Menu

In dit onderwerp

2016, een jaar dat niet snel vergeten zal worden
Minder uit dit onderwerp

Landbouwers denken na over toekomst in de Voerstreek

Op initiatief van de gemeente Voeren kwamen op 22 juni een dertigtal landbouwers samen om na te denken over hun toekomst in de Voerstreek. De landbouwers kregen de gelegenheid om de knelpunten die ze dagelijks ondervinden mee te geven. In de praktijk zitten ze op een eiland, maar ze kunnen de wetgeving van Vlaanderen niet los zien van Voeren. Zo is het aandeel van de stikstofdepositie (in het kader van IHD-PAS) uit het buitenland in Voeren groter dan bij een andere Vlaamse gemeente. Ook in het kader van de MAP-meetpunten ondervinden ze veel invloed vanuit Wallonië en er stromen heel wat Nederlandse landbouwers en/of investeerders in. Daarnaast gaan ze op zoek naar oplossingen die de toekomst van de sector beter kunnen maken en jonge landbouwers kunnen overtuigen om alsnog in de stiel te stappen. Naast een betere prijs en het verminderen van de overregulering, kwam ook een vorm van toeristentaks die naar de betrokken landbouwers vloeit, aan bod. De intenties van het project zijn alvast goed, maar de landbouwers kijken vooral uit naar concrete voorstellen.

Stopzetting suikerquota creëert onrust

Wanneer begin juni de postquotumvoorstellen van de Tiense Suikerraffinaderij (TS) bekend raakten, leidden die tot heel wat onrust in de sector. Tijdens de sectorvakgroep Akkerbouw van juni stelde men vast dat de opmaak van interprofessionele akkoorden met de suikerfabrikanten in een cruciale fase zat. Bij Iscal was er een akkoord om nog één jaar te werken met de huidige voorwaarden, weliswaar zonder gegarandeerde minimumprijs. Bij TS liepen de onderhandelingen zeer stroef. Ondanks meerdere onderhandelingen, was er eind 2016 nog steeds geen akkoord, omdat de voorgestelde prijzen veel te laag waren en geenszins de kostprijs voor de productie van suikerbieten dekten. Tijdens de onderhandelingen werd nauwelijks ingegaan op de vragen van de planters. Eind 2016 was TS nog steeds doof voor elk redelijk onderhandelingsvoorstel, tot grote ontgoocheling van de sectorvakgroep Akkerbouw.

Als gevolg van de slechte weers- en oogstomstandigheden noteerden we in heel wat streken van het land historisch lage graanopbrengsten per hectare, om nog te zwijgen over de minderwaardige kwaliteit van de oogst. Ook de opbrengst van industriegroenten en suikerbieten had zwaar te lijden onder de weersomstandigheden. Door de aanhoudende droogte in het najaar moesten de aardappelen dan weer langer op het veld blijven dan gewenst.

Er beweegt wat in de Polders

In de Antwerpse haven, op de Rechterscheldeoever, werden de landbouwers geconfronteerd met een reeks dossiers die niet alleen tot grote waakzaamheid aanzetten: de nieuwe verbindingsweg Nx, het Opstalvalleigebied en de windmolens. De collega’s-regioconsulenten houden er samen met de betrokken leden de vinger aan de pols en lieten hun stem horen in de beheercommissie Natuur Rechterscheldeoever zowel als in diverse werkvergaderingen rond het logistiek park Schijns (LPS) en de Nx. Contacten met politici, de haven, betrokken privépersonen … niets of niemand werd ongemoeid gelaten wanneer het erop aankwam de standpunten van de sector te behartigen en – waar mogelijk – constructieve alternatieven te formuleren.

Intussen vergden ook de natuurcompensaties voor de havenuitbreiding op de linkeroever van de Schelde de nodige syndicale opvolging. Het werd steeds moeilijker om door de bomen nog het bos te zien bij de diverse beslissingen van de Raad van State en van Europa. Eén constante: landbouw bleef het kind van de rekening.

Gemeenteraad Damme vergaderde op de boerderij

Damme sprak af dat er in de bestuursperiode van zes jaar in elke deelgemeente een gemeenteraad gehouden wordt, maar in de deelgemeente Hoeke heeft de gemeente geen zaal. Omdat Lut Fockedey, boerin én voorzitter van de gemeenteraad van Damme, zich toch aan de belofte wilde houden, kwam het idee om te vergaderen op een boerderij in Hoeke. Jan Tilleman was bereid om de gemeenteraad te ontvangen, wellicht een primeur in Vlaanderen. Hoewel Hoeke slechts 120 inwoners telt, waren er toch zo’n 30 bezoekers op de gemeenteraad – inwoners van Hoeke, maar ook collega’s-landbouwers die het evenement wilden meemaken. Voor het overige was het een gewone gemeenteraad, al was er wel wat hilariteit toen de aandachtige stilte plots onderbroken werd door het loeien van de koeien. Ook dat was een primeur.

Vier keer een gesmaakte barbecue

Net als in 2015, organiseerden de collega’s uit de provincie Antwerpen eind juni-begin juli vier BBQ’s voor bestuursleden en hun partner. In tegenstelling tot heel wat teelten op het veld, vielen deze initiatieven niet in het water. Een van de zes pijlers van de Boerenbondwerking is boeren en tuinders verenigen. Gewoon vereniging zijn, zeg maar, en daar hoort af en toe een gezellig samenzijn bij. Alles samen schoven 260 boeren, tuinders en partners mee aan tafel. Na het eten blikten ze terug op het voorbije werkjaar, waarbij ook de andere pijlers van Boerenbond (belangenbehartiging, dienstbetoon, vorming, vertegenwoordiging en samenwerking) aan bod kwamen.