaris voor Landbouw Phil Hogan zijn plannen voor het toekomstige GLB bekend. Op zich zijn ze enigszins geruststellend, maar … ze zeggen niets over de ‘boter bij de vis’, de financiële middelen.

Actieplan voor de vleesveehouderij

De economische situatie op de zoogvee- en afmestbedrijven werd steeds nijpender. Erger nog is dat er weinig perspectief was op beterschap, wat in de loop van 2017 alleen bevestigd werd. De voornaamste oorzaak is dat het rundvleesaanbod de dalende vraag blijft overstijgen. Er zijn dan ook dringend maatregelen nodig om de rentabiliteit op onze zoogvee- en afmestbedrijven te verbeteren.

Om een antwoord te bieden op deze vaststellingen en de moeilijke economische situatie op de bedrijven om te keren, besprak de sectorvakgroep Vleesvee begin februari een actieplan. Gelet op de diversiteit in de bedrijven en hun bedrijfsvoering, moet er een divers palet van maatregelen komen, op korte, middellange en langere termijn, die in de eerste plaats vraag en aanbod beter op elkaar moeten afstemmen. Uiteindelijk wordt een actieplan met twaalf maatregelen op korte en lange termijn goedgekeurd.

Begin april legt Boerenbond samen met FWA en ABS het actieplan voor aan federaal minister van Landbouw Borsus. Begin mei organiseert de minister een taskforce om te zoeken naar concrete maatregelen om meer Belgisch rundvlees op de menukaart te krijgen in de horeca. De rentabiliteitsbarometer in die maand evenaart nagenoeg de lage rentabiliteit van 2012. Steeds meer bedrijven haken dan ook af. Eind oktober laat Boerenbond op federaal en Europees niveau duidelijk een ‘njet’ horen tegen het Mercosurakkoord, waardoor Zuid-Amerikaanse landen meer vlees zouden kunnen afzetten op de Europese markt.

Fraudepreventie in de groene sectoren

Op 16 februari ondertekende Boerenbond het slotdocument van de rondetafelconferentie inzake fraudepreventie voor de groene sectoren. Het document heet voluit ‘Plan voor eerlijke concurrentie in de groene sectoren’. Het was het resultaat van een overleg met alle sociale partners, de federale overheidsdiensten Werk en Sociale Zaken, alle sociale-inspectiediensten, minister voor Werk Kris Peeters, minister voor Landbouw Borsus en de staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude De Backere. Boerenbond maakte van deze besprekingen vooral gebruik om een aantal zaken aan te kaarten waar wij al heel lang naar vroegen. Denk aan het realiseren van de teller in Dimona, de koppeling van de arbeidskaart aan de geldigheid van de verblijfsdocumenten enzovoort – zaken die de voorbije jaren heel wat onduidelijkheid en rechtsonzekerheid veroorzaakten. Boerenbond is tevreden dat er voor werkgevers op veel vlakken meer duidelijkheid en vereenvoudiging komt. Wij waken erover dat de afspraken ook op korte termijn nagekomen worden, ook op het vlak van de bestrijding van sociale fraude.

Van energiegebruiker tot energieproducent

Op uitnodiging van Boerenbond nam Vlaams minister van Energie Bart Tommelein midden februari uitgebreid de tijd om met de land- en tuinbouwsector in dialoog te treden over energie. Hij was aangenaam verrast door de inspanningen die de land- en tuinbouw al geleverd heeft en zag een mooie kans voor de sector om mee de energietransitie in Vlaanderen te realiseren. Hij stelde vast dat de Vlaamse land- en tuinbouw de twee voorbije decennia niet alleen sterk bespaard heeft op energie, maar ook een producent van groene energie geworden is, voornamelijk door het gebruik van warmtekrachtkoppeling (in de glastuinbouw) of het inzetten van pocketvergisters (in de melkveehouderij), zonnepanelen, zonneboilers en windturbines.

We kunnen dus met de sector zeker een rol opnemen in de productie van groene energie. Daarvoor moeten er wel wat hindernissen die we in de praktijk ondervinden weggewerkt worden. Daarom ging Boerenbond graag in op de uitnodiging van minister Tommelein, die een tweede Stroomversnellingsproject wil starten. Ook in dit project kan de Vlaamse land- en tuinbouw mee het verschil maken, vooral dan als groene-energieproducent. De studiedag rond middelgrote turbines die Innovatiesteunpunt in oktober organiseert, trekt niet minder dan 180 geïnteresseerde land- en tuinbouwers! Er is dus belangstelling voor de productie van groene energie binnen de sector.

Eindelijk ook flankerend beleid voor oranje bedrijven

Eind 2016 besliste de Vlaamse regering na heel lang aandringen van Boerenbond om het significantiekader voor de aanpak van stikstof te wijzigen. Die wijziging had tot gevolg dat sommige ‘oranje’ bedrijven ‘groen’ werden, dat ‘groene ‘bedrijven langer ‘groen’ bleven en dat ‘oranje’ bedrijven een haalbaarder vergunningskader kregen, met meer ontwikkelingsmogelijkheden. Maar voor sommige oranje bedrijven bood zelfs dat versoepelde kader geen oplossing, dus werd toen ook beslist om voor deze bedrijven een flankerend beleid uit te werken. De politieke besprekingen hierover gingen onmiddellijk na de kerstvakantie van start en hebben eind februari geleid tot een beslissing van de Vlaamse regering. Dat flankerende beleid trad samen met het nieuwe significantiekader in werking op 1 juli. De combinatie van het meer realistische significantiekader met het flankerend beleid gaf aan de oranje bedrijven eindelijk een duidelijk kader waarmee ze beslissingen konden nemen over hun toekomst.

Eind maart en in mei organiseert Boerenbond een reeks samenkomsten voor oranje en rode bedrijven. Intussen worden in 2017 de eerste ervaringen opgedaan met de toepassing van het flankerend beleid voor de rode bedrijven. Ondanks grote inspanningen verloopt dit zeer moeizaam. Boerenbond heeft een aantal zware knelpunten in dit kader al aan de minister en de administratie ter bespreking voorgelegd en vraagt om een oplossing. Hopelijk is het leerproces stilaan afgerond, zodat diverse dossiers in 2018 tot een goed einde gebracht zullen worden. De getroffen landbouwers snakken ernaar.

Ambtenaren ontmoeten landbouw

De ontmoetingsdagen voor ambtenaren zijn in diverse provincies een traditie geworden. Zo’n vijftig ambtenaren uit Antwerpen maakten midden februari kennis met de akkerbouw in hun provincie. Na een toelichting in de voormiddag, trokken ze in de namiddag naar het bedrijf van de familie Van de Borne, dat uitgroeide van een gemengd bedrijf met vee en granen tot een groot aardappelbedrijf.

Op uitnodiging van de collega’s uit Oost-Vlaanderen verzamelen op 9 juni een dertigtal ambtenaren die bij het uitoefenen van hun job in contact komen met landbouw en landbouwers. De plaats van afspraak van dit tweejaarlijkse initiatief is ditmaal Sint-Gillis-Waas, op het fruitteeltbedrijf en de vakantiehoeve Berckelaer. Ook het melkveebedrijf Van Wiele in Kemzeke krijgt bezoek. Op 8 september is het de beurt aan de Limburgse collega’s om de ambtenaren uit hun provincie te ontvangen in het grindgebied. Daar was er aandacht voor de werking van Agropolis en Coöperatieve Irrigatie Ruilverkaveling Ophoven (CIRO).