Menu

In dit onderwerp

2016, een jaar dat niet snel vergeten zal worden
Minder uit dit onderwerp

Limburgse ambtenaren ontdekken industriegroenten

Op tweejaarlijkse ontmoetingsdagen nodigen provinciale Boerenbondploegen de ambtenaren die in hun provincie bij landbouwmateries betrokken zijn, uit voor een informele ontmoetingsdag. Via een bedrijfsbezoek kunnen ze hun vertrouwdheid met de sector verdiepen en het verhaal van de boer beluisteren. Zo stelden de Boerenbondcollega’s van Limburg dit jaar de industriegroenteteelt centraal. Ze trokken eerst met een grote groep ambtenaren naar een spruitenteler in Gingelom, om na het middagmaal een bezoek te brengen aan Hesbaye Frost in Geer. Zo kregen de deelnemers een mooie kijk op de hele keten.

CETA en TTIP: ja, maar …

Met het Waalse verzet tegen het handelsakkoord tussen Europa en Canada, bereikten de discussies over de vrijhandelsverdragen CETA (met Canada) en TTIP (met VS) een hoogtepunt. Tegen alle doemscenario’s in, heeft Boerenbond steeds een duidelijk standpunt ter zake geformuleerd. Boerenbond vind dat we vanuit de EU voluit onze belangen moeten verdedigen. We moeten ook oog hebben voor de bedreigingen die een onevenwichtig akkoord kunnen inhouden en die maximaal vermijden, waarin Boerenbond dan ook de antilobby kan bijtreden. Anderzijds creëren zulke akkoorden ook belangrijke kansen voor de sector. Daarom heeft Boerenbond ook steeds opengestaan voor een evenwichtig akkoord, dat de handel duidelijker en transparanter reguleert. De organisatie heulde niet mee met degenen die beweren dat dergelijke akkoorden de doodsteek betekenen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Omdat Boerenbond meent dat deze voorwaarden vervuld zijn in het CETA-akkoord, hebben we positief gereageerd bij de uiteindelijke ondertekening van het handelsakkoord. Wat TTIP betreft, blijft het afwachten hoe de nieuwe Amerikaanse president zijn gewicht legt op de verdere besprekingen. 

In diverse sectorvakgroepen en op het Hoofdbestuur werd niet alleen gediscussieerd over de handelsakkoorden. Er werd ook aandacht besteed aan de gevolgen van de brexit voor de Vlaamse land- en tuinbouw.

Vlaamse regering beslist over PAS

Sinds begin 2016 drong Boerenbond aan op een snelle beslissing rond het IHD/PAS-dossier, zodat alle betrokken bedrijven een zicht zouden krijgen op hun toekomst. De uitdaging was daarbij om in een politiek compromis zowel de noodzakelijke ruimte tot ontwikkeling voor de verschillende sectoren te creëren, als een noodzakelijk flankerend beleid uit te voeren.

Vlak voor het zomerreces van de Vlaamse regering kwam er voor de rode bedrijven ‘witte rook uit de schouw’ in het kader van het flankerend beleid. Voor de oranje bedrijven duurde het tot 30 november alvorens er uiteindelijk een beslissing viel. Boerenbond was teleurgesteld omdat het besluit alleen aan de landbouw bijkomende inspanningen oplegt om de stikstofdepositie op de speciale beschermingszones te verminderen. Anderzijds kregen heel wat oranje bedrijven, na meer dan tweeënhalf jaar bang afwachten, opnieuw wat perspectief. Boerenbond rekent op een snelle uitwerking van het flankerend beleid voor de oranje bedrijven die uit de boot vallen. In de laatste weken van december hebben we de oranje bedrijven uitvoerig geïnformeerd over de beslissing.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen uit de startblokken

Op 30 november keurde de Vlaamse regering het witboek voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Dat was het resultaat van maanden overleg, waarin Boerenbond steeds drie duidelijke uitgangspunten benadrukte. Het BRV moet in de eerste plaats een duidelijk sturend, Vlaams, ruimtelijk afwegingskader scheppen dat de open ruimte maximaal bewaart. Daarnaast moet het ruimtelijk beleid opnieuw zijn integrerende rol opnemen en afstemming zoeken tussen alle beleidsplannen met een ruimtelijke impact. Ten slotte bleef Boerenbond pleiten voor een consequent beleid, dat de agrarische gebieden maximaal een agrarische invulling geeft. Dat pleidooi werd nog extra ondersteund door de vaststelling dat 30% van het agrarisch gebied in de provincie Antwerpen zonevreemd gebruikt wordt. Deze uitgangspunten vinden we alvast in belangrijke mate in het witboek dat de Vlaamse regering goedkeurde. Het is nu afwachten hoe alles verder geconcretiseerd wordt.

Op 14 november konden de Bondsraadsleden alvast vaststellen dat wij in ons streven naar het vrij houden van de open ruimte in Vlaanderen een medestander hebben in Leo Van Broeck, de nieuwe Vlaamse Bouwmeester. Intussen ontwikkelden ook meerdere provincies hun eigen nieuwe aanpak voor de ruimtelijke ordening. Waakzaamheid is dus geboden op diverse niveaus.

Luchthaven Zaventem stelt uitbreidingsplannen voor

Brussels Airport Company (BAC) stelde midden november haar toekomstvisie-2040 voor. Met allerhande investeringen en uitbreidingen wil de luchthaven zich klaarstomen voor de toekomst. Een van de denksporen is een verlenging met 800 meter van landingsbaan 25L. Een verlenging van die landingsbaan zou een grote aantasting betekenen van het waardevolle landbouwgebied, een van de laatste grote open ruimtes tussen Brussel en Leuven. Boerenbond ging voluit voor het veiligstellen van landbouwgebied en landbouwgrond voor gebruik door beroepslandbouw. Hoeveel grond ingenomen zou worden, is nog niet bekend, maar het project zou zeker een grote, onaanvaardbare impact hebben op de landbouwers van Kortenberg, Zaventem, Kampenhout en Steenokkerzeel. Bovendien zouden de uitbreidingsplannen de leefbaarheid van de dorpen Erps-Kwerps, Steenokkerzeel en Nederokkerzeel zwaar onder druk zetten. Ook de plannen voor de aanleg van een bedrijventerrein ten zuiden van de luchthaven en een zuidelijke ontsluiting naar de E40 zouden een grote impact hebben op de regio. BAC roept op tot dialoog en overleg. Via ‘Forum 2040’ wil men rekening houden met de directe en indirecte omgeving van de luchthaven. Boerenbond en Landelijke Gilden zullen dit dossier nauwgezet opvolgen en de knelpunten en bezorgdheden aan BAC overmaken.

Infovergaderingen en zitdagen Rampenfonds

De overvloedige regen waarmee we geconfronteerd werden van 27 mei tot 26 juni trof alle belangrijke productieregio’s in Vlaanderen. Daar kwam nog de hevige storm van 23 juni bij, die heel wat schade berokkende in Limburgse en Vlaams-Brabantse gemeenten. Boerenbond sprak met minister-president Bourgeois en drong erop aan dat snel alle nodige informatie verzameld werd, zodat de Vlaamse regering op korte termijn een beslissing kon nemen over de erkenning als algemene ramp. In diverse provincies organiseerde Boerenbond voorlichtingsvergaderingen voor de leden van de schattingscommissies, die nadien afhankelijk van de gemeente dagenlang aan de slag gingen.

Op 30 oktober verscheen de erkenning van de hevige regens als ramp in het Belgisch Staatsblad. Om onze getroffen leden te begeleiden, organiseerde Boerenbond elf provinciale infovergaderingen. De aanwezigen werden er ingelicht over de inhoud en de uitwerking van hun schadedossier. Via een hele reeks zitdagen worden de leden begeleid bij de aangifte van hun schade.