Menu

In dit onderwerp

2017, een jaar van ups en downs
Minder uit dit onderwerp

Fipronilcrisis weegt zwaar door in legsector

Sinds eind juli had de fipronilfraude alles en iedereen overrompeld. Initieel werden 86 bedrijven geblokkeerd; eind augustus bleven er nog 14 geblokkeerd, waarvan 11 in Vlaanderen. Boerenbond volgde van bij het uitbreken van de crisis alles dag na dag, uur na uur op. We waren continu in overleg met de betrokken overheidsdiensten, met de bevoegde ministers en we ondersteunden de getroffen leden. We deden dat onder meer door een gezamenlijke klacht met burgerlijke partijstelling.

Op vraag van Boerenbond besliste de federale regering al midden augustus over een pakket van tien maatregelen waarmee ze de getroffen bedrijven wil ondersteunen – maatregelen van uitstel van betaling, tijdelijke werkloosheid ... Ze besliste ook om de getroffen bedrijven schadeloos te stellen door de operationele kosten veroorzaakt door de crisis ten laste te nemen en een compensatie te geven voor inkomensderving (terugbetaling van vernietigde producten). Belangrijk: Europa zet begin december hiervoor het licht op groen. Het budget voor deze maatregel komt van de reserves van het FAVV.

Ook op het Vlaamse beleidsniveau werden een aantal zaken toegezegd. De voornaamste problemen blijven geruime tijd: de verwerking van de besmette producten (eieren en kippen) en de gecontamineerde mest. Ook voor deze problemen weet de overheid uiteindelijk een oplossing te vinden die de getroffen bedrijven kan ontlasten. Zo maakt Vlaanderen in oktober middelen vrij voor de afvoer van gecontamineerde mest naar de verbranding. In december wordt beslist dat het FAVV 600.000 euro vrij maakt voor het bekostigen van het vernietigen van de besmette eieren bij Rendac, wat beschouwd kan worden als een voorfinanciering voor de schadeloosstelling. Intussen zijn de Vlaamse en de federale administraties klaar om de eerste schadedossiers te behandelen.

Oogstresultaten vallen al bij al mee

Ondanks het zeer droge voorjaar vielen de oogstresultaten van de veldgewassen nog mee, uitgezonderd de vroege oogsten van groenten en vroege aardappelen. De gerstopbrengst was goed, met gemiddelden die schommelden tussen 8 à 9 ton/ha. Ook de hectolitergewichten waren dit jaar zeer goed, met gemiddelden tussen 65 en 70 kg. Op de lichtere gronden viel de tarweopbrengst algemeen tegen. Anderzijds werden er ook zeer goede opbrengsten behaald op de betere percelen en in de regio’s die in juni meer neerslag kregen. De gemiddelde opbrengst ligt ergens tussen 8 en 9 ton. De hectolitergewichten liggen algemeen tussen 75 en 80 kg/hl.

Later op het jaar lijkt de suikerbietoogst, die zeer vroeg start, op een recordopbrengst af te stevenen en in de meeste streken valt ook de aardappeloogst mee. Dankzij de regen van augustus heeft ook de maïs zich in de meeste streken vrij goed hersteld van het droge voorjaar. Dit alles steekt schril af tegen de fruitoogst: appelen -68% en peren -7%. Hier speelt niet zozeer de droogte maar de nachtvorst van 19 en 20 april een belangrijke rol.

Oog voor veiligheid

In diverse sectoren liepen in 2017 initiatieven die zich richten op de veiligheidsaspecten op bedrijven. Zo werkte de sectorvakgroep Fruit samen met Prevent Agri naar aanleiding van een dodelijk ongeval in een ULO-koelcel een standaardprocedure uit voor een risico-analyse bij ULO-koelcellen. Een werkgever kan deze procedure vrij gemakkelijk aanpassen voor zijn bedrijf. De actie werd uitgerold in het najaar. De telers ontvingen bij die gelegenheid van Boerenbond ook waarschuwingsstickers in vijf talen.

In West-Vlaanderen werd in 2017 de actie rond preventie van mestgasincidenten uitgebreid over alle brandweerzones in de provincie. In elke zone wordt nu via de brandweer veiligheidsmateriaal ter beschikking gesteld van de veehouders. In Antwerpen werd een gelijkaardig project op poten gezet. Ook de meerdaagse vormingen rond veiligheid georganiseerd door AgroCampus konden op een groeiende belangstelling rekenen. Nieuw was ook de avondopleiding ‘Brandpreventie’, die bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik. Eerst wordt de theorie toegelicht. Daarna krijg je de kans om op praktische wijze een brand te leren blussen. Deze infoavond wordt georganiseerd in samenwerking met de Preventiedienst van KBC.