Menu

In dit onderwerp

2017, een jaar van ups en downs
Minder uit dit onderwerp

Plantenbeschermingsmiddelen in het vizier

Begin april adviseerde Boerenbond het Napan, een actieplan voor de uitvoering van de Europese richtlijn die een duurzaam gebruik van pesticiden wil verwezenlijken. Het voornaamste breekpunt was het voorstel om een waarschuwingssysteem in te voeren waarbij omwonenden van een perceel vooraf gewaarschuwd moeten worden bij bespuitingen. Boerenbond verzette zich tegen de invoering van dit initiatief in Vlaanderen en pleitte voor het respecteren van de bestaande wetgeving en het gebruik van driftreducerende doppen.

Later op het jaar zal de Vlaamse regering ons standpunt volgen. Tijdens de Werktuigendagen van Sint-Truiden begin mei lanceert de sectorvakgroep Fruit de actie ‘Weg met de mist rond drift’, die telers informeert over het gebruik van driftreducerende doppen. In het najaar volgt Boerenbond het glyfosaatdossier op de voet. We kunnen ons vinden in de beslissing die eind november uiteindelijk valt op Europees niveau. Het dossier van de neonicotinoïden blijft Boerenbond zorgen baren.

Tien jaar Boeren op een kruispunt

Naar aanleiding van haar tienjarige bestaan publiceerde de vzw Boeren op een Kruispunt haar activiteitenverslag. We kregen een overzicht van wat deze organisatie in die 10 jaar gedaan heeft in de land- en tuinbouwsector. De cijfers stemmen tot nadenken, maar dwingen ook groot respect af voor al wie jarenlang zijn schouders zette onder het initiatief, waarvan Boerenbond mee aan de wieg stond en dat hij nog steeds ten volle steunt. Boeren op een Kruispunt was de voorbije 10 jaar actief in 275 Vlaamse gemeenten (89%). Het kruispunt kreeg 1975 aanmeldingen te verwerken en bezocht 516 families. Alle sectoren komen aan bod, grote bedrijven relatief vaker dan kleine. De ervaringen van de collega’s van Boeren op een Kruispunt zouden iedereen die begaan is met de sector in ieder geval aan het denken moeten zetten.

Varkenshouderij kruipt uit diep dal

In het Hoofdbestuur van april werd de economische situatie van de varkenshouderij toegelicht. Het eerste kwartaal van 2017 stemde hoopvol, want algemeen was de rentabiliteit in de varkenshouderij op dat ogenblik zeer bevredigend. De slachthuizen vroegen volop naar varkens en de biggen waren zeer gegeerd. Doordat de zeugenstapel bij ons gedaald was, hadden de mesters het op dat ogenblik wat moeilijker om de stallen te bevolken en de kleinere loten biggen waren dan ook in trek.

Dit marktvertrouwen was er dankzij de sterke export naar het Verre Oosten, maar die afhankelijkheid van export maakt de Europese varkenssector ook zeer kwetsbaar voor de grillen van de exportbestemmingen. Het Hoofdbestuur vroeg daarom aan de sectorvakgroep om haar actieplan niet aan de kant te leggen en het verder uit te voeren. In geen maanden/jaren klonk de titel van het verslag van de sectorvakgroep Varkens in Boer&Tuinder van 6 juli zo optimistisch: ‘Varkenshouderij in goeden doen’.

Wanneer de prijzen enkele weken later onder druk komen door een verminderde export naar China, klinkt de sector opnieuw iets voorzichtiger en is er sprake van een herfstdip die wel even aanhoudt.

Veel schade door nachtvorst

De extreem lange en koude nachtvorst van 19 en 20 april berokkende enorme schade in de tuinbouw. Ook de beschermende maatregelen konden niet op tegen temperaturen tussen -4 °C en -6 °C. De Vlaamse fruittelers schatten dat ze bij appel meer dan 70% van de oogst verloren en 80% bij kers. Een enquête bij de siertelers toont dat ook zij veel schade leden. Boerenbond riep op om bewijsmateriaal te verzamelen en zeker de schattingscommissie aan te spreken. Meteen drongen we ook bij de Vlaamse minister van Landbouw aan op de nodige stappen om de late en lange nachtvorst te laten erkennen als ramp.

Eind mei bestempelt het KMI de nachtvorst als uitzonderlijk. Minister Schauvliege start meteen de procedure voor een tegemoetkoming van het Vlaams Landbouwrampenfonds. Op 25 september erkent de Vlaamse regering de vorstschade als landbouwramp. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad krijgen de getroffenen tijd tot eind januari 2018 om hun schadedossier in te dienen.

Verkeersveiligheid op de buiten

Op 23 april organiseerde Berkenbeek, een school in Wuustwezel, haar jaarlijkse sneukeltocht. Naar aanleiding van een Leaderproject plaatst de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in samenwerking met een landbouwer en een loonwerker enkele opstellingen met landbouwvoertuigen. Die toonden nog maar eens aan hoe imposant landbouwmachines kunnen zijn voor zwakke weggebruikers. De deelnemers waren zich daar goed van bewust. Ze kregen allemaal een reflecterende fietssticker, met de boodschap ‘Samen onderweg in Wuustwezel’.

Met de financiële steun van de provincie Antwerpen wordt dit pilootproject uitgebreid naar andere gemeentes. Boerenbond neemt contact op met alle Antwerpse gemeentes en bedrijfsgilden om dit project ook bij hen uit te werken. Zo raakt de boodschap van ‘Verkeersveiligheid op de buiten’ nog beter bekend. Die boodschap is duidelijk: ‘Wees zichtbaar voor de andere weggebruikers die samen met jou onderweg zijn. Begrijp elkaars redenen om op de baan te zijn en bovenal, respecteer elkaar.’